facebook

Beklaagdenbank: Een betwiste melding

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
5 minuten
Rechtspraak
Regionaal Tuchtcollege voor De Gezondheidszorg (RTG) Amsterdam, 19 december 2017. Deze rubriek bevat samenvattingen van uitspraken van de Centrale Klachtencommissie van de KNMT, de Regionale Tuchtcolleges (RTG) en het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) en de Geschilleninstantie Mondzorg. Iedere Samenvatting wordt van commentaar voorzien door een onafhankelijk deskundige.

Omstandigheden
Op 14 april 2017 verliest het driejarige zoontje van klager een voortandje inclusief wortel. Dit gebeurt tijdens een korte vakantie. Een telefonisch gesprek met de tandartsenpost leidt niet tot een bezoek aan deze post. Op 19 april meldt de moeder – die in een echtscheidingsprocedure met de vader is verwikkeld – van het jongetje zich met hem bij de tandarts. In het patiëntendossier vermeldt deze dat er sprake is van een wazig verhaal en dat de vader geen evidente actie heeft ondernomen om naar het letsel te laten kijken. De tandarts overlegt binnen de maatschap in verband met het letsel, de aanleiding en de omstandigheden. Ook de maatschapsleden zetten hun vraagtekens bij het letsel en het verhaal daarbij. De tandarts vermeldt in het dossier mogelijk melding te zullen doen bij AMK/Veilig Thuis en bespreekt dat op 19 en 24 april met de moeder. Op 3 mei heeft de tandarts contact met het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dat adviseert hem een schriftelijke melding van het vermoeden van kindermishandeling te doen. De moeder weigert de tandarts de contactgegevens van klager – die niet bij de praktijk staat ingeschreven – te geven. Op 31 mei 2017 doet de tandarts een schriftelijke melding bij Veilig Thuis dat de zaak onderzoekt.

Klacht
Volgens klager heeft de tandarts onzorgvuldig en onprofessioneel gehandeld door een melding bij Veilig Thuis te doen op basis van onjuiste en suggestieve informatie die louter a­ omstig is van de moeder die niet bij het incident aanwezig was. De tandarts had ook zonder medewerking van de moeder eenvoudig contact met hem kunnen opnemen. De tandarts heeft niet voldaan aan de vijf stappen van de Meldcode en zijn geheimhoudingsplicht geschonden.

Beoordeling
Volgens de Meldcode dient een tandarts die overweegt een melding te doen, vijf stappen te doorlopen:

  1. 1. signalen in kaart brengen;
  2. 2. advies vragen aan een collega en/of aan Veilig Thuis;
  3. 3. praten met de patiënt en/of zijn naasten;
  4. 4. aard, ernst en risico wegen en
  5. 5. zelf hulp organiseren of melding doen.

Met een melding bij Veilig Thuis wordt de geheimhoudingsplicht doorbroken. De Meldcode vermeldt hierover: “Wanneer u gegevens van een patient aan een ander wilt verstrekken, dan moet u zich tot het uiterste inspannen om hiervoor toestemming te krijgen van de patiënt. Dat is ook het geval wanneer u een melding van huiselijk geweld wilt doen bij Veilig Thuis. (…) Per leeftijdscategorie zijn er afwijkende toestemmingsvereisten: kinderen tot en met 11 jaar: ouder/ wettelijke vertegenwoordiger geeft toestemming.” In 2017 heeft de KNMT naar aanleiding van een uitspraak van het RTG Den Haag aangegeven dat een te enge interpretatie van de meldcode niet gewenst is. Zeker in geval van vermoedens van kindermishandeling mag een tandarts zijn beroepsgeheim opzij zetten als dat nodig is in het belang van het kind en ook zonder toestemming van de patiënt of diens naasten gegevens verstrekken aan Veilig Thuis. In 2018 zal de tekst van de meldcode in deze zin worden aangepast. In deze zaak deed de tandarts melding op basis van een ‘niet-pluis’ gevoel. Het betre­ ende letsel komt niet veel voor en het door de moeder beschreven relaas paste niet bij dat letsel. Volgens het RTG was het wenselijk geweest als de tandarts voorafgaand aan de melding met klager over het voorval had gesproken. Niet alleen omdat die dan eventueel om toestemming tot het doen van de melding had kunnen worden gevraagd, maar vooral en voorafgaand hieraan omdat klager dan zijn versie van het voorval had kunnen geven. Echter, de moeder weigerde de gegevens van klager te verstrekken. De vraag is nu of de tandarts zich voldoende heeft ingespannen om contact met klager te leggen. Wat dat betreft, het stond de tandarts niet vrij om de gegevens van klager te achterhalen bij de huisarts van het zoontje. Volgens de Meldcode kan overleg met de huisarts slechts op basis van geanonimiseerde gegevens plaatsvinden. En het via sociale media of andere digitale bronnen achterhalen van de contactgegevens van klager gaat volgens het RTG de inspanningsverplichting van de tandarts te boven.

Beslissing
Het RTG wijst de klacht af.

Commentaar
Een kind behandelen en dan vermoedens van kindermishandeling ontwikkelen. Dit maakt het werk als goede tandarts altijd erg lastig en je moet heel voorzichtig te werk gaan. Zijn je vermoedens wel juist; en houd je de behandelrelatie wel goed als die niet juist zijn? Maar wat als het kind echt mishandeld wordt en je doet niks? Dit geval, waarbij de ouders in scheiding liggen, is al helemaal moeilijk. Bij kinderen onder de 12 jaar moeten namelijk in beginsel beide gezaghebbende ouders geïnformeerd worden en moeten ook beide ouders toestemming geven voor behandeling, óók wanneer ze gescheiden zijn. In de praktijk is dit natuurlijk vrijwel onhaalbaar, want welke gescheiden ouders gaan samen met hun kind naar de tandarts? Moet voor ieder gaatje zowel de aanwezige ouder als de andere ouder om toestemming worden gevraagd? De tuchtrechter gaat hier gelukkig redelijk soepel mee om en stelt dat noodzakelijke behandelingen ook uitgevoerd mogen worden als een van beide ouders toestemming geeft. Het is voor te stellen dat het starten van een orthodontisch traject niet altijd een noodzakelijke behandeling te noemen is en dan is het dus wettelijk verplicht om toestemming van beide ouders te vragen. Tussen de 12 en 16 jaar telt ook de mening van het kind mee. Als het kind behandeling wenst, in staat is om alles goed te begrijpen en een weloverwogen beslissing neemt, kan voorbij gegaan worden aan toestemming van de ouders. Wanneer het kind dit niet goed kan inschatten, is toestemming van beide ouders verplicht. Vanwege deze benodigde dubbele toestemming is het dus aan te raden om van kinderen de contactgegevens van beide ouders te verzamelen. Zo is ook te voorkomen dat, zoals in dit geval, de ouder die aanwezig was bij het trauma niet bereikt wordt en een tandarts met blijkbaar terechte vermoedens en de beste bedoelingen voor het kind, een vervelende tuchtprocedure moet doorlopen.

Inge Henkens,  tandarts in Amsterdam, jurist Gezondheidsrecht en en eigenaar van adviesbureau Dentaxa.

Recent nieuws

Coronavirus
82 minuten