Filters

Samenwerken met een wlz-instelling

Adviezen voor tandartsen die in opdracht voor een wlz-instelling werken; welke afspraken maakt u en wat betekent de wet DBA voor verschillende situaties.

Verleent u in opdracht van een wlz-instelling zorg aan patiënten met een wlz-indicatie? Dan kan de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) ook consequenties voor u hebben. Is er sprake van een arbeidsrelatie of niet? Welke (fiscale) consequenties heeft dit voor u en wat moet u daarvoor regelen en vastleggen? De antwoorden hierop zijn helaas niet eenduidig. Wel kunnen we u afhankelijk van uw situatie een aantal adviezen aan de hand doen.

Uw situatie

Ons advies
U bent eigenaar van een tandartspraktijk of tandarts-ZZP en u verleent maximaal 1 dag per week tandheelkundige zorg aan cliënten uit één of meer wlz-instellingen.
Dit kan zowel in de instelling (u declareert met U02) als bij u in de praktijk (u declareert met U03).
Geen directe fiscale consequenties.
Voor de afspraken tussen de instelling en u als tandarts kan de KNMT Overeenkomst van Opdracht worden gebruikt.
U werkt als tandarts in loondienst bij een organisatie die de opdracht van een wlz-instelling aanneemt voor het verlenen van tandheelkundige hulp. De invoering van de wet DBA heeft geen fiscale consequenties voor u als werknemer van die organisatie. U hoeft geen actie te ondernemen.
U bent als tandarts-zzp ook werkzaam voor een organisatie die de opdracht van een wlz-instelling aanneemt voor het verlenen van tandheelkundige hulp. De invoering van de wet DBA heeft gevolgen voor de beoordeling van uw arbeidsrelatie met die organisatie en mogelijk met de wlz-instelling.
Laat een voorstel van de organisatie beoordelen door een deskundige.
U heeft geen eigen praktijk, werkt als zzp’er en verleent hoofdzakelijk zorg aan wlz-cliënten in één of meerdere instellingen. Onder de wet DBA wordt dit gezien als een arbeidsrelatie tussen de instelling en u als tandarts. Waarschijnlijk als een arbeidsovereenkomst wanneer u op meer dan één dag per week voor één organisatie werkt.
Bij alle (andere) vormen is het afhankelijk van de situatie of u als ondernemer/zzp’er wordt gezien of niet en wat mogelijke consequenties zijn. Elke situatie verschilt, waardoor maatwerk noodzakelijk is. Laat u hierin adviseren door de KNMT of een externe deskundige.

Samenwerkingsovereenkomst

De KNMT 'Samenwerkingsovereenkomst wlz-instelling & tandarts' heeft de interne KNMT-toets DBA niet doorstaan. Wij adviseren dus om deze nu niet te gebruiken. Op dit moment verkennen wij de mogelijkheden hoe dit praktisch opgelost kan worden.

Goed om te weten

Een wlz-instelling die de tandheelkundige zorg voor haar cliënten laat uitvoeren door een tandarts:

  • heeft in het kader van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (wkkgz) een vergewisplicht waarvan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) onderdeel kan uitmaken.
  • geeft die tandarts opdracht tot het verlenen van de tandheelkundige zorg. De wlz-instelling blijft verantwoordelijk voor het leveren van goede zorg en heeft daarmee een toezichthoudende taak. Eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg kan door de Belastingdienst worden opgevat als de aanwezigheid van werkgeversgezag

Achtergrond van VAR naar DBA

Met de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) op 1 mei 2016 wordt de relatie tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer anders beoordeeld dan ten tijde van de Verklaring ArbeidsRelatie. Dit heeft consequenties voor tandartsen die in opdracht van een instelling tandheelkundige zorg verlenen vanuit de wlz. Hieronder kunt u lezen wat er wijzigt, wat de consequenties zijn en wat wij adviseren.

Bij de VAR werd vooraf de fiscale status van de opdrachtnemer bepaald. Wanneer een tandarts voldeed aan de criteria voor het ondernemerschap dan werd door de Belastingdienst een VAR afgegeven met de toevoeging Winst uit Onderneming (WUO). Wanneer er vervolgens arbeidsrelaties worden aangegaan, die:

  • geen echte arbeidsovereenkomst zijn;
  • de activiteiten betreffen die in de VAR zijn opgenomen;
  • dan werd de opdrachtgever gevrijwaard voor alle verplichtingen op het gebied van de loonheffingen.

Sinds de invoering van de wet DBA beoordeelt de fiscus achteraf de fiscale status van de tandarts-ZZP. Daardoor is vooraf niet duidelijk of er een overeenkomst wordt aangegaan met een ondernemer of met een niet-ondernemer.  Een arbeidsrelatie die wordt aangegaan met een niet-ondernemer is gebruikelijk een echte of fictieve dienstbetrekking. De instelling is dan werkgever en inhoudingsplichtige voor de loonheffingen.

Onder de werking van de wet DBA is het mogelijk dat een opdrachtgever een vrijstelling krijgt van de loonheffingen, wanneer:

  1. er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, op basis van een door de Belastingdienst goedkeurde overeenkomst;
  2. partijen deze overeenkomst conform de inhoud uitvoeren.

De vrijstelling voor de loonheffing voor de opdrachtgever is een indicatie voor de zelfstandige beroepsuitoefening en het ondernemerschap van de opdrachtnemer.

De omstandigheden bij het werken in een wlz-instelling zijn anders dan beschreven in de modelovereenkomst van opdracht die is beoordeeld door de Belastingdienst. De wlz-instelling is immers geen algemene tandartsenpraktijk. Alleen voor de uitzonderingssituatie (doorgaans ten hoogste één dag per week werkzaam) is de modelovereenkomst geschikt om aan te tonen dat er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt.

Total votes: 235