facebook

Wat mag u in 2020 van uw beroepsvereniging verwachten?

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
6 minuten
2020
Zo tegen het einde van het jaar is het traditiegetrouw de tijd van de overzichten: welke wapenfeiten in het voordeel van de tandarts heeft de KNMT in 2019 behaald? Minstens even interessant is het om te weten wat er het komende jaar op stapel staat. Wij hebben dat vastgelegd in het Jaarplan 2020.

Verantwoording afleggen over wat je hebt gedaan en waaraan je de contributie van je leden hebt besteed. Het is heel normaal voor een vereniging als de KNMT. Wij gaan zelfs nog een stapje verder: via een jaarplan kondigen we vooraf al aan waar we in 2020 voor staan. Zo kunnen onze leden – maar ook niet-leden en stakeholders – eind volgend jaar beoordelen of is gedaan wat werd beloofd en of dit het beoogde resultaat heeft opgeleverd.

Voor 2020 hebben wij vier aandachtsgebieden vastgesteld, die elk de vier thema’s uit het meerjarenplan van de KNMT volgen. In het Jaarplan 2020 wordt in een extra hoofdstuk inhoud gegeven aan de activiteiten vanuit de algemene verenigingszaken Binnen elk van de vier aandachtsgebieden is een aantal projecten én reguliere activiteiten opgenomen.

-----------------------

1 Goede mondzorg is gericht op voorkomen

In 2020 willen we u verder praktisch ondersteunen in uw zorg voor een levensloopbestendig behoud van mondgezondheid van de patiënt. Zo zullen voorbereidingen worden getroffen voor het digitaal beschikbaar maken van patiëntgegevens, inclusief kaders waarbinnen die gegevens veilig kunnen worden uitgewisseld. Ook worden in 2020 voorbereidingen getroffen voor aanpassing van de tariefbeschikking die aansluit bij preventie en komt er extra aandacht voor het ouderenproject De Mond Niet Vergeten.

Een tweede speerpunt binnen dit aandachtsgebied is het verduidelijken en beter herkenbaar maken van de positie van de tandarts in de eerste lijn. Bijvoorbeeld door te bezien waar mondzorg kan worden toegevoegd in bestaande richtlijnen en protocollen van andere groepen zorgverleners, maar ook door kennis over lokale samenwerking te delen, zoals met huisartsen en apothekers over medicatiegebruik

Een derde speerpunt is patiënten beter bewust te maken van de relatie tussen mondgezondheid en algemene gezondheid. Daartoe zullen huisartsen, consultatiebureaus en verpleeghuizen bij dit onderwerp worden betrokken, geïnformeerd en gefaciliteerd, onder andere via wachtkamerinformatie voor de huisartspraktijk. Ook zal worden gestimuleerd dat tandartsen zich actief inzetten bij grote concrete programma’s over de relatie tussen mondgezondheid en algemene gezondheid, waaronder lifestyle changes en aansluiting bij Landelijk Preventie Akkoord.

Verder wordt komend jaar de informatievoorziening aan patiënten over behandelopties en behandelkosten op ‘Allesoverhetgebit.nl’ verder uitgebreid. Ook gaan we u praktisch ondersteunen bij het vroegtijdig signaleren van tekenen van algemene ongezondheid in het hoofdhalsgebied en het naar aanleiding daarvan verwijzen.

-----------------------

2 Goede mondzorg door deskundig handelen

Wij blijven u ook in 2020 ondersteunen bij het opdoen en op peil houden van uw kennis en vaardigheden. Dit in het kader van ‘een leven lang leren’ en om te voldoen aan nieuwe eisen die de overheid aan u wil gaan stellen om u te mogen herregistreren. Daartoe zal onder meer het programma van de KNMT Academy worden uitgebreid.

Ook zullen we nieuwe initiatieven ontplooien om u praktisch te ondersteunen bij het implementeren van klinische praktijkrichtlijnen en zorginnovaties Het gaat daarbij om initiatieven voor zowel uitvoering en de organisatie van de zorgverlening als de communicatie met de patiënt daarover. Te denken valt aan tools waarmee u richtlijnen zelf kunt implementeren, het betrekken van wetenschappelijke verenigingen en de ontwikkeling van een KNMT-kwaliteitsstempel voor andere partijen die u willen ondersteunen bij uw praktijkvoering. Op die manier ontstaat een groep ‘preferred providers’.

-----------------------

3 Goede mondzorg in samenwerking

Voor ons staat buiten kijf dat u de regierol in het tandheelkundig team heeft. Om die rol verder te versterken, zullen zowel praktijkhouders als niet-praktijkhouders intensiever worden ondersteund bij het invullen van die regierol. Daartoe zullen de samenwerkingsrelaties in de mondzorgpraktijk en definiëring van die regierol inzichtelijk worden gemaakt. Verder kunnen leden, via de KNMT Academy, trainingen volgen in medisch leiderschap en worden de protocollen die betrekking hebben op samenwerkingsrelaties binnen het team herzien. Tot slot wordt onderzocht of het wenselijk is dat iedereen in Nederland zich verplicht op naam bij een tandarts inschrijft.

Een ander punt is dat wij ons nog actiever gaat inzetten om de multidisciplinaire samenwerking met (eerstelijns)organisaties te stimuleren. Ook gaan we u praktisch ondersteunen bij de organisatie van de samenwerking met andere mondzorgverleners in de hoedanigheid van Mondzorg Onder Een Dak (MOED) . Uitgangspunt daarbij is een adequate inzet van ieders inzet, én oog voor (lokale) verschillen op dit gebied. In het verlengde van die samenwerking ligt ook onze inzet bij het verbeteren en vergemakkelijken van digitale dossiervorming binnen mondzorgpraktijken en de (digitale) uitwisseling van relevante gegevens met andere (mond)zorgverleners.

Los van de MOED zullen we in 2020 initiatieven nemen om samen met u ‘nieuwe’ samenwerkingsvormen te ontwikkelen en het opstarten daarvan mogelijk te maken. En we ondersteunen onze leden verder bij het realiseren van een veilige werkomgeving in mondzorgpraktijken.

-----------------------

4 Goede mondzorg is bereikbaar

Wij zullen ons in 2020 nog verder hard maken voor betaalbare mondzorg, óók voor risicogroepen. In onze optiek moet voor iedereen een gezonde, functionele en sociaal acceptabele mond bereikbaar zijn, met speciale aandacht voor risicogroepen zoals de jongste jeugd en kwetsbare ouderen Om dat te bereiken zetten we onder meer dit onderwerp hoog op de agenda bij onze contacten met stakeholders en politiek. We zullen voorts inventariseren voor wie de financiering van een stabiele mondgezondheid en noodzakelijke mondzorg een probleem is. Verder zullen we meer bekendheid geven aan het feit dat tandheelkundige zorg tot achttien jaar binnen de basiszorg valt, zonder eigen risico.

Deze onderwerpen nemen we nadrukkelijk mee in een onderzoek naar de gevolgen van een mogelijk nieuw tariefstelsel. Uiteraard zullen we niet verzuimen u bij dit onderzoek te betrekken, onder meer via een ledenpeiling. Dit mede in het kader van het verkennen van de door ons gewenste uitkomst van een eventueel nieuw tariefstelsel.

Een ander speerpunt is uiteraard dat wij ons er sterk voor blijven maken dat in Nederland voldoende tandartsen en andere mondzorgverleners worden opgeleid om de toegankelijkheid van mondzorg voor iedereen in Nederland te borgen. Ook op dit thema zullen we stakeholders en politiek actief blijven benaderen. De inzet van buitenlandse tandartsen zien wij als tijdelijke oplossing voor het capaciteitsprobleem. Dat probleem willen we ook bestrijden door een demografische spreiding van mondzorgpraktijken over Nederland te stimuleren, zodat mondzorg de komende jaren voor alle inwoners dichtbij en continu beschikbaar is: niet alleen in de Randstad, maar ook daarbuiten. Dat doen we onder meer door de tandartsdichtheid en praktijkdichtheid in ons land te visualiseren en het buitengebied te promoten. Ook worden de mogelijkheden voor een al dan niet verplicht stagejaar verkend.

In internationaal verband zullen wij ons in 2020 blijven laten zien. Wij behartigen immers op internationaal niveau de belangen van de mondzorg bij de ontwikkeling van Europese wet- en regelgeving die van invloed kan zijn op uw beroepsuitoefening. Dat doen we onder meer via de Council of European Dentists (CED), waarin we een bestuurszetel hebben.

-----------------------

Extra: Goede mondzorg begint bij mijn KNMT

Ledenwerving en behoud van leden zijn cruciaal voor het sterk houden van de KNMT als beroepsvereniging. Twee zaken die daar cruciaal voor zijn, zijn een heldere positionering en profilering, zodat u weet waar we voor staan. In het kader van ledenwerving moeten we ook oog hebben voor aankomende tandartsen: de studenten tandheelkunde. In 2020 zullen we evalueren hoe we die tot dusverre hebben aangesproken, of dat heeft gewerkt en of we studenten meer en beter bij de KNMT kunnen betrekken. Ook zullen we komend jaar de werving van buitenslands gediplomeerde tandartsen op basis van cijfers en onderzoek optimaliseren.

En verder?

Wat hierboven is opgesomd, zijn nieuwe activiteiten en activiteiten die in 2020 zullen worden geïntensiveerd. Alle andere dingen die wij gewend zijn voor u te doen, worden komend jaar natuurlijk gecontinueerd – en liefst beter dan we al deden. U kunt daarbij denken aan:

 • Actieve belangenbehartiging
 • Ontzorging
 • Juridische advisering
 • Ondersteuning via Ledenservice
 • Betrekken en informeren van leden en stakeholders
 • Blijvende positionering van de tandarts
 • Het benadrukken van de positie van de zzp’er in de zorg

En dat doen we met onder meer de volgende producten en diensten:

 • KNMT Academy
 • Visitatie
 • IQual
 • KNMT-praktijkrichtlijnen
 • Klachtenservice
 • Startersgesprekken
 • Studentencongres
 • Zzp-dag
 • Mondzorgpraktijk Anno Nu

Wilt u alvast terugkijken op wat we dit jaar voor u hebben gedaan, en in november en december nog gaan doen? Bekijk dan de tijdlijn 'Wat heeft de KNMT bereikt in 2019?' (pdf)

Het Jaarplan 2020 wordt definitief vastgesteld door de 214e Algemene Vergadering van 13 december.
jaarplannen

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen