facebook

Arbeidsvoorwaardenregeling (AVR)

Mondzorgpraktijken kennen geen cao. Om tandartsen, orthodontisten en teamleden te helpen bij het maken van afspraken over arbeidsvoorwaarden stelt de KNMT jaarlijks een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) op. Veel praktijkhouders nemen de regeling over; dit is echter niet verplicht.

Met de AVR zorgt de KNMT jaarlijks voor eigentijdse en realistische afspraken over arbeidsvoorwaarden.

Ermee werken is niet verplicht maar praktijken die de AVR volgen laten zien dat ze goede en aantrekkelijke werkgevers zijn. Dat geeft concurrentievoordeel op een krappe arbeidsmarkt. Ook biedt het werken met de AVR je gemak: je hebt geen omkijken naar nieuwe wet- en regelgeving en je hoeft geen extern advies in te kopen om je op dat gebied bij te staan. 

In de KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling staan de arbeidsvoorwaarden, de (wettelijke) rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers helder op een rij. Ook staan er voor een aantal functies in de praktijk salarissen in, echter niet voor tandartsen.

Van de regeling afwijkende afspraken maken mag; neem deze dan op in de arbeidsovereenkomst. 

De arbeidsovereenkomst zelf maak je eenvoudig met KNMT-Arbeidsovereenkomst Direct.

KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling 2022

KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling 2022 (pdf)

Addendum 2022

De KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling dient elk kalenderjaar opnieuw van toepassing verklaard te worden. Om dat te regelen, ondertekenen de werkgever en werknemer beide een addendum. Vervolgens voeg je dit toe aan het personeelsdossier. 

Addendum 2022 (docx)

Wijzigingen 2022

Adviessalarissen verhoogd

Voor het indexeren van de salarissen volgt de KNMT de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). De OVA is bedoeld om een marktconforme loonontwikkeling mogelijk te maken in de zorg en is verdisconteerd in de tarieven. In de salarisindexatie is het extra geld dat door het kabinet ter beschikking is gesteld voor zorgpersoneel inbegrepen. De adviessalarissen worden daarom in 2022 verhoogd met 3,33%. Het advies geldt uitsluitend voor praktijken die op het niveau van de adviessalarissen belonen. 

Uitleg totstandkoming indexatie adviessalarissen 2022 (pdf)

Vakantieregeling aangepast

In de AVR werd tot nu toe bij het toekennen van vakantie-uren onderscheid gemaakt op grond van leeftijd. In de nieuwe regeling die per 1 januari ingaat, wordt dit geschrapt en hebben alle werknemers recht op 190 vakantie-uren. Dit leidt ertoe werknemers in de leeftijdscategorieën 21 t/m 39 jaar recht krijgen op meer vakantie-uren. Werknemers die op 31 december 2021 conform de oude regeling recht hebben op meer dan 190 vakantie-uren behouden deze. De overgangsregeling leeftijdsafhankelijke vakantie-uren is nader uitgewerkt in Bijlage 4 van de AVR. 

Flexibiliteitsregeling coronapandemie geschrapt

In de AVR 2021 was de datum waarop het aanwijzen van de (collectieve) vakantieperiodes door de werkgever geschrapt en was het mogelijk om als praktijkhouder de toeslagen bij overwerk en werken op ongebruikelijke tijdstippen drie maanden eenzijdig buiten werking te stellen. Deze regeling was opgenomen, omdat praktijken in 2020 een periode van circa zes weken uitsluitend spoedzorg hebben verleend. Een dergelijke situatie heeft zich in 2021 niet voor gedaan, waardoor deze flexibiliteitsregelingen worden geschrapt.  

Overzicht wijzigingen AVR 2022 (pdf)

Salarissen en indexatie

In de KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling zijn adviezen voor salarissen opgenomen voor de functies in de tandartspraktijk, zoals tandartsassistent, (paro)preventieassistent en mondhygiënist. Werkgevers zijn niet verplicht om deze adviessalarissen te volgen.

Salaristabellen 2022 (pdf)

Verlofschema 2022 (pdf)

Gedrukt exemplaar op aanvraag

Praktijkhouders ontvangen niet standaard meer de papieren AVR. In oktober 2019 hebben alle praktijkhouders met een praktijkmodule aan kunnen geven of zij de AVR alleen online willen raadplegen of dat zij deze ook in gedrukte vorm willen ontvangen. Praktijkhouders die toen hebben aangegeven dat zij ook de papieren versie willen ontvangen deze half december. 

(Extra) gedrukte exemplaren bestellen

Wil je (extra) gedrukte exemplaren van de regeling bestellen? Dat kan. De eerste (extra) brochure kost € 15, elk volgend exemplaar € 10,00.

Bestel extra brochures KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling 2022 

Archief

Archief KNMT-Arbeidsvoorwaardenregelingen

KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling
arbeidsvoorwaardenregeling
arbeidsvoorwaarden
personeelszaken