facebook

Ontvangst

De extra tijd die kwetsbare ouderen nodig kunnen hebben om binnen te komen, zich te oriënteren en informatie te verwerken, vraagt van de (balie-)assistent en u als mondzorgverlener aandacht bij de ontvangst. Daarover gaan onderstaande adviezen.

Aan de balie

Oudere patiënt staat op uit de tandartsstoel

De (balie-)assistent ontvangt de patiënt en legt zo nodig de gang van zaken uit. Hierbij wordt het volgende geadviseerd.

 • De assistent is alert op de komst van de kwetsbare oudere en de hulp die eventueel nodig is bij het binnenkomen en rondgaan in de praktijk.
 • De assistent is alert op het eventueel te laat komen van de patiënt vanwege vervoersafhankelijkheid en geeft dit zo nodig door aan de mondzorgverlener.
 • De assistent neemt voldoende tijd om duidelijk uit te leggen waar en bij wie de oudere patiënt wordt verwacht en houdt daarbij rekening met eventuele beperkingen als een verminderend geheugen, slechthorendheid of slechtziendheid.
 • De assistent geeft de (lopende) kwetsbare oudere de tijd om bij de balie te komen voordat een gesprek wordt begonnen. Praten terwijl de oudere loopt, kan deze uit balans brengen.
 • De assistent betrekt bij de uitleg zo nodig ook de mantelzorger van de patiënt. De assistent is zich er ook van bewust dat de mantelzorger eveneens een kwetsbare oudere kan zijn.
 • Tot slot is van belang dat de assistent weet wat de relatie is tussen de patiënt en de begeleider. Dit kan een mantelzorger zijn, maar ook een vrijwilliger. In dat geval is gewenst dat de assistent rekening houdt met de privacy van de patiënt als in het gesprek medische informatie aan de orde komt. 

Verder gelden hier de adviezen met betrekking tot omgang en bejegening.

In de behandelruimte

 

Het bezoek aan u, de mondzorgverlener, begint met het oproepen van de patiënt, de binnenkomst in de behandelruimte en het plaatsnemen in de behandelstoel. Dit vraagt bij kwetsbare ouderen van u over het algemeen extra aandacht, inspanning en tijd. Hierbij gelden de volgende adviezen.

 • U bent voorbereid op en houd rekening met fysieke beperkingen, slechthorendheid (aan één kant), slechtziendheid, geheugenproblemen en/of (beginnende) dementie. Dit geldt ook voor de assistent.
 • U probeert om goed om te gaan met communicatieve en cognitieve beperkingen van de patiënt en met diens culturele achtergrond. Het is raadzaam om hiervan in het patiëntendossier zo nodig een aantekening te maken. 
 • U geeft de patiënt de tijd om in de behandelstoel plaats te nemen. 
 • U let erop dat patiënten met een wandelstok of rollator daarmee naar de behandelstoel lopen en deze niet bij de deur laten staan en instabiel gaan lopen. Desgewenst kunt u de patiënt ook begeleiden.
 • Misschien is zo nodig behandeling in de rolstoel of scootmobiel mogelijk.
 • U neemt de tijd voor een gesprekje, stelt de patiënt op zijn gemak en zo nodig gerust voordat u begint met de anamnese, het mondonderzoek of de behandeling.
 • Als u een handeling gaat uitvoeren, kondigt u deze steeds aan, zodat de patiënt zich niet overrompeld voelt en/of afwerend gedrag gaat vertonen. U neemt steeds korte pauzes, houdt oogcontact en let op non-verbale signalen. 
 • U geeft aan wanneer u de behandelstoel in de ligstand zet en overlegt daarover zo nodig met de patiënt. Misschien is een (half) zittende behandeling mogelijk als de patiënt niet achterover kan liggen. U zorgt in elk geval dat de patiënt zo comfortabel mogelijk zit/ligt, eventueel door het aanbieden van extra kussentjes. 
 • U neemt voldoende (extra) tijd voor het mondonderzoek of de behandeling en laat zo nodig deze extra tijd van tevoren (standaard) inplannen. U probeert de eventuele wachttijd tot een minimum te beperken.
 • U neemt tijdens het spreken voldoende tijd.
 • U spreekt niet te hard en laat uw stem dalen. Een oudere die slecht hoort, verstaat lage tonen beter dan hoge tonen.

Zie ook: overzicht van nadere adviezen met betrekking tot omgang en bejegening

Verder naar stap 4: 'De behandeling'

Deze informatie is onderdeel van de praktijkwijzer Mondzorg voor kwetsbare ouderen, die u helpt met adviezen voor goede zorg aan deze doelgroep.

Overzichtspagina praktijkwijzer Mondzorg voor kwetsbare ouderen

Persoon in een rolstoel rijdt naar de balie
ouderen