facebook

Behandeling ouderen afronden

Het bezoek van de patiënt wordt afgerond met het maken van (vervolg)afspraken en met de nazorg. Daarna volgt het vertrek van de patiënt uit de praktijk. Hierover gaan onderstaande adviezen.

Het maken van afspraken

U bepaalt de termijn voor het volgende mondonderzoek of de (vervolg)behandeling. Hiervoor wordt het volgende geadviseerd.

 • U houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen van de patiënt wat betreft dag en tijdstip. (Zie ook de adviezen voor het plannen van een afspraak.) En u vergewist zich ervan dat alles duidelijk is voor de patiënt en de eventuele mantelzorger.
 • U legt de eventuele afspraken vast, bijvoorbeeld met betrekking tot de dagelijkse mondverzorging. En actualiseert zo nodig alle zaken die in het zorgplan staan opgenomen. Zie hiervoor de adviezen rond de behandeling.
 • U kunt zo nodig ook vastleggen welke mondzorgverlener op welke momenten desgewenst (tussentijds) contact heeft met de patiënt en/of andere zorgverleners in de eerste lijn, mantelzorger, thuiszorg etc.

Het informeren van de patiënt

Het is van belang dat de informatie die u hebt gegeven voor de patiënt duidelijk is en dat de patiënt zich goed voelt om veilig naar huis te gaan. En dat deze bij het vertrek geen nawerkingen heeft van de behandeling die een veilig vertrek naar huis kunnen belemmeren. Hiervoor wordt het volgende geadviseerd.

 • Na afloop van de behandeling informeert u de kwetsbare oudere en diens mantelzorger over wat u hebt gedaan en wat de patiënt van de behandeling mag verwachten. U geeft daarbij zo mogelijk de informatie op schrift mee.
 • U geeft zo nodig ook informatie over de dagelijkse mondverzorging schriftelijk mee.
 • U zorgt ervoor dat het gesprek met de patiënt zoveel mogelijk plaatsvindt als deze nog in de stoel zit en dus niet al bezig is met opstaan of weglopen. Dit kost energie, waardoor de aandacht voor wat u zegt minder is en levert bovendien valgevaar op.
 • U bent alert op eventuele reacties van de patiënt op anesthesie of een behandeling, zoals duizeligheid, verwardheid of onsamenhangend spreken. In zo’n geval is het beter als de patiënt niet alleen vertrekt of nog even in de wachtruimte plaats neemt.
 • U informeert de patiënt en de eventuele mantelzorger over napijn en andere mogelijke gevolgen die later nog merkbaar kunnen worden. Als dit aan de orde is, neemt u een dag na de behandeling nog even contact op om te horen hoe het gaat.

Nazorg

De patiënt kan thuis nog nawerkingen voelen van een behandeling. Of toch nog vragen hebben. Hiervoor wordt het volgende geadviseerd.

 • Uiteraard informeert u de patiënt als er een risico is op een nabloeding of een delier. In dat geval is het wenselijk dat u de dag na de behandeling telefonisch contact opneemt om te informeren hoe het met de patiënt gaat. Kondig dit dan ook aan.
 • Als aanvulling op de informatie die u de patiënt meegeeft, kunt u in voorkomende gevallen ook denken aan een telefonische follow-up om te horen of uw adviezen voor de mondverzorging geen problemen opleveren. Herhaling van de uitleg en de instructie kan van tijd tot tijd nodig zijn. U kunt hiervoor een vervolgbezoek aan huis overwegen.
 • Een heel ander aspect van nazorg is aan de orde wanneer u bericht krijgt dat een oudere patiënt is overleden. Als u denkt dat dit op prijs wordt gesteld, is een telefonische of schriftelijke condoleance aan de nabestaanden te overwegen.

Het vertrek van de patiënt

Bij het vertrek van de kwetsbare oudere uit de praktijk geldt, min of meer in omgekeerde volgorde, hetzelfde als bij de binnenkomst. Hier gaat het om de volgende aandachtspunten en adviezen.

 • Ook de (balie-)assistent is alert op eventuele reacties van de patiënt op anesthesie of een behandeling. In dat geval laat de assistent de patiënt niet alleen vertrekken.
 • De (balie-)assistent kan de oudere patiënt zo nodig helpen bij het verlaten van het praktijkgebouw.
 • Als de patiënt nog even op een taxi moet wachten, kan de (balie-)assistent, na een seintje van u, de taxi misschien al tijdens de (afronding van) de behandeling bestellen. Dan is de wachttijd zo kort mogelijk.
 • In de wachtruimte is plaats voor patiënten in een rolstoel of scootmobiel die moeten wachten op vervoer.
Oudere patiënt staat op uit de tandartsstoel

Verder naar: verantwoording praktijkwijzer

Deze informatie is onderdeel van de praktijkwijzer Mondzorg voor kwetsbare ouderen, die u helpt met adviezen voor goede zorg aan deze doelgroep.

Overzichtspagina praktijkwijzer Mondzorg voor kwetsbare ouderen

ouderen