facebook

KNMT-standpunt: mbo-diploma dringend gewenst

Zorg verlenen doe je samen. Door de uitbreiding van taken en verantwoordelijkheden en de maatschappelijke druk op het leveren van kwaliteit van mondzorg, wordt een eenduidig, transparant en inzichtelijk opleidingsniveau van het gehele team steeds belangrijker.

De KNMT streeft ernaar dat zo veel mogelijk werkzame tandartsassistenten in het bezit zijn van de mbo-opleiding Tandartsassistent. Een uniform opleidingsniveau van de tandartsassistent, waarin kennis, vaardigheden en houding gedefinieerd zijn, werkt bevorderend voor de transparantie en de mogelijkheid tot kwaliteitshandhaving.

Het criterium dat hierbij wordt gehanteerd is dat het om een crebo-erkende opleiding moet gaan. Deze opleidingen zijn gehouden aan het kwalificatiedossier.

In het kwalificatiedossier, dat in opdracht van de minister wordt opgesteld door beroepsonderwijs en bedrijfsleven, wordt aangegeven wat een tandartsassistent aan het einde van de mbo-opleiding moet kennen en kunnen.

Samen met het door KNMT ontwikkelde beroepscompetentieprofiel biedt dat de contouren voor het minimale opleidingsniveau van de tandartsassistent.

Extern toezicht op de inhoud en het niveau van deze opleidingen is door het Ministerie van Onderwijs via de reguliere kanalen (Onderwijsinspectie) georganiseerd.

Uitzonderingsregeling

Momenteel heeft een groot gedeelte van de in Nederland werkende tandartsassistenten geen mbo-diploma Tandartsassistent of enig ander bewijs op dit niveau te functioneren. Voor deze groep niet-gediplomeerde tandartsassistenten met een arbeidsovereenkomst daterend van voor 1 september 2018 geldt het standpunt echter niet: zij hoeven niet over een mbo-diploma Tandartsassistent te beschikken, ook niet wanneer zij na de ingangsdatum (2018) bij een nieuwe werkgever in dienst zijn getreden. Dit laat onverlet dat alle tandartsassistenten aantoonbaar bekwaam moeten zijn voor de handelingen die zij uitvoeren.

Verder geldt voor deze groep dat men niet langer dan 2 jaar geleden werkzaam moet zijn geweest in de tandheelkundige praktijk. Als men na die 2 jaar opnieuw aan het werk wil als tandartsassistent, dan zal men moeten beschikken over een mbo-diploma Tandartsassistent.

De uitgangspunten op een rij

  • Sinds 1 september 2018 dienen nieuw tot de arbeidsmarkt toetredende tandartsassistenten in het bezit te zijn van een mbo-diploma Tandartsassistent.
  • Beschikt de nieuw tot de arbeidsmarkt toetredende tandartsassistent niet over een mbo-diploma Tandartsassistent, dan dient zij deze te behalen.
  • Het standpunt geldt ook voor medewerkers die worden ingezet bij kortdurende vervanging van vaste medewerkers.
  • Uitgezonderd zijn medewerkers die geen zorginhoudelijke patiëntencontacten hebben, maar bijvoorbeeld administratieve taken uitvoeren.
  • Uitgezonderd zijn tandartsassistenten met een arbeidsovereenkomst daterend van voor 1 september 2018, ook wanneer zij na de ingangsdatum (2018) bij een nieuwe werkgever in dienst zijn getreden. Dit laat onverlet dat ook zij aantoonbaar bekwaam dienen te zijn voor de handelingen die zij verrichten.
  • Verder geldt voor de huidige groep tandartsassistenten dat men niet langer dan 2 jaar geleden werkzaam moet zijn geweest in de tandheelkundige praktijk. Als men na die 2 jaar opnieuw aan het werk wil als tandartsassistent, dan zal men moeten beschikken over een mbo-diploma Tandartsassistent.
  • Voor tandartsassistenten die nieuw de arbeidsmarkt betreden en bij aanvang van hun dienstverband in opleiding gaan, geldt dat het arbeidscontract maximaal de duur mag hebben van de opleiding, met de mogelijkheid tot een jaar uitloop voor het geval dat de opleiding nog niet afgerond is.
opleidingen
tandartsassistenten