Casuïstiek kindermishandeling en/of huiselijk geweld gezocht

21 november 2017
Bescherming van het kind

Wat vindt u dat altijd gemeld zou moeten worden bij Veilig Thuis? Mail ons uw praktijkvoorbeelden - signalen, indicaties, diagnoses of anders. Uw voorbeeld komt dan ook bij beleidsmakers die een nieuw afwegingskader maken.

Per 1 januari 2019 zijn professionals verplicht te werken met een afwegingskader in stap 5 van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Een afwegingskader ondersteunt een beroepskracht met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bij:

  • het beslissen of een melding noodzakelijk is en;
  • het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp (óók) mogelijk is.

Via deze oproep van de KNMT kunt u uw visie delen met ontwikkelaars van het afwegingskader door uw praktijkvoorbeelden (signalen / indicaties / diagnoses / ..), waarbij u vindt dat altijd gemeld moet worden bij Veilig Thuis, te delen. De intentie is om tot een hanteerbare lijst te komen van overduidelijke situaties waarin melden nodig is.

U kunt deze oproep uiterlijk 1 december 2017 indienen per e-mail aan c.schenkeveld@knmt.nl.

Wij zien uw reacties met belangstelling tegemoet.

Ter informatie:
In de toelichting bij de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling staat dat gemeld moet worden bij Veilig Thuis indien:
  1. er sprake is van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid.
  2. je als tandarts(specialist) vindt dat je, gelet op je competenties, verantwoordelijkheden en professionele grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren bij (risico’s op) huiselijk geweld en/ of kindermishandeling.
  3. je als tandarts(specialist), die hulp biedt of organiseert om betrokkenen te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling, constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.
Total votes: 71

0 reacties op Casuïstiek kindermishandeling en/of huiselijk geweld gezocht