facebook

BIG-advies RVS leidt tot grote risico’s voor de kwaliteit van zorg

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
3 minuten
Big
De KNMT, KNMG, KNGF, KNMP, NVGzP en Patiëntenfederatie Nederland hebben hun zorgen geuit over een advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) over de toekomst van de Wet BIG. De RVS wil alleen nog basisberoepen in het BIG-register opnemen; en niet de specialismen. De zes organisaties constateren grote risico’s voor de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid, toenemende onduidelijkheid voor de patiënt en een enorme administratieve lastenverzwaring.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft het rapport, ‘De B van Bekwaam. Een toekomstbestendige Wet BIG’ op verzoek van het ministerie van VWS opgesteld, als onderdeel van een groter onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de Wet BIG. In het rapport adviseert de raad de minister om de Wet BIG om te vormen tot een ‘Wet op de Bekwaamheden in de Gezondheidszorg’ en het aantal beroepen dat wordt toegevoegd aan artikel 3 te beperken.

De focus zou daarbij liggen op het verwerven van aanvullende bekwaamheden door beroepsbeoefenaren na het afronden van de initiële opleiding en dat vast te leggen in een voor iedereen toegankelijk, maar niet wettelijk geregeld, portfolio. Dit zou het huidige stelsel met specialistenopleidingen grotendeels vervangen. Alleen basisberoepen, zoals tandarts of arts - en dus niet de specialismen – zouden in de Wet BIG moeten worden geregeld.

Werkervaring in plaats van (specialisten)opleiding

Doordat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving de nadruk legt op het verwerven van bekwaamheden, zou de waarde van de formele vervolgopleiding afnemen en werkervaring en zelf samengestelde scholingspakketten leidend worden. Volgens de gezamenlijke organisaties leidt dit tot grote risico’s voor de kwaliteit van zorg.

“Het verzamelen van losse bekwaamheden maakt nog geen in brede zin kundig en kwalitatief goede beroepsbeoefenaar. Onvoldoende kundige en kwalitatief goede beroepsbeoefenaren betekenen een gevaar voor de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.”

Het goed werkende systeem van kwaliteitseisen en periodieke (her)registratie van geneeskundig specialisten en zo ook de tandartsspecialisten wordt in de voorstellen van de raad teniet gedaan.

Onduidelijkheid voor patiënten en zorgverleners: moeilijker juiste beroep te vinden bij een medische vraag

Naast de risico’s voor de kwaliteit van zorg zal het voorstel ook tot veel onduidelijkheid voor patiënten en zorgverleners leiden. Daar waar de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving met de open portfolio’s meer transparantie verwacht, zeggen de organisaties het tegenovergestelde te verwachten:

“Het instellen van portfolio’s zal het voor de patiënt juist moeilijker maken de juiste beroepsbeoefenaar te vinden voor de medische vraag, omdat de herkenbaarheid van beroepsprofielen vervalt. Er zal meer diversiteit tussen zorgprofessionals ontstaan wat betreft kwaliteit en vaardigheden”.

Ook voor zorgverleners zelf zal het meer zoeken worden bij welke collega ze terecht kunnen, omdat van eenieder individueel de bekwaamheid moet worden vastgesteld op basis van een zelf samengesteld portfolio.

Er is een eenvoudiger oplossing

De 6 organisaties beamen dat de Wet BIG in kracht inboet door toevoeging van steeds meer beroepen met bevoegdheden in artikel 3, zoals de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving stelt. Er is echter een eenvoudiger oplossing dan gaan werken met portfolio’s: het strenger handhaven van de geformuleerde randvoorwaarden en eisen voor het toelaten van nieuwe beroepen als artikel-3 beroep. Daarmee wordt duidelijkheid geschapen voor patiënt en zorgverlener en wordt ook een hausse aan administratieve lasten en uitvoeringsproblemen die volgen uit het RVS-advies voorkomen.

Tuchtrechtvoorstellen wel grotendeels oké

In de brief stellen de KNMT, KNMG, KNGF, KNMP, NVGzP en Patiëntenfederatie Nederland zich wel grotendeels te kunnen vinden in de voorstellen van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving aangaande het tuchtrecht, waarbij de nadruk komt te liggen op kwaliteitsbevordering. Er zou volgens de raad meer werk gemaakt moeten worden van het systematisch analyseren van tuchtrechtuitspraken en het vertalen daarvan naar de professionele standaarden van verschillende beroepsgroepen.

Om het kwaliteitsbevorderende effect van het tuchtrecht te versterken zouden ook andere maatregelen overwogen moeten worden, zoals een verplichting om een bepaalde bij- of nascholing te volgen. Het voorstel om zittingen voortaan meer besloten te laten steunen de organisaties echter niet.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft inmiddels aangekondigd met een reactie op de brief te zullen komen.

Brief over RVS-rapport aan de minister (pdf)

Brief over RVS-rapport aan de Tweede Kamer (pdf)

RVS-rapport 'De B van Bekwaam. Een toekomstbestendige wet BIG.'

 

kwaliteit
tandartsspecialisten
tuchtrechtspraak
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG)

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen