Filters

IGZ aandachtspunt: toezicht op Medicatieveiligheid en elektronisch voorschrijven

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft sinds 1 januari 2015 toezicht op medicatieveiligheid en elektronisch voorschrijven. De basis voor het toezicht bestaat uit 2 richtlijnen: 1. de Richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten (2008) 2. de Richtlijn elektronisch voorschrijven (2013).

Richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten

De Richtlijn overdracht van medicatiegegevens is sinds 2008 van kracht. De KNMT onderschrijft de richtlijn en de daarop gebaseerde Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraak. Om de Richtlijn in de praktijk goed te kunnen implementeren, heeft de KNMT samen met de beroepsorganisatie van apothekers, de KNMP, een (te downloaden) stappenplan (pdf) ontwikkeld.

Het zorgveld heeft geconstateerd dat de Richtlijn vanwege het ontbreken van een (landelijk) elektronisch patiëntendossier lastig uitvoerbaar is. Reden voor veldpartijen om een ‘nadere toelichting’ op de Richtlijn te schrijven. De KNMT heeft in februari 2015 deze ‘nadere toelichting’ (pdf) geaccordeerd.

Richtlijn elektronisch voorschrijven
De Richtlijn elektronisch voorschrijven (pdf, 2013) is opgesteld door de KNMG. De KNMT heeft vanwege het belang van een mondzorgspecifieke richtlijn en de rol die in dat verband voor het Kennisinstituut Mondzorg is weggelegd, de richtlijn niet mede-ondertekend. Mogelijk dat de Inspectie de richtlijn tóch bij het toezicht op de mondzorg betrekt. De reden daarvoor is het feit dat de richtlijn geschreven is voor voorschrijvers van geneesmiddelen. De tandheelkundige beroepsgroep is in de Wet BIG als voorschrijver gedefinieerd.

Centraal aspect van de richtlijn is dat de beroepsgroep met een elektronisch voorschrijfsysteem werkt. Ontbreekt een dergelijk systeem, dan kunnen sommige voorschrijvers een uitzonderingspositie innemen. De KNMT heeft de Inspectie gewezen op artikel 4 sub c van de richtlijn: voorschrijven zonder systeem is mogelijk, op voorwaarde dat de voorschrijver zich kan verantwoorden voor de bewaking van het voorschrift alsof het ingevoerd was in een elektronisch voorschrijfsysteem. 

Voorkom onveilige situaties
Patiëntveiligheid en verantwoorde zorg gaan hand in hand. Voorkom daarom onveilige situaties. Dat kunt u op de volgende manieren doen:
1. Gebruik de Patiëntveiligheidskaart (pdf).
2. Neem kennis van het door de KNMT ontwikkelde stappenplan (pdf).
3. Zorg dat u over actuele medicatieoverzichten (pdf) van uw patiënten beschikt.
4. Schrijf recepten niet met de hand uit, maar print deze met behulp van een tekstverwerkingsprogramma.
5. Geef het recept aan de patiënt mee of verzend het via een beveiligde lijn naar de apotheker van de patiënt.

Eisen voor een recept: welke gegevens horen erop
De volgende gegevens moeten minimaal op het recept vermeld worden:
- datum recept
- NAW-gegevens voorschrijver
- BIG-registratienummer voorschrijver
- naam patiënt
- geboortedatum patiënt
- BSN-nummer
- medicatie en dosering (inclusief voorschrift gebruik)
- handtekening voorschrijver (niet digitaal, handgeschreven)