facebook

Beklaagdenbank: onvakkundig handelen

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
5 minuten
Beklaagdenbank
Na het inwinnen van een second opinion bleek er van alles mis te zijn met de bij klaagster geplaatste kronen. Een tweede second opinion leverde eenzelfde beeld op.

Klaagster heeft zich in 2010 bij de tandarts ingeschreven. In 2017 is afgesproken dat de tandarts in de onderkaak van klaagster diverse kronen en bruggen zou plaatsen en dat de bovenkaak door hem geheel voorzien zou worden van kronen. Nadat het werk aan de onderkaak van klaagster klaar was en de bovenkaak voorzien was van noodkronen, lukte de afdruk voor de definitieve kronen tot tweemaal toe niet. Omdat klaagster begon te twijfelen aan de deskundigheid van de tandarts, heeft ze een second opinion ingewonnen. Die leverde het volgende op: “De vervaardigde kronen van de onderkaak tonen een slechte randaansluiting, steken over de outline van de preparatie, er zijn interdentaal cementresten. Gingiva gegeneraliseerd ontstoken. De kronen van de onderkaak voldoen niet aan de eisen. Advies om die te vervangen, anders krijgt de patiënt veel plaque accumulatie en cariës met alle gevolgen van dien. Bovenkaak is voorzien van een voorziening die niet aan de eisen voldoen, verstoorde occlusie. Advies om de huidige noodvoorziening eruit te halen en een nieuwe te vervaardigen en ook zo snel mogelijk bij de eigen tandarts een afspraak te maken en de situatie uit te leggen zodat snel actie ondernomen kan worden.” Een tweede second opinion bij een andere tandarts leverde hetzelfde beeld op. Op een aangetekende brief van klaagster met daarin de bevindingen van de eerste second opinion heeft de tandarts niet gereageerd.

Beoordeling

De tandarts heeft desgevraagd tijdens de zitting aangegeven dat zijn werkzaamheden op het moment dat klaagster een second opinion ging inwinnen nog niet afgerond waren, maar dat hij tevreden was met de resultaten tot op dat moment. De in 2013 van klaagsters gebit gemaakte röntgenfoto’s had hij, toen hij de werkzaamheden in 2017 begon, niet tot zijn beschikking. Ook heeft hij voorafgaand aan de behandeling geen nieuwe röntgenfoto’s gemaakt. De conditie van het tandvlees van klaagster was volgens hem op het moment dat hij zijn behandeling begon goed, maar hij heeft daarnaar geen specifiek onderzoek (DPSI-score) gedaan. Het was hem niet opgevallen dat klaagster op dat moment een ontsteking aan een wortelpunt had. Hij heeft vertrouwd op de tandtechnicus voor wat de door hem geplaatste kronen en brug betreft en niet gezien dat kronen niet goed aansloten en deels overhingen. De tandarts heeft benadrukt dat klaagster hem geen deelgenoot had gemaakt van haar twijfels die haar brachten tot het inwinnen van een second opinion en hem niet de gelegenheid heeft gegund zijn werk naar behoren te voltooien. De communicatie hield eenvoudigweg plotseling op.

Het RTG onderschrijft na bestudering van de van het dossier deel uitmakende mond- en röntgenfoto’s de bevindingen van de second opinion. Zowel in de onderkaak als in de bovenkaak heeft de tandarts kwalitatief tekortschietend werk verricht. Het gebit van klaagster heeft hierdoor schade opgelopen en de gehele ingreep zal opnieuw moeten worden uitgevoerd. Het RTG constateert dat de tandarts op vele vlakken onvakkundig heeft gehandeld. Voordat hij de ingreep begon, heeft hij onvoldoende vooronderzoek gedaan om zich te vergewissen van de toestand en de conditie van het gebit van klaagster, waardoor hij een bestaande ontsteking aan de wortelpunt over het hoofd heeft gezien en de betreffende kies evengoed als brugpijler heeft gebruikt. Hij heeft onvoldoende gecontroleerd of de door hem aangebrachte brug en kronen een goede pasvorm en randaansluiting hadden. Hem is immers niet opgevallen dat deze deels niet aansloten en deels overhingen. Zijn verweer dat hij op de tandtechnicus heeft vertrouwd, miskent zijn eigen verantwoordelijkheid. Door zijn werkzaamheden heeft het gebit van klaagster schade opgelopen die door de tandarts nog steeds niet wordt onder- en erkend. Tijdens de zitting heeft hij er blijk van gegeven geenszins de ernst van zijn tekortschieten in te zien. Met zijn verweer dat klaagster plotseling de communicatie heeft gestaakt, gaat hij voorts voorbij aan het feit dat klaagster hem na de door haar ingewonnen second opinion een aangetekende brief heeft gestuurd, die hij ontvangen heeft, maar niet heeft beantwoord.

Beslissing

Het RTG acht de klacht gegrond en schorst de inschrijving van de tandarts in het BIG-register voor zes maanden waarvan drie maanden niet ten uitvoer zullen worden gebracht, tenzij de tandarts zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren schuldig heeft gemaakt aan enig handelen of nalaten dat in strijd is met de goede zorg die hij als tandarts behoort te betrachten dan wel in strijd is met het belang van de individuele gezondheidszorg. Als bijzondere voorwaarde bepaalt het RTG voorts dat de tandarts binnen zes maanden na de uitspraak dertig uur gecertificeerde bijscholing moet volgen.

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag, 8 januari 2019

Commentaar

De casus is duidelijk: een slecht communicerende tandarts die het gebit van zijn patiënt ernstig beschadigd heeft en die hier onvoldoende de ernst van inziet. Dit laatste wordt over het algemeen door het tuchtcollege hoog opgenomen en is vaak een aanleiding om een zwaardere maatregel op te leggen (zie onder andere Regionaal Tuchtcollege Eindhoven, 6 mei 2010) Het tuchtcollege legt in dit geval een zware maatregel op: tijdelijke schorsing van de inschrijving als tandarts in het register, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

Een voorwaardelijke schorsing betekent dat je gewoon kunt  doorwerken als tandarts. Er zijn op de beroepsuitoefening geen beperkingen zoals een in het type behandelingen dat de tandarts mag verrichten.

Het al dan niet ten uitvoer brengen van de schorsing is afhankelijk van het naleven van de voorwaarde die het tuchtcollege oplegt. Naast de verplichte scholing wordt ook een andere populaire maatregel opgelegd, namelijk dat als de tandarts voor het einde van zijn proeftijd schuldig wordt bevonden aan enig ander tuchtrechtelijk verwijt, de maatregel alsnog ten uitvoer wordt gelegd en dat de tandarts dus alsnog drie maanden wordt geschorst. Dit geldt ook als de tandarts de hier opgelegde verplichte bij- en nascholing niet volgt. De inspectie voor de gezondheidszorg houdt hier toezicht op.

Als ik de casus doorlees vraag ik mij overigens wel af of die dertig uur gecertificeerde bij- en nascholing het probleem gaat oplossen, maar dat is een heel andere vraag. NT

Mr. Marieke Brands is fellow hoofd/halschirurgie, Queen Elizabeth University Hospital, Glasgow (UK).

Deze rubriek bevat samenvattingen van uitspraken van de Centrale Klachtencommissie van de KNMT, de regionale Tuchtcolleges en het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en de Geschilleninstantie Mondzorg. Iedere samenvatting wordt van commentaar voorzien door een onafhankelijk deskundige.

Beklaagdenbank (NT)

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen