Analyse: wijzigingen NZa-regelgeving tandheelkunde 2018

13 juli 2017

Per 1 januari 2018 past de NZa de omschrijvingen voor de initiële behandeling en de nazorg in het hoofdstuk Parodontologie aan. Ook worden mondzorgpraktijken verplicht een prijslijst met materiaal- en techniekkosten te voeren. Waarom is dit?

Wijzigingen parodontologie

Met de invoering van de Zorgverzekeringswet en de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) in 2006 heeft de functionele bekostiging zijn intrede gedaan. Voor 2006 werden de tarieven bepaald per zorgaanbieder, functionele bekostiging houdt in dat de zorg een prijskaartje krijgt, ongeacht wie de zorg verleent. De gedachte hierbij is dat de zorg hierdoor beter kan worden georganiseerd en dat de benodigde zorg door de meest aangewezen zorgaanbieder kan worden gegeven. In de tandheelkunde heeft dat ertoe geleid dat de aparte tarieven voor tandartsen en orthodontisten zijn verdwenen en dat de tarieven voor de mondzorg moeten worden toegepast door alle in de wet BIG genoemde zorgverleners die mondzorg verlenen.

In het hoofdstuk parodontologie van de prestatie- en tariefbeschikking van de NZa zijn tot op heden voor initiële behandeling en voor de nazorg nog aparte tarieven opgenomen voor tandartsen en mondhygiënisten. Dit heeft al meermaals tot discussie geleid, maar niet tot aanpassing daarvan. De laatste jaren bereiken de NZa ook verzoeken vanuit het veld (zorgverleners en zorgverzekeraars) om hier iets aan te doen. Ook andere toezichthouders hebben aangegeven dat de huidige situatie niet past binnen het huidige bekostigingssysteem en dat dit niet langer aansluit bij de gemiddelde praktijk waarin ook preventieassistenten op dit terrein actief zijn. Ook de IGZ heeft aangegeven dat de bestaande situatie niet kan voortbestaan. Er moest dus wat gebeuren.

Voorstellen vanuit de NZa op initiatief van signalen uit het veld om er analoog aan de M-tarieven een 5-minutentarief van te maken lagen vorig jaar concreet op tafel en ook dit jaar lag er een concreet verzoek om de betreffende verrichtingen en tarieven aan te passen. Dit vormde voor de KNMT aanleiding om samen met de NVVP een eigen voorstel te maken.

Doel en uitkomst

Het doel was om een nieuwe functionele set van verrichtingen voor de initiële behandeling en de nazorg te maken dat duidelijk is voor de patiënt en zorgverlener, waarmee zoveel mogelijk de huidige werkwijze kan worden gecontinueerd en waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit in praktijkvoering. Belangrijk ander uitgangspunt was dat het voorstel past binnen het bestaande protocol . Daarom is gekozen is voor een meer inhoudelijk beschreven afbakening waarmee de diversiteit kan worden behouden, waarmee alle zorgverleners uit de voeten moeten kunnen en het bestaande parodontologie-protocol ongewijzigd kan worden toegepast. Daarnaast was het doel de bestaande tariefniveaus te behouden. Met het behaalde resultaat is dit alles gelukt. Een meer inhoudelijke toelichting volgt binnenkort.

Prijslijst materiaal- en techniekkosten

De NZa heeft aangegeven dat veel vragen bij hen binnenkomen over de materiaal en techniekkosten die apart in rekening kunnen worden gebracht. Wij hebben in de hierover gevoerde discussie aangegeven dat het maken van een prijslijst, in combinatie met de regel dat de materiaal en techniekkosten tegen inkoopprijs bij de patiënt in rekening moeten worden gebracht en het maken van een begroting voor behandelingen boven de € 250,- niet de beoogde (extra) transparantie zal opleveren. De NZa is echter van mening dat de patiënt zich vooraf moet kunnen informeren over deze kosten en indien gewenst aanbieders met elkaar kan vergelijken. Daarom heeft de NZa gemeend de Regeling Mondzorg aan te moeten passen. Wij kunnen niet tegen optimale transparantie voor de patiënt zijn, maar vinden dat dit besluit van de NZa daaraan weinig zal toevoegen. Veel vragen en opmerkingen in dit kader zijn terug te voeren op onvoldoende communicatie tussen zorgverlener en patiënt. Ook de uitkomst van het recent gepubliceerde onderzoek van de Consumentenbond wijst uit dat niet in alle gevallen de patiënt voor behandelingen boven de € 250,- een begroting krijgt. Ondanks onze inbreng en de suggestie in te zetten op betere communicatie, ligt het besluit er nu en wij zullen zo snel als mogelijk met voorbeelden komen hoe zonder al te veel belasting aan dit besluit invulling kan worden gegeven. Ook met de websitemakers is reeds contact opgenomen hoe dit kan worden ingevoegd.

Bekijk alle prestaties, tarieven en wijzigingen per 1 januari 2018

1 reactie op Analyse: wijzigingen NZa-regelgeving tandheelkunde 2018