Ledenraad

De KNMT krijgt vanaf 1 januari 2018 een Ledenraad* die mede de koers van de vereniging gaat bepalen. 

De Ledenraad vervangt het tot nu toe gebruikte systeem van verenigingsdemocratie met afdelingsvergaderingen en de Algemene Vergadering. Doel van deze aanpassing van de verenigingsstructuur is om als vereniging slagvaardiger te kunnen opereren, met meer draagvlak en voeding vanuit de achterban. Zo kan de vereniging haar impact als belangenbehartiger van de beroepsgroep vergroten.

Taken en bevoegdheden

De Ledenraad is een ontmoetingsplaats waar leden en bestuur van gedachten kunnen wisselen omtrent actuele onderwerpen in de mondzorg in het algemeen en binnen de KNMT in het bijzonder. Het is een forum waarbij het bestuur van de vereniging hoort wat er in de beroepsgroep speelt en waar discussie over en aanscherping van beleid plaatsvinden. 

De Ledenraad heeft daarnaast beslissingsbevoegdheid op de volgende onderdelen:

 • Jaarplan
 • Begroting
 • Financieel jaarverslag
 • Benoeming en evt. ontslag van bestuurders en leden van de Raad van Toezicht
 • Vaststellen/wijzigen statuten
 • Vaststellen/wijzigen verschillende reglementen

   

Bijeenkomsten

De Ledenraad komt in ieder geval 4 keer per jaar bijeen. Op de vergaderingen van de Ledenraad zijn niet alleen de raadsleden, maar álle leden van de KNMT welkom. Ook hebben alle leden spreek- én stemrecht. Omdat zij een achterban vertegenwoordigen telt de stem van de leden van de Ledenraad zwaarder; samen hebben ze de meerderheid van de stemmen.

Bezetting

De 24 raadsleden van de Ledenraad vormen een afspiegeling van het ledenbestand van de KNMT naar segment.

 • Tandarts-praktijkeigenaar (voornamelijk werkzaam als) algemeen practicus (14 zetels)
 • Tandarts-ZZP-er (voornamelijk werkzaam als) algemeen practicus (5 zetels)
 • Tandarts in loondienst (voornamelijk werkzaam als) algemeen practicus (1 zetel)
 • Student (in de masterfase) (1 zetel)
 • Tandarts die voornamelijk op een door de KNMT erkend deelgebied (differentiatie) werkzaam is (1 zetel)
 • Specialist (orthodontist-kaakchirurg) (1 zetel)
 • KNMT-lid werkzaam bij de tandheelkundige faculteiten in Amsterdam, Groningen of Nijmegen en gezien als vertegenwoordiger van de opleiding tot tandarts (1 zetel)

   

Actieve ondersteuning

Raadsleden van de Ledenraad krijgen actieve ondersteuning van regiocoördinatoren. Ze vormen samen een brug tussen het veld en het KNMT-kantoor in Utrecht. Eén van de manieren om in contact te komen en te blijven met de leden. Dit moet onder meer bij ontwikkeling van beleid betere voeding vanuit de beroepsgroep opleveren.

Zittingsduur

Leden van de Ledenraad worden in beginsel voor een termijn van 3 jaar gekozen. Ze kunnen maximaal een keer herkozen worden. 

Voor het student-lid geldt een andere zittingsduur: namelijk 1 jaar. Daarnaast wisselen de faculteiten elkaar af (1 jaar opleiding 1, 1 jaar opleiding 2, 1 jaar opleiding 3, et cetera). Voor het student-lid geldt daarnaast dat deze in de masterfase van de studie moet zitten en geen zitting heeft in het bestuur van de facultaire studentenvereniging tijdens de periode als lid van de Ledenraad.

Verkiezingen

De komende periode vinden verkiezingen plaats voor de 24 raadsleden van de Ledenraad. Alle leden worden uitgenodigd te stemmen. Onder de voorwaarde dat de nieuwe statuten van de KNMT worden vastgesteld in de algemene vergadering van 8 december 2017, treden de raadsleden van de Ledenraad per 1 januari 2018 in functie.

*De komst van de Ledenraad is onder voorbehoud van goedkeuring daarvan door de Algemene Vergadering van 8 december 2017.