facebook

Beklaagdenbank: Geen zorgplan

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
5 minuten
Klacht
Een patiënt dient een klacht in omdat hij nooit een behandelplan heeft gezien. Ook zou de tandarts een behandeling hebben gedaan waarom hij niet heeft gevraagd en waarvoor onterecht kosten zijn gedeclareerd. Het Regionaal Tuchtcollege verklaart de klacht ongegrond, het Centraal Tuchtcollege heeft andere overwegingen.

Klager, die sinds 15 maart 2015 in de praktijk staat ingeschreven, bezocht deze op 2 september 2015 met pijnklachten aan de 28, waarvan ook een stukje was afgebroken. De tandarts stelde een begroting op en begon op 15 september 2015 met de behandeling. Hij restaureerde een aantal caviteiten, deed een endo aan de 27 en vulde de 28. Nadat klager pijnklachten aan de 28 hield, adviseerde de tandarts deze te laten trekken.

Klager was in de veronderstelling dat de kies al eerder zou worden getrokken. Volgens hem heeft hij nooit een behandelplan gezien en heeft de tandarts met de endo een behandeling gedaan waarom hij niet heeft gevraagd en waarvoor onterecht kosten zijn gedeclareerd.

Verweer

Volgens de tandarts is eerst een intake uitgevoerd en is pas behandeld nadat klager akkoord was over het behandelplan. Dit is op 2 september 2015 per e-mail aan klager toegestuurd en op 15 september 2015 retour gekomen met een akkoord, met uitzondering van het voorgestelde verwijderen van de 28. Klager wilde per se dat deze zou worden gevuld. Er is, na toestemming van klager, een endo gedaan aan de 27.

Overwegingen RTG

Het dossier lezende lijkt er volgens het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam sprake te zijn van een misverstand: klager dacht dat er een wortelkanaalbehandeling zou worden uitgevoerd aan de 28, maar volgens de tandarts behelsde het behandelvoorstel een wortelkanaalbehandeling aan de 27. Voor de 28 was in het behandelplan (zoals klager nu ook zelf zegt) extractie voorgesteld. De tandarts heeft echter gedocumenteerd dat klager expliciet heeft aangegeven dit niet te willen. De wortelkanaalbehandeling aan de 27 is uitgevoerd en daarom (terecht) gedeclareerd. Niet vastgesteld kan worden dat de tandarts een behandeling heeft uitgevoerd waarover destijds geen overeenstemming was. Overigens volgt uit het dossier niet dat het zorgplan ook daadwerkelijk aan klager is gemaild en dat klager hierop heeft gereageerd. De tandarts heeft echter wat dit betreft een consistent verhaal, dat steun vindt in de verslaglegging.

Uitspraak RTG

Het RTG verklaart de klacht ongegrond. Klager tekent daartegen beroep aan.

Overwegingen CTG

Het CTG concludeert dat het patientendossier geen bewijs bevat dat een behandelplan met een begroting, het zorgplan, aan de patiënt is gezonden. Tegelijk verklaarde de tandarts tijdens het mondeling vooronderzoek in deze zaak onder meer: “[…] Op 15 september is het zorgplan retour gekomen met een akkoord voor alle tanden behalve voor de behandeling van de 28. […] De patiënt beweert dat hij via de mail geen zorgplan heeft gekregen. In het computerprogramma waarmee wij mails verzenden wordt al het mailverkeer vastgelegd. Bij het uitdraaien van het dossier is dit niet meegekomen, ik kan dit alsnog doen en naar het RTG opsturen.”

Bij het afschrift van e-mailberichten aan klager die het RTG ontving, bevond zich echter niet de door de tandarts toegezegde e-mail waarmee hij het zorgplan aan klager heeft gestuurd. Tijdens de zitting zegt de tandarts deze e-mail niet te hebben kunnen printen omdat het door hem gebruikte computerprogramma die mogelijkheid niet heeft. Hij biedt wederom aan de betre­ ende e-mail aan het CTG te zenden. Deze wijst dit echter af omdat de tandarts, ondanks expliciete toezegging, geen gebruik heeft gemaakt van de eerder aan hem geboden gelegenheid daartoe.

Verder merkt het CTG op dat in de begroting van 2 september 2015 geen melding wordt gemaakt van een voorgenomen extractie van de 28, maar van een meervlaksvulling composiet. Dit is niet in lijn met de aantekening “Zorgplan/ begroting akkoord behalve ex 28” zoals de tandarts die op 15 september 2015 in het patiëntendossier heeft gemaakt.

Volgens het CTG kan niet worden vastgesteld dat de tandarts het zorgplan aan klager heeft toegezonden, maar ook niet dat klager van de inhoud ervan op de hoogte was en ermee heeft ingestemd. En de tandarts had, in lijn met de Regeling Mondzorg (artikel 6.1) en gelet op de voorziene kosten en op het feit dat het hier een nieuwe patiënt en een eerste patiëntencontact betrof, de begroting vooraf voor akkoord moeten laten tekenen.

Uitspraak CTG

Het CTG verklaart de klacht alsnog gegrond en legt de tandarts een waarschuwing op.

Commentaar

De sanctie die de tandarts hier opgelegd krijgt, spreekt voor zich. Eerst zeggen dat je iets hebt verstuurd en akkoord hebt ontvangen, maar dit vervolgens niet kunnen aantonen. Wederom een geval waar het niet op orde hebben van het dossier een tandarts de das omdoet.

Wat ik een beetje verwarrend vind aan deze casus, is het gebruik van de begrippen begroting, behandelplan en zorgplan. Soms lijkt het wel of een begroting hetzelfde is als een zorgplan en ik merk dat dit in de praktijk soms ook zo wordt opgevat. Een zorgplan is echter geen begroting, maar een overzicht van wat er nog moet gebeuren om het zorgdoel te behalen. Bijvoorbeeld de patiënt weer gezond en pijnvrij krijgen.

Ook de achtergronden van bijbehorende handelingen horen bij dit zorgplan. Zo’n zorgplan kan prima algemeen omschreven worden. Je hoeft niet per element op te schrijven wat je gaat vullen. Een opmerking dat de cariës behandeld wordt en dat parodontitis zal worden behandeld, kan al voldoende zijn.

Waar wel gedetailleerd wordt ingegaan op de behandelingen die zullen worden uitgevoerd, is het behandelplan. Hierin schrijf je bijvoorbeeld dat de verstandskies rechtsboven zal worden verwijderd en waarom. De tekst moet begrijpelijk zijn voor de patiënt. Het behandelplan is immers voor hem bedoeld en je wilt dat hij er gemotiveerd en met vertrouwen mee start. De begroting is alleen een lijstje met verrichtingen en bijbehorende prijzen.

Als de behandeling naar verwachting duurder wordt dan 250 euro, moet deze verplicht schriftelijk aan patiënt worden overhandigd. Omdat patiënten in beginsel vrij weinig begrijpen van zo’n opsomming met codes, is een bijbehorende uitleg van een behandelplan mijns inziens essentieel. Tandartsen zijn, via de Wkkgz, verplicht om een behandelplan op te stellen en met de patiënt te bespreken. Ik beveel aan om het ook schriftelijk mee te geven. Inderdaad, dat kost wéér wat extra schrijfwerk, maar het scheelt zo veel gedoe! NT

Inge Henkens, tandarts in Amsterdam, jurist Gezondheidsrecht en eigenaar van adviesbureau Dentaxa

Deze rubriek bevat samenvattingen van uitspraken van de Centrale Klachtencommissie van de KNMT, de Regionale Tuchtcolleges en het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en de Geschilleninstantie Mondzorg. Iedere samenvatting wordt van commentaar voorzien door een onafhankelijk deskundige.

klachten
tuchtrechtspraak
Beklaagdenbank (NT)

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen