facebook

Beklaagdenbank: Pijnklacht na een vulling

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
5 minuten
Beklaagdenbank
Na het plaatsen van een vulling blijft de patiënt pijn houden. Dit resulteert uiteindelijk in een endo. De patiënt dient een klacht in omdat volgens hem de vulling niet nodig was, en hij bovendien onnodig veel pijn heeft gehad.

Klacht

Klager dient een klacht in tegen de tandarts die op 20 december 2016 zijn gebit controleert. Die zou de kies van klager onnodig en niet goed hebben gevuld waardoor hij veel pijn heeft geleden. Tijdens de controle bleek dat klager een gaatje in de 27 had dat volgens de tandarts moest worden gevuld. Nadat dit op 29 december 2016 was gebeurd, bleef klager pijnklachten aan het element houden. Op 23 januari 2017 heeft de tandarts de vulling uit de kies verwijderd en een nieuwe tijdelijke vulling geplaatst.

Tijdens de behandelingen fungeert een collega als tolk voor de Engelstalige tandarts. Na drie maanden bezocht klager de tandarts wederom met pijnklachten. De tandarts verwees hem vervolgens extern voor een wortelkanaalbehandeling die uiteindelijk, vanwege de kosten, in de praktijk van de aangeklaagde tandarts door een collega is gedaan. Een klacht die bij de klachtenfunctionaris van de praktijk waar de tandarts werkte werd ingediend, leverde een voor klager onbevredigend resultaat op. Tegen de collega die de wortelkanaalbehandeling deed, heeft klager overigens ook een klacht ingediend.

Beoordeling RTG

In deze zaak staat vast dat klager zonder klachten bij de tandarts op controle kwam. De tandarts heeft tijdens de controle aan klager meegedeeld dat er een gaatje moest worden gevuld. Klager vond dat aanvankelijk niet nodig maar stemde met de behandeling in omdat hij de tandarts vertrouwde. Het RTG constateert dat het vullen van de kies niet goed heeft uitgepakt. De vulling is na pijnklachten verwijderd, en er is een tijdelijke vulling geplaatst en een start van een wortelkanaalbehandeling uitgevoerd. De vraag rijst of de behandeling überhaupt nodig was en of een onzorgvuldige diagnose aan de basis heeft gestaan van een onnodige, vérstrekkende en pijn veroorzakende behandeling.

Volgens het RTG ontbreekt een behoorlijke motivering voor de diagnose dat element 27 was aangetast en moest worden gevuld. Er is door de tandarts geen patiëntendossier (met daarin een anamneseformulier, zorgplan, foto’s of andere stukken) verstrekt. Het RTG moet het doen met twee door klager overlegde foto’s van respectievelijk 20 december 2016 en 23 januari 2017 die door de tandarts zijn gemaakt. Wat op de foto die tijdens de controle op 20 december 2016 is gemaakt te zien is, is ontoereikend om de door de tandarts gemaakte diagnose te onderbouwen. Onduidelijk is hoe de situatie op die foto geleid heeft tot de situatie op de foto van 23 januari 2017, waarin te zien is dat in de 27 een grote tijdelijke vulling is geplaatst.

De tandarts heeft afgezien van een verweerschrift, maar volstaan met een zeer summiere, Engelstalige e-mail. Nog daargelaten dat processtukken in het Nederlands moeten worden opgesteld – waarvan de tandarts op de hoogte was – biedt deze e-mail geen begin van ondersteuning voor de juistheid van de zienswijze van de tandarts. Zij verwijst weliswaar naar ‘the picture’ maar geeft geen nadere toelichting op het door haar gevoerde beleid en ze laat na informatie te verschaffen waarmee de klacht nader had kunnen worden beoordeeld. Zo had ze (duidelijkere) foto’s – kunnen overleggen die haar diagnose ondersteunen.

