Tijdelijke contracten en ontslag: 6 tips

16 december 2015

Sinds 1 juli 2015 gelden er nieuwe regels over tijdelijke contracten en ontslag. Hieronder geeft de KNMT zes tips over de toepassing van de wet waarin deze regels staan, de Wet werk en zekerheid (Wwz).

Proeftijd in een tijdelijk contract

In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of korter mag geen proeftijd meer worden opgenomen. 

Tip: Als u toch een geldige proeftijd wilt opnemen, kunt u er voor kiezen een arbeidsovereenkomst voor bijvoorbeeld zeven maanden aan te bieden.

Beëindigen tijdelijk contract

Arbeidsovereenkomsten die minstens zes maanden duren, moeten worden aangezegd: u moet de werknemer uiterlijk één maand voor het eindigen van de overeenkomst schriftelijk informeren of de werknemer al dan niet in dienst mag blijven en zo ja, onder welke voorwaarden. 

Tip: Agendeert u goed de aanzegtermijn van minstens één maand vóór het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Indien u de werknemer niet aanzegt, bent u de werknemer een vergoeding verschuldigd ten bedrage van één bruto maandsalaris. Als u de werknemer te laat aanzegt, bent u een pro rata vergoeding verschuldigd (bijv. twee weken te laat met aanzeggen, betekent een vergoeding van twee weken salaris). 

Maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar

Sinds 1 juli 2015 kunt u nog slechts maximaal drie tijdelijke contracten met uw werknemer aangaan in een periode van twee jaar. Hierna moet u een vast contract aanbieden.

Tip: U kunt overwegen om drie tijdelijke contracten in 23 maanden aan te bieden, bijvoorbeeld door het eerste contract zeven maanden te laten duren (zodat u een proeftijd kunt overeenkomen) en dan het tweede en derde contract ieder acht maanden te laten duren. In het totaal is de werknemer dan 23 maanden bij u werkzaam en bent u geen transitievergoeding verschuldigd als de werknemer na afloop van het derde contract niet meer bij u werkt. Noot: het is nog niet bekend hoe kantonrechters en de wetgever deze constructie zullen beoordelen; u doet dit dus op eigen risico. Vergeet niet om voor het einde van de tijdelijke contracten tijdig aan te zeggen. 

Ontslag geven

Zowel bij het UWV als de kantonrechter zult u aan de hand van schriftelijke stukken moeten kunnen onderbouwen waarom u ontslag aanvraagt voor uw werknemer. Zo zult u bijvoorbeeld de bedrijfseconomische omstandigheden aan het UWV moeten kunnen aantonen en zal de kantonrechter overtuigd moeten worden van bijvoorbeeld het disfunctioneren van uw werknemer. De werknemer moet van u aantoonbaar voldoende gelegenheid hebben gekregen om het functioneren te verbeteren en het disfunctioneren mag bovendien geen gevolg zijn van een gebrek aan scholing. 

Tip: Neem in het personeelsdossier verslagen op van de door u met de werknemer gevoerde gesprekken, zoals functionerings- en beoordelingsgesprekken. Ook gesprekken in verband met het eventuele disfunctioneren en de pogingen die u hebt ondernomen om het functioneren van de werknemer te verbeteren, neemt u op in het personeelsdossier. 

Transitievergoeding

Een ontslag- of transitievergoeding is pas verschuldigd als de arbeidsovereenkomst minstens 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst op uw initiatief wordt beëindigd of niet wordt voortgezet. 

Tip: Als u start met een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar, kunt u de tweede overeenkomst zekerheidshalve iets eerder laten eindigen, bijvoorbeeld na 11 maanden.

Transitievergoeding bij sluiting van de praktijk

Indien u overweegt uw praktijk te sluiten omdat u geen opvolger hebt gevonden en u bijvoorbeeld van uw pensioen wilt gaan genieten, moet u aan het UWV voorafgaande toestemming vragen om de arbeidsovereenkomsten met uw werknemers te mogen opzeggen. De werknemers die minstens twee jaar bij u werken, hebben dan - uitzonderingen daargelaten - recht op een transitievergoeding. 

Tip: Houd hier dus tijdig rekening mee door bijvoorbeeld een voorziening te treffen voor de transitievergoedingen. U kunt de transitievergoedingen berekenen op de website mijnwerkenzekerheid.nl. Als u overweegt de praktijk te sluiten, laat u dan vóóraf goed juridisch informeren.

Regeling en tool “Wwz-proof”

De Arbeidsvoorwaardenregeling voor werknemers van tandarts(-specialisten) die de KNMT jaarlijks uitbrengt, is geheel “Wwz-proof”, evenals de tool ‘Arbeidsovereenkomst Direct’. Hiermee kunnen KNMT-leden kosteloos digitaal een arbeidsovereenkomst opstellen. 

Meer informatie voor werkgevers en werknemers

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zet de gevolgen van de Wet werk en zekerheid voor zowel werkgevers en werknemers op een rijtje opwww.mijnwerkenzekerheid.nl.

Lees meer over: arbeidsvoorwaarden