facebook

Bruins: betere mondgezondheid jeugd vraagt aandacht álle zorgverleners

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
2 minuten
Jeugdfebruari
Een gezonde mond begint bij gezond gedrag. Daarom is het belangrijk dat de aandacht voor de dagelijkse mondverzorging wordt versterkt bij kinderen, ouders en zorgverleners. En dat ouders zelf met hun kinderen naar de tandarts gaan. Dit zegt minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer over de mondgezondheid van de jeugd.

Dit is ook de boodschap van het plan ‘Nederland naar een mondgezonde generatie’, dat voortkomt uit de Ronde Tafel Mondzorg van het Zorginstituut Nederland en waar de KNMT nauw bij is betrokken.

Meer dan nu samenwerken aan de mondgezondheid van de jeugd

Zowel voor de minister als voor de betrokken veldpartijen is het belangrijk dat zorgverleners binnen én buiten de mondzorg meer dan nu het geval is samenwerken aan de mondgezondheid van de jeugd. Ook moet er nog meer accent worden gelegd op preventie. Dit vraagt meer maatwerk in de bekostiging, iets wat op dit moment wordt onderzocht binnen het parallelle ambitietraject voor de mondzorg van de NZa, door onder anderen de KNMT, Patiëntenfederatie, NVM en Zorgverzekeraars Nederland. De inzet van de KNMT daarbij is een groter macrobudget voor de jeugd. Meer aandacht voor preventie leidt immers niet automatisch tot minder curatie.

Meer kinderen naar de mondzorgverlener

In zijn brief beschrijft de minister met welke acties hij deze plannen verder wil brengen. Daarbij zet hij vooral in op maatregelen die ervoor zorgen dat er meer kinderen naar de mondzorgverlener gaan, zoals gevraagd in de aangenomen motie van de Tweede Kamerleden Raemakers (D66) en Van den Berg (CDA).

Samenwerking tussen mondzorg en publieke gezondheidszorg

KNMT-voorzitter Wolter Brands: ‘Ik ben blij dat de minister het belangrijk vindt dat ouders zélf met hun kinderen naar de tandarts gaan. Daar moeten we het van hebben. Mondverzorging gebeurt immers thuis en vraagt om continue aandacht. De rol van de mondzorgverlener daarbij is ondersteunend. Binnen de mondzorg zetten wij ons vol in voor de mondgezondheid van de jeugd. En dat kunnen we niet alleen. Voor ons is het dan ook heel belangrijk dat de samenwerking tussen mondzorgverleners en zorgverleners in de publieke gezondheidszorg, zoals bij GGD en gemeenten, echt van de grond komt.’

Voldoende capaciteit in de mondzorg is cruciale voorwaarde

Cruciale voorwaarde is volgens Brands dat er binnen de mondzorg voldoende capaciteit beschikbaar is. Conform de toezegging in de begroting van OCW zijn het ministerie van VWS en het ministerie van OCW hierover in overleg. Basis hiervoor is het advies van het Capaciteitsorgaan: het op peil houden van het aantal mondhygiënisten en het jaarlijks verhogen van het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen met 45 tot 320.

praktijk starten
Praktijkagenda
visitaties
voordelen
vujicr
Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen