Kabinet presenteert nieuwe plannen voor de arbeidsmarkt

13 april 2018

Het kabinet wil maatregelen treffen die de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid moet verkleinen. Ze beoogt het voor werkgevers, zoals tandarts-praktijkhouders, aantrekkelijker te maken om een vast contract aan te gaan.

Nog geen 3 jaar na inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) komt het kabinet opnieuw met een wet die de balans op de huidige arbeidsmarkt moet herstellen. De beoogde datum van inwerkingtreding van het voorstel is 1 januari 2020. Een opsomming van de belangrijkste wijzigingen voor tandartspraktijkhouders: 

Ontslagrecht soepeler

In de huidige Wet werk en zekerheid kan een werknemer alleen ontslagen worden als daarvoor een in de wet genoemde redelijke grond aanwezig is. In het nieuwe wetsvoorstel wordt het ontslagrecht versoepeld. Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden (de zogenaamde cumulatiegrond). Wel gaan tandartspraktijkhouders bij een geslaagd beroep op deze cumulatiegrond mogelijk een hogere ontslagvergoeding betalen.

Transitievergoeding en compensatieregelingen

In het voorstel is opgenomen dat werknemers vanaf de eerste dag van het dienstverband in plaats van na 24 maanden recht krijgen op een transitievergoeding. Daartegenover staat afschaffing van de verhoging van de transitievergoeding nadat de arbeidsovereenkomst 10 jaar heeft geduurd. De werknemer bouwt per gewerkt dienstjaar 1/3 van het maandsalaris op aan transitievergoeding. Ook de mogelijkheden om studiekosten in mindering te brengen op de transitievergoeding worden verruimd.

Daarnaast worden in het voorstel 2 compensatieregelingen voor de transitievergoeding getroffen, zodat kleine werkgevers die hun onderneming moeten staken vanwege ziekte en/of pensionering worden gecompenseerd.

3 jaar in tijdelijke dienst

De ketenbepaling regelt wanneer elkaar opeenvolgende contracten voor bepaalde tijd overgaan in een vast contract. Op dit moment is dat het geval bij meer dan 3 elkaar opvolgende contracten of als de duur van de contracten een periode van 2 jaar overschrijdt. In het voorstel wordt de termijn van 2 jaar verlengd naar 3 jaar.

Oproep en min-maxcontracten

Bij oproep en min-maxcontracten bestaat er enige onzekerheid over de arbeidsomvang (aantal te werken uren) van de werknemer. Deze onzekerheid en de korte termijn waarop een werknemer doorgaans gehoor moet geven aan een oproep leidt er volgens het kabinet toe dat een werknemer permanent beschikbaar moet zijn. Het kabinet vindt dit onwenselijk en stelt de volgende maatregelen voor:

  • oproepkrachten moeten minstens 4 dagen van te voren worden opgeroepen;
  • de werknemer met een minmaxcontract kan om aanpassing van de arbeidsomvang verzoeken, als hij tenminste 3 maanden meer werkt dan het minimum aantal uren;
  • de verplichting voor tandartspraktijkhouders jaarlijks een aanbod te doen voor een vast aantal uren gebaseerd op het gemiddelde aantal uren in het afgelopen jaar;
  • verkorting van de opzegtermijn van de werknemer tot een periode die gelijk is aan de oproeptermijn.
     

Proeftijd langer bij vast contract

In het voorstel is opgenomen dat u als tandartspraktijkhouder een proeftijd van 5 maanden in het contract kunt opnemen, als u met een werknemer meteen bij het in dienst treden een vast contract aangaat. Bij een tijdelijk contract van 2 jaar of langer kan een proeftijd van 3 maanden worden overeengekomen. Met deze maatregelen beoogt het kabinet tandartspraktijkhouders te stimuleren om werknemers een vast contract aan te bieden.

WW-premie en payrolling

Het kabinet stelt voor de sectorpremie voor de Werkloosheidswet te vervangen voor een stelsel van premiedifferentiatie naar de aard van het contract. U betaalt als tandartspraktijkhouder in het nieuwe systeem een hogere premie voor tijdelijke contracten dan voor vaste contracten. Daarnaast krijgen payrollwerknemers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers in uw praktijk.

KNMT reageert naar overheid op voorstel

De KNMT bestudeert op dit moment het voorstel, dat nu voor consultatie voorligt. De KNMT zal haar reactie op het voorstel geven. U kunt tot 7 mei 2018 ook zelf op het voorstel 'Arbeidsmarkt in balans' reageren.

Total votes: 37

0 reacties op Kabinet presenteert nieuwe plannen voor de arbeidsmarkt