facebook

KNMT krijgt Ledenraad: iets voor u?

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
3 minuten
Ledenraad
Vanaf 1 januari 2018 zal een Ledenraad mede de koers van de KNMT gaan bepalen. De raad moet de vereniging slagvaardiger maken en zorgen voor meer draagvlak en voeding vanuit de achterban.

Mits de Algemene Vergadering daarmee instemt op 8 december aanstaande, kent de KNMT vanaf 1 januari 2018 een Ledenraad die mede de koers van de KNMT bepaalt. Daarmee neemt deze Ledenraad de plaats in van de Algemene Vergadering en het Vertegenwoordigend College. Deze twee gremia houden in dat geval per 1 januari 2018 op te bestaan.

Taken en bevoegdheden

De Ledenraad is een van de uitkomsten van KNMT 2.0, het project dat een vernieuwingsslag van de vereniging als doel heeft. Hierin is onder meer gekeken naar een aanpassing van de bestuurlijke structuur van de KNMT. Doel van die aanpassing is het verkrijgen van een slagvaardiger vereniging die op meer draagvlak en voeding vanuit de achterban kan rekenen.

Als KNMT moet je namelijk weten wat er in het veld leeft, wil je de impact als belangenbehartiger van de beroepsgroep kunnen vergroten. In de Ledenraad die de KNMT voor ogen heeft zijn diverse segmenten uit het ledenbestand van de KNMT vertegenwoordigd.

Bovendien zijn de lijnen korter; de Ledenraad is een directe ontmoetingsplaats tussen de leden, het bestuur en zo nodig de Raad van Toezicht. De Ledenraad komt minimaal vier keer per jaar bijeen om van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen in de mondzorg in het algemeen en de KNMT in het bijzonder. Het moet een van de toegangen zijn om als bestuur te horen wat er in de beroepsgroep speelt en waar discussie over en aanscherping van het beleid plaatsvinden.

De Ledenraad vormt ook het hoogste besluitvormend orgaan binnen de KNMT en kent de volgende beslissingsbevoegdheden:

  • goedkeuring van jaarplan en begroting;
  • beoordeling financieel jaarverslag;
  • benoeming en ontslag van bestuurders en leden van de Raad van Toezicht;
  • het vaststellen en wijzigen van de statuten en diverse reglementen

Op vergaderingen van de Ledenraad zijn alle leden welkom. Tevens hebben alle leden in deze nieuwe situatie zowel spreek- als stemrecht. Omdat zij een achterban vertegenwoordigen telt de stem van de leden van de Ledenraad wel zwaarder; samen hebben ze de meerderheid van de stemmen.

Samenstelling

De Ledenraad zal bestaan uit 24 leden en wordt gevormd op basis van een afspiegeling van het ledenbestand wat betreft de regio waarin de tandarts gevestigd is en de manier waarop het vak wordt uitgeoefend.

Zittingsduur en ondersteuning

Leden van de Ledenraad worden in beginsel gekozen voor een termijn van drie jaar met aansluitend de mogelijkheid tot herverkiezing voor wederom een periode van drie jaar. Ze wonen de vergaderingen van de Ledenraad bij, maar worden ook gezien als aanspreekpunt voor de leden uit de diverse kiesgroepen. De 24 leden van de Ledenraad zullen daarom actief worden ondersteund door een aantal regiocoördinatoren. Zo wordt een brug gevormd tussen het veld en het KNMT-kantoor in Utrecht. Ook dat moet een toegang zijn om een betere voeding vanuit de beroepsgroep bij de ontwikkeling van het beleid van de KNMT te verkrijgen.

Bekijk ook: bestuurslid Richard Kohsiek in Bits & Bites over de Ledenraad

Meer informatie over de Ledenraad

KNMT 2.0
ledenraad
verenigingszaken

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen