facebook

Patiëntendossier ouderen

Bij de behandeling hoort onlosmakelijk het vastleggen van de zorg die u hebt verleend en de afspraken die zijn gemaakt. In de KNMT-richtlijn Patiëntendossier staat welke gegevens u als zorgverlener in elk geval dient vast te leggen. Dat zijn onder meer ook het zorgdoel, het zorgplan en het behandelplan.

Voor de zorg aan kwetsbare ouderen volgen hieronder enkele aanvullende suggesties en adviezen, in aansluiting op de tips rondom de behandeling.

Aanvullende algemene informatie

U kunt in overleg met de patiënt desgewenst het volgende vastleggen.

  • De contactgegevens van ten minste één extra contactpersoon. Wanneer er sprake is van (gedeeltelijke) wilsonbekwaamheid is dit de wettelijk vertegenwoordiger. In andere gevallen kunt u afspreken dat een familielid of (andere) mantelzorger (die de afspraken maakt en meedenkt) de eerste contactpersoon is met wie u zo nodig overleg kunt voeren. Dat kan ook iemand zijn die de oudere zelf al in een eerder stadium heeft genoemd.
  • De contactgegevens van de huisarts, de apotheek en de thuiszorg. Ga in dat geval ook bij ieder bezoek na of deze nog juist zijn.
  • Zo nodig eventuele aanvullende medische informatie, op te vragen bij artsen en/of de apotheek. Schriftelijke toestemming van de patiënt is daarbij wel een vereiste.
  • Verder kunt u voor uzelf zo nodig een aantekening maken van de psychosociale omstandigheden van de patiënt en van andere aandachtspunten en afspraken met betrekking tot de contacten met de patiënt. Bijvoorbeeld het niet verschijnen op een afspraak. 
  • Het zal niet vaak voorkomen, maar wanneer de patiënt een cognitieve stoornis heeft, zoals dementie én daarbij een zorgindicatie heeft, kunt u de gegevens noteren van de zorgverantwoordelijke en betrokken Wzd-functionaris(1) in het kader van de Wzd. 

Zie ook: wettelijke kaders van de ouderenzorg

Zie ook: informatieplicht, toestemmingsvereisten, wilsbekwaamheid en uitwisseling patiëntgegevens

(1) De Wzd-functionaris is de vervanger van de Bopz-arts onder de wet Bopz. Overweegt u om onvrijwillige (mond)zorg te verlenen, dan dient u te overleggen met de zorgverantwoordelijke van de patiënt. Dit is niet dezelfde persoon als de wettelijke vertegenwoordiger of de contactpersoon.

Overdracht

Als uw kwetsbare oudere patiënt verhuist naar een wooncentrum en voor de mondzorg overgaat naar de hieraan verbonden tandarts(-geriatrie) en eventueel de mondhygiënist, geldt artikel 4.3.3 van de KNMT-richtlijn Patiëntendossier. Namelijk dat u op verzoek van de patiënt een kopie van het dossier aan de nieuwe mondzorgverlener beschikbaar stelt. Een schriftelijke of mondelinge toelichting kan daarbij gewenst zijn als het gaat om het zorgdoel, het zorgplan en het behandelplan en als u met de patiënt afspraken hebt gemaakt over de zelfzorg.

Verder naar stap 7: 'Uw kennis en professionele houding'

Deze informatie is onderdeel van de praktijkwijzer Mondzorg voor kwetsbare ouderen, die u helpt met adviezen voor goede zorg aan deze doelgroep.

Overzichtspagina praktijkwijzer Mondzorg voor kwetsbare ouderen

Tandarts bespreekt de behandeling met een patiënt
ouderen