facebook

WW-premiestelsel

De hoogte van de WW-premie die je voor een werknemer in loondienst moet afdragen is afhankelijk van het soort contract dat met de werknemer overeen is gekomen.

De hoofdregel voor het afdragen van ww-premie is: voor een vast contract met een vast aantal uren mag een lage premie worden betaald, terwijl voor een tijdelijk contract of een vast contract met een wisselend aantal uren een hoge premie moet worden betaald.

De (zogenaamde Awf-)premies zijn vanaf 2022: een hoge premie van 7,20% en een lage premie van 2,20% (5% punt verschil).

Hieronder in een schema voor welke contracten een hoge of lage premie moet worden betaald.

Premie per soort arbeidsovereenkomst

Soort contract

Premie

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Hoge premie

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ter vervanging

Hoge premie

Arbeidsovereenkomst nul-uren voor (on)bepaalde tijd

Hoge premie

Arbeidsovereenkomst min-max voor (on)bepaalde tijd

Hoge premie

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met BBL’er

Lage premie

Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd
met een werknemer die de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt
en niet meer dan 12 uren per week werkt

Lage premie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met vast aantal uren**

Lage premie 

Arbeidsovereenkomst met jaarurennorm voor onbepaalde tijd
(waarbij het salaris gelijkmatig wordt verspreid)**

Lage premie

* hoge premie = 7,20% en lage premie = 2,20%

** bij 30% of meer overwerk door een parttimer moet alsnog een hoge premie worden afgedragen.

Zorg voor een schriftelijk exemplaar van het contract

Werkgevers komen alleen in aanmerking voor het betalen van de lage WW-premie als ze over een schriftelijk exemplaar van de arbeidsovereenkomst beschikken. Wie zo’n contact niet heeft, moet de hoge premie betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (stilzwijgend) is overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder dat dit schriftelijk is vastgelegd.

Belastingdienst.nl: hoe leg je een arbeidscontract schriftelijk vast?

Geen ‘fysiek’ contract? Onderteken een addendum

Heb je werknemers voor onbepaalde tijd en met vaste uren in jouw praktijk werken zonder dat je beschikt over een schriftelijk exemplaar van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Vraag jouw medewerker dan een addendum te tekenen. De KNMT heeft daarvoor een model-addendum en begeleidende brief ontwikkeld. 

Wanneer gebruik je het addendum?

  • de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd stilzwijgend (zonder een nieuw contract aan te gaan) is overgegaan in arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; 
  • de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd uitsluitend per brief is bevestigd; 
  • de arbeidsovereenkomst door een bepaling in de arbeidsovereenkomst automatisch over is gegaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Wanneer gebruik je het addendum niet? 

  • bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die nog niet moet worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren; 
  • bij een oproepovereenkomst (nul-urencontract, min-maxcontract of contract waarin een loonuitsluitingsbeding is opgenomen) voor bepaalde/onbepaalde tijd die nog niet moet worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren; 
  • andere gevallen waarin het niet wenselijk is dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren ontstaat of wordt overeengekomen. 

Meer dan 30% overwerk = hoge premie

Voor vaste contracten met een vaste arbeidsomvang (lees: vast aantal uren) mag een lage premie worden afgedragen. Er moet alsnog een hoge premie worden afgedragen, indien een parttimer 30% meer werkt dan het aantal uren in het contract. Uren die worden gewerkt in spoedgevallendienst tellen ook mee als extra uren. Het verdient aanbeveling om als tandarts-praktijkhouder een goede inventarisatie te maken van de benodigde bezetting om overwerk en zodoende het betalen van de hoge premie te voorkomen.

Hoge WW-premie bij all-in beloning

Als tandartsen samenwerken op basis van een arbeidsovereenkomst, kan het wenselijk zijn om de gebruikelijke grondslag voor het bepalen van het honorarium in stand te laten. Dat is een percentage van de door de tandarts in loondienst gerealiseerde omzet, exclusief techniek- en specifieke materiaalkosten.

Er is dan veelal sprake van een variabel all-in loon, waarbij het vakantiegeld en vakantiedagen bij het maandelijkse loon zijn inbegrepen en de werkgeverslasten (bijvoorbeeld premies voor werknemersverzekeringen, verzekeringspremies voor ziekteverzuim, etcetera) in de loonberekening worden meegenomen. Dit met de bedoeling om alle kosten die een tandarts-praktijkhouder moet voldoen uit dit deel van de omzet te betalen.

Het ministerie van SZW vindt dat bij dergelijke variabele all-in beloning de hoge WW-premie moet worden afgedragen. De KNMT waarschuwde hier al eerder voor en biedt geen contracten aan waarin dit is geregeld. 

Afhankelijk van de wijze waarop in de arbeidsovereenkomst met de werkgeverslasten wordt omgegaan, leidt dit tot meer kosten voor de tandarts-praktijkhouder of een lager bruto-loon voor de tandarts in loondienst.

Daarnaast zijn er nog meer risico’s verbonden aan deze contractvorm

Als alternatief kunnen leden gebruikmaken van de modelarbeidsovereenkomst met of zonder omzetbonus die via de arbeidsovereenkomstentool kan worden gegenereerd. Dit is een arbeidsovereenkomst waarbij er een vast maandsalaris in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen en de werknemer, afhankelijk van de gerealiseerde omzet, een jaarlijkse bonus kan behalen. 

Loonkostenvoordeel tandartsassistent in opleiding (BBL)

Een tandarts-praktijkhouder neemt een tandartsassistent in opleiding doorgaans in dienst op basis van een tijdelijk contract en zou conform het nieuwe WW-premiestelsel een hoge premie moeten betalen. In de wet is echter opgenomen dat werknemers die in het kader van een BBL-opleiding werken van de hoge premie zijn uitgezonderd. Dit betekent voor de tandarts-praktijkhouder een extra loonkostenvoordeel van circa 5 procent. 

Herziening bij proeftijdontslag

Indien een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met een vast aantal uren) in de proeftijd wordt ontslagen, zal een tandarts-praktijkhouder alsnog de hoge premie moete afdragen.

Tips voor WW-premie

  • Ga na of het gebruik van nul-uren- en min-maxcontracten in jouw praktijk noodzakelijk is. Zijn de contracten niet noodzakelijk, omdat werknemers structureel in de praktijk werken? Overweeg dan om de contracten om te zetten naar een vast contract met een vaste arbeidsomvang om de strenge regels en het betalen van een hoge premie te voorkomen.
  • Neem een tandartsassistent in opleiding (BBL) aan voor een extra loonkostenvoordeel. Raadpleeg het overzicht voor alle voordelen die verbonden zijn aan het in dienst nemen van een tandartsassistent in opleiding.
  • Maak een goede inventarisatie van de bezetting om overwerk en het achteraf betalen van de hoge premie te voorkomen.
  • Houd bij proeftijdontslag (alleen bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) ook rekening met het achteraf betalen van de hoge premie over de periode dat de werknemer bij jou in dienst is getreden.
personeelszaken
loondienst
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)