Het RTG houdt het er zodoende op dat de tandarts onnodig een te ingrijpende behandeling is gestart, waardoor klager langdurig pijn heeft geleden en gedwongen was aanvullende behandelingen te ondergaan. De tandarts heeft daarmee gehandeld in strijd met de zorg die zij ingevolge artikel 47 lid 1 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg jegens klager had behoren te betrachten.

Wat de op te leggen maatregel betreft, houdt het RTG rekening met de mate van onzorgvuldigheid van de handelwijze van de tandarts en de mate van verwijtbaarheid daarvan. Daarbij wordt ook in aanmerking genomen dat de tandarts zich door niet op de zitting te verschijnen niet toetsbaar heeft opgesteld. Dit terwijl het RTG ruim voorafgaand aan de zitting aan de tandarts heeft uiteengezet wat de processuele consequenties zijn als zij niet op de zitting verschijnt en er namens haar geen gemachtigde of advocaat naar de zitting komt. Daarna is niets meer van de tandarts vernomen. En dat zij, terwijl zij daartoe in de gelegenheid is gesteld, niet op een serieuze wijze op de klacht van klager is ingegaan, getuigt van een lichtvaardige houding aan haar zijde.

Beslissing

Het RTG verklaart de klacht gegrond en legt de tandarts een waarschuwing op.

Commentaar

Tja, een behandeling kan zomaar totaal anders aflopen dan verwacht. Een ‘eenvoudige’ occlusale restauratie resulteert in langdurige napijnklachten en uiteindelijk een wortelkanaalbehandeling. Wat ook opvalt, is de vreemde communicatie. Een collega fungeerde als tolk voor deze Engelstalige tandarts. Maar uit de jurisprudentie blijkt dat deze taal geen beletsel hoefde te zijn voor de communicatie. Babylon is ons niet vreemd.

Al met al is de casus ook niet zo eenvoudig als de behandeling leek te zijn. Eenvoudigweg een gaatje vullen is tandheelkunde van toen. Tegenwoordig, zeker sinds 1995, zijn patiënten baas in eigen mond, regisseur, opdrachtgever. Een periodiek mondonderzoek is meer dan gaatjes zoeken met hulp van een ‘3x4-tje’. Is dat wel een betrouwbaar diagnosticum voor occlusale cariës?

En voor deze casus geldt ook weer het zo vaak gehoorde refrein. Communicatie, informatie, mondonderzoek, geen dossier, geen verweer en als klap op de vuurpijl niet het fatsoen om op de zitting te verschijnen. Terwijl het RTG ruim voorafgaand aan de zitting aan de tandarts heeft uiteengezet wat de processuele consequenties zijn als zij niet op de zitting verschijnt en namens haar geen gemachtigde of advocaat naar de zitting komt. wordt niets meer van haar vernomen. Het RTG formuleert beleefd: “Dat de tandarts, terwijl zij daartoe in de gelegenheid is gesteld, niet op een serieuze wijze op de klacht van klager is ingegaan, getuigt van een lichtvaardige houding aan haar zijde.” Of wel, hoe verpruts je iets en gooi je vervolgens je eigen ruiten nog meer in?

Ook het RTG heeft overigens een refrein. Een behandeling begint met het opnemen van de anamnese, dan onderzoek, en de diagnose is de basis voor de uitvoering. Vakbekwaamheid is vereist met kennis van de grenzen ervan. Voorts dient de tandarts bij de uitvoering van de behandeling zorgvuldig en volgens de regelen der kunst ter werk te gaan en na de behandeling behoorlijke nazorg te verlenen. Weest gewaarschuwd, ook al lijkt het simpel! NT

Bart Admiraal is tandarts en jurist en geeft via zijn bureau Jurispreventie advies over letselschade en aansprakelijkheid.

Deze rubriek bevat samenvattingen van uitspraken van de Centrale Klachtencommissie van de KNMT, de regionale Tuchtcolleges en het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en de Geschilleninstantie Mondzorg. Iedere samenvatting wordt van commentaar voorzien door een onafhankelijk deskundige.

tuchtrechtspraak
Beklaagdenbank (NT)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen