Ledenraad

De KNMT werkt aan de komst van een Ledenraad die mede de koers van de vereniging gaat bepalen. 

De Ledenraad moet het tot nu toe gebruikte systeem van verenigingsdemocratie gaan vervangen met afdelingsvergaderingen en de Algemene Vergadering. Doel van deze aanpassing van de verenigingsstructuur is om als vereniging slagvaardiger te kunnen opereren, met meer draagvlak en voeding vanuit de achterban. Zo kan de vereniging haar impact als belangenbehartiger van de beroepsgroep vergroten.

De komst van de Ledenraad is onderdeel van een bredere aanpassing van de verenigingsstructuur. De voorstellen daarvoor zijn afgewezen op de Algemene Vergadering van vrijdag 8 december 2017. Als gevolg daarvan is onderstaande informatie momenteel niet definitief/onder voorbehoud. 

Taken en bevoegdheden

De Ledenraad is een ontmoetingsplaats waar leden en bestuur van gedachten kunnen wisselen omtrent actuele onderwerpen in de mondzorg in het algemeen en binnen de KNMT in het bijzonder. Het is een forum waarbij het bestuur van de vereniging hoort wat er in de beroepsgroep speelt en waar discussie over en aanscherping van beleid plaatsvinden. 

De Ledenraad heeft daarnaast beslissingsbevoegdheid op de volgende onderdelen:

 • Jaarplan
 • Begroting
 • Financieel jaarverslag
 • Benoeming en evt. ontslag van bestuurders en leden van de Raad van Toezicht
 • Vaststellen/wijzigen statuten
 • Vaststellen/wijzigen verschillende reglementen

   

Bijeenkomsten

De Ledenraad komt in ieder geval 4 keer per jaar bijeen. Op de vergaderingen van de Ledenraad zijn niet alleen de raadsleden, maar álle leden van de KNMT welkom. Ook hebben alle leden spreek- én stemrecht. Omdat zij een achterban vertegenwoordigen telt de stem van de leden van de Ledenraad zwaarder; samen hebben ze de meerderheid van de stemmen.

Bezetting

De 24 raadsleden van de Ledenraad vormen een afspiegeling van het ledenbestand van de KNMT naar wijze van beroepsuitoefening.

 • Tandarts-praktijkeigenaar (voornamelijk werkzaam als) algemeen practicus (14 zetels)
 • Tandarts-ZZP-er (voornamelijk werkzaam als) algemeen practicus (5 zetels)
 • Tandarts in loondienst (voornamelijk werkzaam als) algemeen practicus (1 zetel)
 • Student (in de masterfase) (1 zetel)
 • Tandarts die voornamelijk op een door de KNMT erkend deelgebied (differentiatie) werkzaam is (1 zetel)
 • Specialist (orthodontist-kaakchirurg) (1 zetel)
 • KNMT-lid werkzaam bij de tandheelkundige faculteiten in Amsterdam, Groningen of Nijmegen en gezien als vertegenwoordiger van de opleiding tot tandarts (1 zetel)

   

Actieve ondersteuning

Raadsleden van de Ledenraad krijgen actieve ondersteuning van regiocoördinatoren op het KNMT-kantoor. Ze vormen samen een brug tussen het veld en het KNMT-kantoor in Utrecht. Eén van de manieren om in contact te komen en te blijven met de leden. Dit moet onder meer bij ontwikkeling van beleid betere voeding vanuit de beroepsgroep opleveren.

Zittingsduur

Leden van de Ledenraad worden in beginsel voor een termijn van 3 jaar gekozen. Ze kunnen maximaal een keer herkozen worden. 

Voor het student-lid geldt een andere zittingsduur: namelijk 1 jaar. Daarnaast wisselen de faculteiten elkaar af (1 jaar opleiding 1, 1 jaar opleiding 2, 1 jaar opleiding 3, et cetera). Voor het student-lid geldt daarnaast dat deze in de masterfase van de studie moet zitten en geen zitting heeft in het bestuur van de facultaire studentenvereniging tijdens de periode als lid van de Ledenraad.

Profiel leden

Voor de Ledenraad wordt gezocht naar tandartsen en tandartsspecialisten met hart voor het beroep van tandarts, de mondzorg in het algemeen én de KNMT. Kandidaten hebben een mening over de ontwikkelingen in het vak en de praktijk en de rol van uw beroepsvereniging daarbij. Ze kunnen deze goed verwoorden. Ze staan open voor de mening van anderen. Ze zijn bereid input op te halen bij en verantwoording af te leggen aan de tandartsen uit uw kiesgroep. En zijn coöperatief en gericht op samenwerken - met de tandartsen uit hun kiesgroep, de andere leden van de KNMT, het kantoor van de vereniging én haar stakeholders.

Beloning

Naar schatting kost het lidmaatschap van de Ledenraad zo’n 40 uur per jaar. Leden ontvangen een vaste vergoeding van 2.200 euro per jaar (excl. reiskosten).  

Verkiezingen

De komende periode vinden verkiezingen plaats voor de 24 raadsleden van de Ledenraad. Alle leden worden uitgenodigd te stemmen. Onder de voorwaarde dat de nieuwe statuten van de KNMT worden vastgesteld in de algemene vergadering van 8 december 2017, treden de raadsleden van de Ledenraad per 1 januari 2018 in functie.

Verkiezingsproces

Momenteel kent de KNMT een getrapte democratie: tijdens afdelingsvergaderingen hebben alle leden één stem en vervolgens wordt de uitslag van de stemming van de afdeling overgebracht in een vergadering van afgevaardigden: de Algemene Vergadering (AV). Dat is een omslachtige manier van besluiten nemen, weinig efficiënt en niet passend in de snel-veranderende omgeving waarin wij ons bevinden. De wens is om vaker een AV te houden, zo meer in contact te staan met de leden en zichtbaarder te maken waar we mee bezig zijn. Gezien het aantal aanwezigen op de diverse afdelingsvergaderingen is het legitiem om dat te concentreren tijdens één bijeenkomst. Er is gekozen voor een vaste kern van 24 leden van wie de meeste voor een periode van drie jaar een segment vertegenwoordigen. Dit noemen we een Ledenraad.

Kiesgroep-toewijzing

Voor zowel de stemming als de kandidaatstelling voor de Ledenraad wordt gebruik gemaakt van kiesgroepen. Ieder lid is toegewezen aan de kiesgroep die het meest aansluit bij de beroepsbeoefening. Zo zijn leden van wie bekend is dat zij een eigen praktijk hebben ingedeeld in de kiesgroep praktijkhouder. Wie werkt als gedifferentieerd tandarts of ZZP-tandarts is in die kiesgroep ingedeeld. Enzovoort.

Als u op basis van de bij de KNMT bekende informatie over uw beroepsuitoefening tot meerdere kiesgroepen behoort, bent u aan één van die kiesgroepen toegewezen. Als uit de ledenadministratie niet duidelijk is tot welke kiesgroep u behoort, bent u ingedeeld in de kiesgroep tandarts-praktijkhouder.

Verkiezingen: deels landelijk, deels regionaal

Van de 7 kiesgroepen kent de kiesgroep van tandarts-praktijkhouders als enige een regionaal karakter. De tandartsen-praktijkhouder van elke huidige afdeling kiezen één tandarts-praktijkhouder die ze afvaardigen naar de Ledenraad. De andere kiesgroepen zijn landelijk gebonden: er wordt landelijk gevraagd zich kandidaat te stellen en er wordt ook landelijk gekozen.

Kandidaatstelling

Alle leden kunnen zich kandidaat stellen voor de Ledenraad. Iedereen wordt per mail uitgenodigd dat te doen. Kandidaat stellen voor deze ronde kon van 10 oktober tot en met 22 oktober 2017 (m.u.v. studentlid en lid namens opleidingen).

Stemmen

Als de kandidaten bekend zijn vinden er verkiezingen plaats voor de 24 raadsleden van de Ledenraad. Alle leden worden uitgenodigd te stemmen. De verkiezingen worden digitaal gehouden, alle leden ontvangen een uitnodiging om te stemmen per e-mail.

 • Recent stemden leden uit de kiesgroep ZZP. Zij zijn per e-mail uitgenodigd om hun stem uit te brengen op de kandidaten. Stemmen kon tot en met zondag 12 november. Tijdens de ZZP-dag op zaterdag 18 november is de uitslag bekendgemaakt.
 • Verkiezingen in andere kiesgroepen (zoals praktijkhouders en gedifferentieerde tandartsen) hebben intussen ook plaatsgevonden. 

   

Samenstelling Ledenraad

De volgende leden zijn intussen gekozen of voorgedragen voor de Ledenraad:

Meer weten?

Video: Bestuurslid Richard Kohsiek licht de komst van de Ledenraad toe in Bits & Bites