Compensatie transitievergoeding zieke werknemers

17 juli 2018

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarbij werkgevers worden gecompenseerd voor het betalen van transitievergoedingen aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers. De compensatie kan waarschijnlijk vanaf 1 april 2020 bij het UWV worden aangevraagd en geldt ook voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. 

Sinds de Wet werk en zekerheid (WWZ) is ingetreden, heeft een werknemer recht op een transitievergoeding als zijn arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar heeft geduurd en deze door of vanwege de werkgever wordt beëindigd. De transitievergoeding is ook verschuldigd bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (doorgaans na twee jaar ziekte). 
 

Kritiek werkgevers 

Werkgevers hebben forse kritiek geuit op het betalen van een transitievergoeding na het ontslaan van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Zij hebben namelijk ook al gedurende een periode van 104 weken minimaal 70% van het loon moeten doorbetalen, kosten gemaakt voor het re-integreren van zieke werknemers en worden geconfronteerd met een gedifferentieerde premie. 
 

Inhoud compensatieregeling  

De kritiek heeft er mede toe geleid dat de regering een compensatieregeling wil treffen waarbij werkgevers worden gecompenseerd voor het betalen van transitievergoedingen aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers. De hoofdlijnen van de compensatieregeling: 
 
- Compensatie voor (in beginsel) transitievergoedingen en eventueel daarop in mindering gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten die op of na 1 juli 2015 aan langdurige arbeidsongeschikte werknemers zijn betaald; 
 
- De compensatie wordt verstrekt door het UWV vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Als werkgevers (massaal) gebruikmaken van deze compensatieregeling zal dit leiden tot verhoging van de (uniforme) premie; 
 
- Geen onderscheid naar aard van de arbeidsovereenkomst of de wijze van beëindiging. Werkgevers komen ook in aanmerking voor compensatie als zij de arbeidsovereenkomst na afloop van de periode waarin het opzegverbod bij ziekte geldt (doorgaans 104 weken) met wederzijds goedvinden beëindigen omdat de werknemer niet meer in staat was zijn arbeid te verrichten; 
 
- De hoogte van de compensatie is beperkt tot de transitievergoeding die de werknemer zou hebben ontvangen, als de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de verplichte loondoorbetalingsperiode van 104 weken zou zijn geëindigd. 
 

Anticipeer alvast op deze wetswijziging

Werkgevers kunnen al anticiperen op deze wetswijziging. Dat is financieel aantrekkelijk, aangezien zij ook compensatie kunnen ontvangen voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers zijn betaald.
 
In het geval de arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer is beëindigd: 
 
- Ga in uw administratie na of u op of na 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer heeft beëindigd en daarbij een transitievergoeding is betaald; 
 
- Bewaar de arbeidsovereenkomst van de werknemer, de gegevens met betrekking tot ontslag (bijvoorbeeld de beëindigingsovereenkomst), gegevens met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid (duur ziekteperiode en de naam van de behandelend bedrijfsarts), loonstroken, gegevens die nodig zijn om de transitievergoeding te berekenen (waaronder opleidingskosten), bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding aan de werknemer en eventueel de beschikking met betrekking tot de WIA-uitkering, zodat per 1 april 2020 compensatie aangevraagd kan worden; 
 
In het geval de arbeidsovereenkomst van de langdurig arbeidsongeschikte werknemer nog niet is beëindigd: 
 
- Overleg met de KNMT-Ledenservice, uw rechtsbijstandsverzekering, een advocaat of een jurist of u de arbeidsovereenkomst wilt voorzetten of beëindigen. Het voortzetten of beëindigen van de arbeidsovereenkomst heeft zowel voor- als nadelen;
 
- Laat u juridisch bijstaan bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een langdurige arbeidsongeschikte werknemer om te voorkomen dat u compensatie misloopt. 
 
De KNMT volgt de ontwikkelingen rondom deze wet- en regelgeving op de voet en zal u bij ontwikkelingen informeren.
 
Total votes: 65

0 reacties op Compensatie transitievergoeding zieke werknemers