KNMT reageert op concept-wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans

03 mei 2018

De KNMT vindt dat het concept-wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans niet zal leiden tot een goede balans op de arbeidsmarkt. In haar reactie benadrukt de KNMT dat de voorgestelde wijzigingen een onevenwichtige uitwerking zijn van het regeerakkoord. Daarnaast leiden de wijzigingen tot een kostenverhoging, onnodige administratieve verplichtingen en wordt onvoldoende rekening gehouden met belangen van kleine werkgevers.

Op 9 april 2018 publiceerde het kabinet nieuwe plannen voor de arbeidsmarkt. Het kabinet wil maatregelen treffen die de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid moet verkleinen. Ze beoogt het voor werkgevers, zoals tandarts-praktijkhouders, aantrekkelijker te maken om een vast contract aan te gaan. De KNMT is van mening dat het kabinet deze doelstelling met de voorgestelde wijzigingen niet zal bereiken.

Ontslagrecht

In het voorstel is opgenomen dat het ontslagrecht wordt versoepeld vanwege het toevoegen van een cumulatiegrond aan de bestaande ontslaggronden. De KNMT vindt dat de cumulatiegrond onvoldoende is uitgewerkt en ziet geen reden om bij een geslaagd beroep op deze grond een extra vergoeding aan de werknemer toe te kennen.

Transitievergoeding

De KNMT vindt ook dat de opbouw van en het recht op de transitievergoeding vanaf de eerste dag van het dienstverband niet in verhouding staat tot afschaffing van de verhoogde opbouw na 10 jaar dienstverband. Ook de compensatieregelingen, waarbij kleine werkgevers die genoodzaakt zijn hun bedrijf te beëindigen vanwege ziekte en/of pensionering worden gecompenseerd, zijn onvoldoende uitgewerkt.

Oproep- en min-maxcontracten

De wijzigingen met betrekking tot oproep- en min-maxcontracten leiden tot praktisch onuitvoerbare administratieve verplichtingen voor tandarts-praktijkhouders. Een tandarts-praktijkhouder, die zich voornamelijk in een kleine setting focust op het leveren van goede zorg, beschikt immers niet over een personeelsafdeling die aan de vergaande verplichtingen met betrekking tot oproepcontracten kan voldoen. Bovendien gelden deze verplichtingen ook voor min-maxcontracten, waarbij werknemers slechts in zeer beperkte mate worden geconfronteerd met inkomensonzekerheid. Iedere vorm van contractflexibiliteit wordt met deze wijzigingen onmogelijk gemaakt.

Premiedifferentiatie WW  

De KNMT zet vraagtekens bij de huidige uitwerking van het nieuwe WW-premiestelsel. Door de overgang van het oude naar het nieuwe systeem worden sectoren, die zich in het verleden hebben ingezet voor een lage instroom in de WW, geconfronteerd met een premiestijging.

Ketenbepaling en proeftijd

De KNMT staat positief tegenover de verruiming van de proeftijd en de ketenregeling, maar door de overige voorgestelde wijzigingen worden arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kostbaar en niet goed toepasbaar.

De KNMT vraagt het kabinet per brief het bovenstaande in overweging te nemen.

Lees de brief van de KNMT over de wet Arbeidsmarkt in balans (pdf)

Total votes: 33

0 reacties op KNMT reageert op concept-wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans