Filters

Algemene voorwaarden KNMT Academy 2019

Download de algemene voorwaarden (pdf, november 2019)
 

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op cursussen, opleidingen, trainingen en overige diensten (hierna: cursus) ter na- dan wel bijscholing, georganiseerd door de KNMT Academy.
 2. Door het insturen van een inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
 3. Voor de KNMT Leergangen kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Inschrijving

 1. Een afgeronde inschrijving geschiedt door het volledig invullen en verzenden van het digitale registratieformulier. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
 2. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Mocht u binnen 24 uur geen bevestigingsmail van ons hebben ontvangen, dan is de inschrijving niet verwerkt en verzoeken wij u telefonisch (030 – 607 63 70 ) of per e-mail contact met ons op te nemen.
 3. Inschrijving voor de cursus is mogelijk zo lang er plaatsen beschikbaar zijn en geschiedt op volgorde van aanmelding. Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt een reservelijst aangelegd. Deelnemers ontvangen daarvan zo spoedig mogelijk bericht.
 4. Inschrijving staat open voor zowel KNMT-leden als niet-leden. Voor niet-leden behoudt de KNMT Academy zich het recht voor andere deelnamekosten te rekenen.
 5. De KNMT Academy verzorgt geaccrediteerde nascholing voor tandartsen. In het geval een cursus ook toegankelijk is voor overige medewerkers uit de praktijk, dan staat dit expliciet vermeld op de inschrijfpagina op de website.

Bedenktijd

 1. Deelnemer heeft het recht 14 dagen na inschrijving zijn deelname kosteloos te herroepen zonder opgave van reden. Dit kan per e-mail (academy@knmt.nl).

Betaling

 1. Betaling van de deelnamekosten geschiedt per IDEAL bij aanmelding voor de cursus.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door de KNMT Academy gehanteerde prijzen inclusief administratiekosten. In het geval van niet tijdige betaling zullen € 25,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.
 3. De incasso geschiedt in de week voorafgaand aan de cursus. Cursisten die zich onverhoopt niet hebben ingeschreven maar wel aanwezig zijn bij de cursus, worden door  aanwezigheid geacht akkoord te zijn met een automatische incasso.
 4. Indien cursussen gratis worden aangeboden, wordt voor no-show € 50,- in rekening gebracht.

Annulering door deelnemer

 1. Annulering door een deelnemer als gevolg van verhindering van deelname aan een cursus dient tijdig per e-mail kenbaar te worden gemaakt.
 2. In geval van verhindering van een deelnemer kan de deelnemer een plaatsvervanger aanwijzen voor de betreffende cursus. Dit dient 24 uur voor aanvang van de cursus aan de KNMT Academy te zijn medegedeeld. De oorspronkelijke deelnemer blijft verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. Indien de vervanger geen lid is van de KNMT, dan behoudt de KNMT zich het recht voor het cursusbedrag voor niet-leden in rekening te brengen.

Kosten bij annulering

 1. Bij afmelding binnen 14 dagen na inschrijving, worden geen kosten in rekening gebracht. 
 2. Annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus is kosteloos.
 3. Bij annulering binnen 4 tot 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 4. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus is de KNMT Academy gerechtigd het volledige cursusgeld in rekening te brengen, tenzij iemand van de wachtlijst de vrijgekomen plaats inneemt.  
 5. Er geldt geen restitutie van het deelnamebedrag bij no-show. 

Annulering door de KNMT

 1. De KNMT Academy behoudt zich het recht voor om de cursus bij onvoldoende belangstelling of zwaarwegende redenen te annuleren. Deelnemers worden hierover zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus geïnformeerd. Het betaalde bedrag en eventuele administratiekosten worden volledig en zo spoedig mogelijk terugbetaald door de KNMT.
 2. In het geval dat de docent onverhoopt verhinderd is, zal de KNMT Academy zich inspannen een vervangende docent in te schakelen dan wel de cursus naar een andere dag te verplaatsen. Deelnemers die niet in de gelegenheid zijn hieraan deel te nemen, ontvangen het cursusbedrag volledig retour.
 3. Indien ondanks voornoemde inspanningen geen oplossing wordt gevonden, behoudt de Academy zich het recht voor de cursus te annuleren. Zij informeert deelnemers hierover zo spoedig mogelijk.

Accreditatie en certificaat

 1. Indien deelnemer lid is van de KRT en de presentielijst heeft getekend, draagt de KNMT zorg voor het bijschrijven van de KRT-punten.
 2. Deelnemers ontvangen een certificaat als bewijs van deelname.

Non-concurrentiebeding

 1. Het is niet toegestaan op basis van de KNMT Academy verzorgde cursussen en bijbehorend cursusmateriaal zelfstandig dan wel in samenwerking met derden een soortgelijke cursus te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de KNMT Academy.

Auteursrechten

 1. Het is niet toegestaan cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende van het cursusmateriaal.

Gegevensbescherming

 1. De KNMT is verantwoordelijk voor zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, welke niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor deze werden verkregen. Voor opleidings- en scholingsdoeleinden kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met docenten, accreditatiepartijen en eventuele accommodaties.

Vertrouwelijkheid

 1. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor de KNMT Academy, haar medewerkers en de docenten. Denk aan bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën.

Aansprakelijkheid

 1. Ofschoon de cursussen van de KNMT Academy met uiterste zorg worden samengesteld en georganiseerd, is zij niet aansprakelijk voor desondanks opgetreden onvolkomenheden of onjuistheden in de inhoud en uitvoering van de cursus. De KNMT is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het geheel of niet geheel doorgaan van de cursus.

Klachtenprocedure