facebook

Wet arbeidsmarkt in balans; 5 tips om alvast rekening mee te houden

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
3 minuten
Arbeidsmarkt in balans
Per 1 januari 2020 wijzigt het arbeidsrecht opnieuw ingrijpend door de Wet arbeidsmarkt in balans. In dit artikel vijf tips om als tandarts-praktijkhouder alvast rekening mee te houden.

1. Anticipeer op de verruiming van de ketenregeling

De ketenregeling wordt door de nieuwe wet verruimd van drie contracten in maximaal twee jaren naar drie contracten in maximaal drie jaren. De nieuwe regels gelden ook voor lopende contracten en ketens, waardoor tandarts-praktijkhouders in 2019 al kunnen anticiperen op de wijzigingen. Een voorbeeld:

Een werknemer heeft een tijdelijk contract van 1 mei 2018 tot 30 september 2018 gehad (6 maanden), het tweede tijdelijke contract is aangegaan van 1 november 2018 tot 30 september 2019 (12 maanden) en het derde contract van 1 november 2019 tot 30 september 2020 (12 maanden). Onder het huidige recht zou op 1 mei 2020 een vast contract ontstaan. Door de nieuwe wet loopt het derde tijdelijke contract van rechtswege af, aangezien het contract eindigt na 1 januari 2020 en de maximale periode van drie jaren nog niet is verstreken.

LET OP: gedurende het tijdelijk contract moet wel een hoge premie (zie tip 3) worden betaald en bij het niet aanbieden van een vast contract een transitievergoeding (zie tip 2).

2. Houd bij het verlengen van tijdelijke contracten rekening met het betalen van transitievergoedingen

De nieuwe wet regelt dat werknemers vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op een transitievergoeding opbouwen. Momenteel is dat nog vanaf twee jaar dienstverband. Door deze wijziging geldt dat bij het niet verlengen van een tijdelijk contract op of na 1 januari 2020 aan de werknemer een transitievergoeding moet worden betaald. Bij de berekening van de transitievergoeding telt ook de werkzame periode van voor 1 januari 2020 mee (in bovenstaand voorbeeld van 1 mei 2018). Het betalen van een transitievergoeding is een overweging die tandarts-praktijkhouders kunnen betrekken bij het al dan niet verlengen van de tijdelijke contracten in hun praktijk.

3. Ga na of nul-urencontracten en min-maxcontracten nodig zijn

Door de nieuwe wet wordt het onaantrekkelijk gemaakt om deze contracten te gebruiken. De werknemer moet vier dagen van te voren schriftelijk/elektronisch worden opgeroepen, per 12 maanden moet er een aanbod voor een vaste urenomvang worden gedaan en deze contracten worden ten opzichte van vaste contracten met een vaste arbeidsomvang 5 procent duurder. Daarnaast geldt er een verkorte opzegtermijn (gelijk aan de oproeptermijn) bij nul-urencontracten en is het rechtsvermoeden arbeidsomvang van toepassing op min-maxcontracten.

Werkt een werknemer met een dergelijk contract structureel hetzelfde aantal uren? In dat geval kunnen tandarts-praktijkhouders overwegen om een vaste arbeidsomvang aan te bieden, waardoor de strengere regels niet van toepassing zijn en een lage premie (alleen bij een vast contract met vaste arbeidsomvang) kan worden betaald.

4. Zorg voor voldoende bezetting in 2020 om overwerk te beperken

Met de nieuwe wet wordt een nieuw WW-premiestelsel ingevoerd waarbij de verschuldigde WW-premie afhankelijk wordt van het soort contract. Voor tijdelijke contracten en nul-uren- en min-maxcontracten voor (on)bepaalde tijd moet een hoge premie worden betaald, terwijl voor vaste contracten met een vaste arbeidsomvang een lage premie geldt. Het verschil tussen de lage en hoge premie is 5 procent.

Ook voor vaste contracten met een vaste arbeidsomvang moet een hoge premie worden betaald als een parttimer 30 procent meer werkt dan het aantal uren in het contract. Spoedgevallendiensten tellen ook mee als extra uren. Het verdient aanbeveling om als tandarts-praktijkhouder een goede inventarisatie te maken van de benodigde bezetting in 2020 om overwerk en zodoende het betalen van de hoge premie te voorkomen.

5. Neem een tandartsassistent in opleiding (bbl) aan voor een extra loonkostenvoordeel

Een tandarts-praktijkhouder neemt een tandartsassistent in opleiding doorgaans in dienst op basis van een tijdelijk contract en zou conform het nieuwe WW-premiestelsel een hoge premie moeten betalen. In de wet is echter opgenomen dat werknemers die in het kader van een bbl-opleiding werken van de hoge premie zijn uitgezonderd. Dit betekent voor de tandarts-praktijkhouder een extra loonkostenvoordeel van circa 5 procent. Raadpleeg voor alle voordelen die verbonden zijn aan het in dienst nemen van een tandartsassistent in opleiding (bbl).

Meer weten? Volg het webinar of kom naar de workshop

De KNMT gaat haar leden actief ondersteunen bij het implementeren van de nieuwe wet. Zo zullen onder andere de KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling 2020 en de online tool waarmee u contracten afsluit worden aangepast aan de nieuwe regelgeving. En we praten u graag bij via een webinar of in een van de workshops van de KNMT Academy. Het webinar is kosteloos en exclusief voor leden, de workshops kosten € 50,- (alleen voor KNMT-leden of teamleden van KNMT-leden).

Aanmelden voor een van de bijeenkomsten

personeel
personeelszaken
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen