Hof stelt Achmea in het ongelijk in procedure V21-V60

01 september 2017
Notitie maken

Het Hof Arnhem Leeuwarden heeft nu ook in hoger beroep de vordering van Achmea ten aanzien van de gedeclareerde codecombinatie V21-V60 afgewezen. Het Hof komt tot de conclusie dat uit de destijds geldende tariefbeschikking van de NZa niet is gebleken dat de combinatie van V21-V60 voor 8 mei 2013 verboden was. Daarnaast gaf ze aan dat binnen de beroepsgroep geen overeenstemming bestond over de uitleg die Achmea hieraan gaf.

Het argument van Achmea dat uit uitspraken van het Regionaal Tuchtcollege en de Centrale Klachtencommissie bleek dat de codecombinatie V21-V60 verboden was, wordt door het Hof van tafel geveegd. Zo stelt ze dat niet van individuele tandartsen verwacht kan worden op de hoogte te zijn van al  deze uitspraken ,  en dat zij de inhoud van de uitspraken in de praktijk overnemen. Ook neemt het Hof in aanmerking dat Achmea in haar jaarlijks gevoerde spiegelgesprekken nooit enige opmerking heeft gemaakt over de behandelcombinatie V21-V60.

Naar aanleiding van deze procedure zijn de omschrijvingen in de tariefbeschikking ten aanzien van de codes V21-V60 reeds aangepast. Sinds 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om de codecombinatie V21-V60 te declareren.

Code C29

Een deel van de vordering van Achmea betrof ook de code C29. Het Hof heeft dit onderdeel van de vordering van Achmea wel toegewezen. Het Hof stelt kort gezegd dat tandartsen ten aanzien van deze code wel bekend hadden moeten zijn met het feit dat deze code alleen in combinatie met C11, C12 en C28 kon worden gedeclareerd.

Rechtzetten

De KNMT is content met de uitspraak en bedankt de VvAA voor het voeren van deze voor de beroepsgroep belangrijke rechtszaak, en de aan tandartsen geboden juridische ondersteuning. De uitspraak heeft duidelijk gemaakt dat Achmea (nu Zilveren Kruis) tandartsen destijds ten onrechte publiekelijk als fraudeurs heeft neergezet. Het is nu aan de zorgverzekeraar een en ander weer recht te zetten.

Wat heeft de KNMT sinds de terugvorderingsactie van Achmea gedaan?

  • Informatiebijeenkomsten georganiseerd.
  • Uitgebreide informatie met tips en adviezen op de website geplaatst over hoe om te gaan met materiële controles en terugvorderingen door zorgverzekeraars.
  • Mede op initiatief van de KNMT zijn de NZa-prestaties die betrekking hebben op de vullingen aangepast, waardoor de prestatiecodes V21 en V60 niet meer bestaan.
  • De KNMT voert regelmatig overleg met zorgverzekeraars over de manier waarop zij materiële controles uitvoeren. Mede hierdoor is veel meer sprake van hoor en wederhoor.
  • Mede door de KNMT is het initiatief genomen voor de door VWS in het leven geroepen werkgroep ‘Correct declareren Mondzorg’ waarin door VWS, IGZ, NZa, ZN en de mondzorgpartijen wordt gewerkt aan het oplossen van knelpunten in het declaratieproces.
  • Op initiatief van de KNMT wordt in samenwerking met ANT, NVM en ONT gewerkt aan een Handreiking ‘Correct declareren Mondzorg’.

Lees de gehele uitspraak

Total votes: 134

0 reacties op Hof stelt Achmea in het ongelijk in procedure V21-V60