Filters

Plaatsvervangend lid voor de Commissie Intern Tuchtrecht (CIT)

(algemeen practicus of een MKA-chirurg)

Iets voor u?

Vindt u het belangrijk dat de KNMT als beroepsorganisatie goed, eerlijk en betrouwbaar functioneert? En dat KNMT-leden die zich niet houden aan de statuten, reglementen en de gedragsregels voor tandartsen, hierop worden aangesproken? Dan is uw inzet voor de Commissie Intern Tuchtrecht (CIT) van de KNMT van harte welkom.

Wat doet de CIT?

De Commissie Intern Tuchtrecht (CIT) houdt zich bezig met het uitoefenen van de interne tuchtrechtspraak van de KNMT. Ze toetst onder meer of het gedrag van KNMT-leden in strijd is met de verenigingsstatuten en -reglementen en/of gedragsregels voor tandartsen. De commissie heeft de bevoegdheid om maatregelen op te leggen zoals verwoord in het tuchtreglement van de KNMT. Dit alles met als doel om misslagen van leden te weren en te beteugelen en waar mogelijk herstel van collegiale verhoudingen te bevorderen.

De CIT bestaat uit een onafhankelijk voorzitter (jurist) en beroepsinhoudelijke leden (tandarts of  tandarts-specialist), bijgestaan door een secretaris. Ze is gevestigd in Utrecht, maar kan ook elders in het land zitting houden.

Hoe gaat de CIT te werk?

Om haar doelstelling te bereiken, gaat de commissie op een aantal manieren te werk: 

  • ze kan onderzoek doen op basis van een klacht of signaal vanuit de vereniging over een KNMT-lid en hier een uitspraak over doen

  • ze kan een eigen onderzoek instellen naar mogelijke gedragingen van leden op basis van het tuchtreglement van de KNMT en daarover een beslissing nemen

  • ze kan onderlinge geschillen tussen KNMT leden beslechten, zolang het niet om zakelijke geschillen gaat.

Wat wordt van u verwacht?

Als CIT-lid wordt verwacht dat u:

  • KNMT-lid en BIG-geregistreerd bent en minimaal 10 jaar werkzaam bent als tandarts of tandarts-specialist

  • geen andere adviserende functie voor een zorgverzekeraar of overheidsinstantie heeft en/of binnen de KNMT geen lid bent van het bestuur, de raad van toezicht, het bestuur van de Sectie Tandarts Specialisten ofde ledenraad

  • zich onafhankelijk en onpartijdig opstelt

  • goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden heeft

  • ervaring en/of sterke affiniteit heeft met klachtbehandeling en/of geschilbeslechting

  • kennis van en/of sterke affiniteit heeft met wet- en regelgeving op het gebied van de gezondheidszorg

  • bereid bent om gemiddeld drie keer per jaar een CIT-zitting bij te wonen.

Heeft u interesse?

Wilt u meer informatie over de vacature? Dan kunt u contact opnemen met mw. mr. Joan van der Ven, hoofd Juridische Zaken, 06 – 333 088 02. Wilt u reageren? Stuur dan uiterlijk 6 oktober 2019 uw motivatie en CV aan cit@knmt.nl  ter attentie van mw. mr. J.M. van der Ven.

Hoe gaat het verder?

De selectie van de kandidaten vindt plaats door een sollicitatiecommissie. Daarna word het CIT-lid voor drie achtereenvolgende jaren benoemd door het KNMT-bestuur. Bij behoorlijk functioneren kan twee keer een