facebook

Transitievergoeding zieke werknemers gecompenseerd

Profile picture for user 426538
Laura
van
Paesschen
3 minuten
Transitievergoeding
Per 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie krijgen als ze een transitievergoeding betalen als ze een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan. De regeling gaat met terugwerkende kracht in en geldt ook voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. 

Sinds de Wet werk en zekerheid (WWZ) is ingetreden, heeft een werknemer recht op een transitievergoeding als zijn arbeidsovereenkomst minimaal twee jaar heeft geduurd en deze door of vanwege de werkgever wordt beëindigd. De transitievergoeding is ook verschuldigd bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (doorgaans na twee jaar ziekte). Na massale kritiek van werkgevers en werknemers heeft de regering een compensatieregeling getroffen voor betalen van de transitievergoeding. 

Inhoud compensatieregeling

De hoofdlijnen van de compensatieregeling:

  • De werkgever wordt gecompenseerd voor (in beginsel) transitievergoedingen en eventueel daarop in mindering gebrachte transitie- en inzetbaarheidskosten die op of na 1 juli 2015 aan langdurige arbeidsongeschikte werknemers zijn betaald; 
  • De compensatie wordt verstrekt door het UWV vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Als werkgevers (massaal) gebruikmaken van deze compensatieregeling zal dit leiden tot verhoging van de (uniforme) premie; 
  • Er wordt geen onderscheid gemaakt naar aard van de arbeidsovereenkomst of de wijze van beëindiging. Werkgevers komen ook in aanmerking voor compensatie als zij de arbeidsovereenkomst na afloop van de periode waarin het opzegverbod bij ziekte geldt (doorgaans 104 weken) met wederzijds goedvinden beëindigen omdat de werknemer niet meer in staat was zijn arbeid te verrichten;
  • De hoogte van de compensatie is beperkt tot de transitievergoeding die de werknemer zou hebben ontvangen, als de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de verplichte loondoorbetalingsperiode van 104 weken zou zijn geëindigd. 

Anticipeer alvast op deze wetswijziging

Werkgevers kunnen al anticiperen op deze wetswijziging. Zij kunnen immers ook compensatie ontvangen voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers zijn betaald.

In het geval de arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer is beëindigd: 

  • Ga in uw administratie na of u op of na 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer heeft beëindigd en daarbij een transitievergoeding is betaald;
  • Bewaar de arbeidsovereenkomst van de werknemer, de gegevens met betrekking tot ontslag (bijvoorbeeld de beëindigingsovereenkomst), gegevens met betrekking tot de arbeidsongeschiktheid (duur ziekteperiode en de naam van de behandelend bedrijfsarts), loonstroken, gegevens die nodig zijn om de transitievergoeding te berekenen (waaronder opleidingskosten), bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding aan de werknemer en eventueel de beschikking met betrekking tot de WIA-uitkering, zodat per 1 april 2020 compensatie aangevraagd kan worden;

In het geval de arbeidsovereenkomst van de langdurig arbeidsongeschikte werknemer nog niet is beëindigd:

  • Overleg met Ledenservice, uw rechtsbijstandsverzekering, een advocaat of een jurist of u de arbeidsovereenkomst wilt voorzetten of beëindigen. Het voortzetten of beëindigen van de arbeidsovereenkomst heeft zowel voor- als nadelen;
  • Laat u juridisch bijstaan bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een langdurige arbeidsongeschikte werknemer om te voorkomen dat u compensatie misloopt.

Ontslag verplicht? 

Nu de compensatieregeling definitief is vastgesteld, hebben werknemers in juridische procedures het standpunt ingenomen dat werkgever na twee jaar arbeidsongeschiktheid verplicht over moeten gaan tot ontslag als de werknemer dat wil. Nu worden zieke werknemers na 2 jaar afwezigheid soms ‘slapend’ in dienst gehouden, dat wil zeggen zonder salaris te ontvangen. Nu de compensatieregeling er is, zou er voor werkgevers geen reden meer zijn om dergelijke slapende dienstverbanden in stand te houden. De uitkomsten van deze juridische procedures zijn wisselend, waardoor het nu aan het hoogste rechtscollege de Hoge Raad is om duidelijkheid te verschaffen. 

De KNMT volgt de ontwikkelingen rondom deze wet- en regelgeving en rechtspraak op de voet en zal u bij ontwikkelingen informeren.
 

arbeidsongeschiktheid
personeelszaken
transitievergoeding

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen