Inspectie heeft actief openbaarmakingsbeleid

IGZ maakt actief rapporten openbaar van bezoeken aan individuele zorgverleners en instellingen. Hoe werkt dat en wat betekent dat voor een tandarts die bezoek heeft gekregen.

KNMT wil niet dat tandartsen ten onrechte in verkeerd daglicht komen

De KNMT is met IGZ in overleg over de wijze waarop IGZ in voorkomend geval overgaat tot publicatie van de rapporten voortvloeiend uit het komende onderzoek.

Belangrijk is dat onze leden voldoende tijd krijgen om te reageren op conceptrapporten en dat zij voldoende tijd hebben om na de vaststelling van het rapport zo nodig een rechtsmiddel aan te wenden tegen openbaarmaking en/of de maatregel die IGZ neemt of gaat nemen.

De KNMT moet haar leden erop wijzen alert te zijn tijdens de bezoeken van IGZ. Vaak wordt tijdens het bezoek al duidelijk of zaken op orde zijn of niet. Dit geeft de leden meer tijd om verbetermaatregelen te nemen / in gang te zetten.

De KNMT pleit er bij IGZ voor dat tijdig genomen verbetermaatregelen in het definitief vast te stellen rapport worden opgenomen en dat dit bij publicatie wordt aangegeven. Dit om te voorkomen dat de media (delen van) rapporten verkeerd interpreteert en tandartsen ten onrechte in een verkeerd daglicht komen te staan.

Redenen om bezoeken openbaar te maken

Actieve openbaarmaking brengt met zich mee dat zorgverleners met naam en toenaam gepubliceerd worden. IGZ doet dit om 3 redenen:

  1. openbaarmaking bevordert de aandacht voor zorgkwaliteit en spoort aan tot verbeteringen;
  2. goede informatie over zorgkwaliteit helpt bij het kiezen van zorg
  3. de inspectie wil duidelijk zijn over hoe zij te werk gaat en laten zien op welke manier zij conclusies trekt over zorgkwaliteit.

Een rapport blijft 3 jaar op de website van IGZ staan. Ook maakt IGZ regelmatig een deel van genomen maatregelen openbaar. Bijvoorbeeld een verscherpt toezicht, bevel of aanwijzing. De maatregel blijft na beëindiging hiervan eveneens drie jaar op de website van IGZ staan.

Positie betrokken zorgverlener

Actieve openbaarmaking vraagt om bescherming van de rechtspositie van de betrokken zorgverlener/zorgaanbieder. Op de website van IGZ is te lezen hoe IGZ te werk gaat:

  1. IGZ streeft ernaar binnen een maand na het bezoek een conceptrapport te versturen.
  2. De zorgverlener/zorgaanbieder mag binnen 4 weken op het conceptrapport reageren en feitelijke onjuistheden corrigeren.
  3. IGZ past het rapport zo nodig aan en stelt het rapport daarna definitief vast. Niet of niet geheel overgenomen opmerkingen worden in de aanbiedingsbrief die de zorgverlener/zorgaanbieder bij het rapport krijgt toegelicht.
  4. IGZ maakt het rapport minimaal 3 weken na definitieve vaststelling openbaar op www.igz.nl.

Afweging algemeen belang versus belang zorgverlener

De wettelijke grondslag voor het actief openbaar maken is volgens IGZ de Wet openbaarheid van bestuur (de Wob), meer specifiek artikel 8 Wob. Dit brengt met zich mee dat IGZ altijd het (algemeen) belang van openbaarmaking dient af te wegen tegen het belang van betrokkenen om niet onevenredig te worden benadeeld. Als dit niet opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige benadeling van de betrokken instelling of zorgverlener, behoort de IGZ af te zien van openbaarmaking. Dit gaat in de toekomst veranderen door de komst van de Gezondheidswet 2018. Waar IGZ nu onder de Wob nog tot een belangenafweging moet komen, is dat onder de Gezondheidswet 2018 niet langer nodig. In de Gezondheidswet 2018 wordt namelijk een wettelijk belang van openbaarmaking verankerd.