Beklaagdenbank: te veel informatie verstrekt

26 maart 2018

Klacht
In het kader van een klacht – die is afgewezen, ook in hoger beroep – tegen zijn tandarts schakelt klager FNV Letselschade in. Hij machtigt de medisch adviseur tot het inwinnen en uitwisselen van medische gegevens. De adviseur benadert klagers tandarts voor informatie over diens bevindingen bij klager, de gestelde diagnose, de ingestelde behandeling, het resultaat daarvan en de prognose. Ook vraagt hij hem om het volledige medisch dossier van klager.

Omdat de informatie daarin summier is, vraagt de tandarts of de adviseur iets heeft aan zijn verweerschrift en de dupliek bij het tuchtcollege, en stuurt die na bevestiging toe. Klager dient daarop de klacht in dat de tandarts de medisch adviseur niet had mogen informeren over de procedure van klager bij het tuchtcollege en de stukken niet had mogen sturen, omdat hiermee meer medische gegevens aan de adviseur zijn verstrekt dan noodzakelijk was. Klager wordt hiermee in een slecht daglicht gesteld en kan bijvoorbeeld geen andere tandarts meer vinden. Ook heeft de tandarts klagers naam en het feit dat deze een klacht heeft ingediend, op klachtenkompas.nl vermeld. Ten slotte heeft klager een brief van de praktijk waar de tandarts werkt als bedreigend ervaren. De klinisch directeur van die praktijk schreef onder meer dat, indien de huidige klacht wederom zou eindigen in een ongegrondverklaring, de tijd en inspanning van de tandartsenpraktijk aan klager in rekening zou worden gebracht volgens tariefcode U05.
Verweer
De tandarts veronderstelde dat de medisch adviseur, als belangenbehartiger van klager, op de hoogte was van de procedure bij het tuchtcollege. Hij was voorts niet betrokken bij het vermelden van de naam van klager op klachtenkompas.nl. De tandarts is verder ook niet betrokken geweest bij de brief van de praktijk aan klager.
Overwegingen
Volgens het RTG had de tandarts het vertrouwelijke karakter van de informatie rond de tegen hem ingediende klacht moeten begrijpen. Ook het feit dat de patiënt een klacht tegen hem had ingediend, viel onder zijn beroepsgeheim. Dat heeft hij geschonden door zonder klagers toestemming meer (medische) informatie aan de adviseur te verstrekken dan waartoe klagers machtiging reikte. Die betrof slechts de medische informatie zoals opgenomen in het patiëntendossier. Ook als de veronderstelling dat de medisch adviseur al van de procedure wist juist zou zijn geweest, was het niet toegestaan om de processtukken aan hem te sturen. Ook nu het zo is dat de medisch adviseur de tandarts op diens verzoek heeft toegestaan de processtukken aan hem ter beschikking te stellen. Door de procedure voor het eerst te noemen, heeft de tandarts zijn beroepsgeheim al geschonden. Hiermee staat echter niet vast dat de tandarts door de overhandiging van de processtukken klager ook in een slecht daglicht heeft gebracht. Die stelling is op geen enkele wijze onderbouwd. Zo heeft de medisch adviseur bijvoorbeeld, na kennisname van de gedingstukken, zijn werkzaamheden voor klager niet beëindigd. Ook is niet gebleken dat klager hierdoor geen nieuwe tandarts heeft kunnen vinden. Tijdens de zitting is komen vast te staan dat de tandarts klagers naam niet op klachtencompas.nl heeft vermeld. Ook de brief van de tandartspraktijk is niet a­fkomstig van de tandarts. Hij is niet betrokken is geweest bij het opstellen ervan en kende de inhoud niet.
Uitspraak
Het RTG legt de tandarts een waarschuwing op.
Commentaar
Zo op het oog lijkt de casus duidelijk. De klager machtigt een medisch adviseur om medische informatie op te vragen. De tandarts verstrekt, waarschijnlijk met de beste bedoelingen, uitgebreid informatie. Te uitgebreid, naar mening van de klager en het tuchtcollege. Als iemand gemachtigd is om medische informatie uit het dossier op te vragen, dan mag je hem niet meer informatie geven dan waarvoor hij door de patiënt gemachtigd is. Het feit dat klager al eerder over dezelfde kwestie een tuchtzaak verloren had, vindt het tuchtcollege iets dat niet onder deze machtiging viel. Die visie komt overeen met de eerste zin van art 7:457 BW: ‘Onverminderd het in artikel 448 lid 3, tweede volzin, bepaalde draagt de hulpverlener zorg, dat aan anderen dan de patiënt geen inlichtingen over de patiënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel 454, worden verstrekt dan met toestemming van de patiënt.’ Waarbij in artikel 454 verwezen wordt naar het dossier. Als we iets dieper willen ingaan op de casus, dan missen we informatie omdat de reikwijdte van de machtiging onbekend is. Doorgaans staat daar iets in over alle relevante informatie. En die hoeft niet perse beperkt te zijn tot het dossier. Desondanks zit er een belangrijke les in deze casus: lees elke machtiging tot het verstrekken van informatie goed door en geef nooit meer dan waarvoor gemachtigd is. Aarzel niet meer informatie over de reikwijdte van de machtiging op te vragen als deze onduidelijk is.
Mr. Marieke Brands, fellow traumatologie, Queen Elizabeth University Hospital, Glasgow (UK)

0 reacties op Beklaagdenbank: te veel informatie verstrekt