Nieuwe KNMT-organisatie steeds concreter

19 mei 2016
Samenwerken

De voorstellen voor de vernieuwing van de KNMT nemen concretere vormen aan. Tijdens de komende afdelingsvergaderingen van de vereniging wordt een blauwdruk gepresenteerd voor de nieuwe verenigingsstructuur.

Het gaat om een structuur die leden directer bij het beleid betrekt, zorgt voor meer openheid en transparantie en de slagvaardigheid van de KNMT vergroot. Op de Algemene Vergadering (AV) van 23 juni wordt deze blauwdruk besproken en vragen we de leden mandaat voor de verdere uitwerking. In dit bericht zetten we de belangrijkste voorstellen alvast kort op een rij.

Invloed via de Ledenraad

Om directe invloed van de leden op het beleid te realiseren krijgt de KNMT een Ledenraad. De Ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging en heeft tot taak de jaarrekening, de jaarplannen en de begroting te beoordelen en besluiten te nemen over de hoofdonderwerpen die de vereniging aangaan. De Algemene Vergadering, die nu ook het karakter van een Ledenraad heeft, wordt hiertoe omgevormd tot een Ledenraad van ongeveer 30 personen. De leden van deze raad worden gekozen door de leden van de KNMT. Leden kunnen per afdeling worden gekozen. De Ledenraad wordt een afspiegeling van de verschillende sectoren binnen de KNMT zoals praktijkhouders, tandartsen in dienstverband, zzp’ers en gedifferentieerde tandartsen. Verder wordt bij de samenstelling van de Ledenraad regionale spreiding geborgd.

Dienstverlening via de afdeling

Het verenigingsbestuur gaat meer dan nu het geval is besturen en minder uitvoeringstaken verrichten. Die uitvoeringstaken worden ondergebracht bij het bureau van de KNMT. De leden worden directer bij het beleid betrokken via kleinschalige netwerken binnen de huidige afdelingen, zoals kringen, IQual-groepen en waarneemgroepen. Om dit mogelijk te maken gaan medewerkers van het bureau op regioniveau service verlenen aan de leden. Hiertoe wordt het land in regio’s verdeeld die door een account- of regiomanager van het bureau worden ondersteund. De regio is geen organisatorische eenheid binnen de vereniging maar een indeling voor de ondersteuning door het bureau. Voorlopig wordt gedacht aan vier regio’s. De huidige afdelingen blijven bestaan.

Adviesraad én Raad van Toezicht

Naast de Ledenraad krijgt de KNMT een adviesraad die het verenigingsbestuur adviseert op belangrijke dossiers. De Adviesraad krijgt onder meer input vanuit de genoemde kleinschalige netwerken binnen de vereniging. Verder krijgt de KNMT een Raad van Toezicht, bestaande uit professionals op dit vlak. De Raad van Toezicht houdt functioneringsgesprekken met de bestuurders, ziet toe op hun (bestuurlijke) bij- en nascholing en ziet eveneens toe op de financiën.

Hoe gaat het verder

Om ruimte te geven aan het veranderingsproces heeft het huidige hoofdbestuur besloten af te treden tijdens de Algemene Vergadering van 23 juni 2016. Inmiddels zijn de kandidaten voor het nieuw te vormen verenigingsbestuur bekend: Wolter Brands (voorzitter), Henk Donker (penningmeester), Richard Kohsiek (lid) en Dedan Schmidt (lid). Hun verkiezing vindt plaats tijdens de AV van 23 juni. Tijdens deze AV vindt ook de beoogde statutenwijziging plaats om toetreding van een niet-tandarts tot het verenigingsbestuur mogelijk te maken.

De AV van 23 juni is dus belangrijk om het veranderingsproces te kunnen inzetten. Daarna wordt de structuur onder het nieuwe hoofdbestuur verder uitgewerkt. Deze uitwerking zal tijdens de AV’s die later dit jaar worden gehouden (in oktober en december) aan de leden worden voorgelegd en door middel van statutenwijzigingen worden bekrachtigd. Het invoeren van de nieuwe structuur zal al met al vermoedelijk nog zeker een jaar in beslag nemen.

Lees meer vragen en antwoorden over KNMT 2.0

Lees meer over: KNMT 2.0

1 reactie op Nieuwe KNMT-organisatie steeds concreter