Patiëntenrechten bij het patiëntendossier

Patiënten hebben een aantal rechten met betrekking tot het patiëntendossier. Als tandarts kent u deze rechten en leeft ze na, zodat u adequaat kunt reageren op een verzoek van een patiënt.

Recht op inzage en afschrift patiëntendossier

De patiënt heeft recht op inzage in zijn of haar patiëntendossier. Ook heeft de patiënt recht op een kopie van het patiëntendossier. U mag hier geen kosten voor in rekening brengen.

Lees meer over opvragen patiëntendossier

Recht op rectificatie

Een patiënt mag om rectificatie van zijn persoonsgegevens in het patiëntendossier vragen die feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake zijn in het kader van de behandelrelatie. Gedacht kan worden aan een onjuiste geboortedatum. Als tandarts moet u deze gegevens dan wijzigen.

Recht op het toevoegen van een verklaring

Een patiënt mag een verklaring laten toevoegen aan het patiëntendossier. De patiënt kan bijvoorbeeld een eigen visie op de mondproblematiek in het patiëntendossier laten opnemen. Ook dient de tandarts op verzoek van de patiënt bijvoorbeeld de uitkomst van een second opinion aan het dossier toe te voegen.

Recht op verwijdering en vernietiging patiëntendossier

De patiënt kan u vragen om (een deel van) het patiëntendossier te vernietigen.

Lees meer over een verzoek voor vernietiging van medisch dossier of financiële gegevens

Recht op beperking verwerking persoonsgegevens in het dossier

In sommige gevallen heeft een patiënt het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent dat de patiënt de verwerking van zijn persoonsgegevens tijdelijk ‘stil kan laten zetten’ en ze niet gebruikt mogen worden.

Bijvoorbeeld als de patiënt vindt dat de tandarts feitelijk onjuiste gegevens heeft opgenomen in het dossier. Als het verzoek van de patiënt wordt gehonoreerd, zal de mondzorgpraktijk gedurende de termijn van de beperking de betreffende persoonsgegevens niet verder verwerken tenzij dit op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toch geoorloofd is.

Recht op bezwaar tegen verwerking persoonsgegevens

Een patiënt heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van de mondzorgpraktijk. De mondzorgpraktijk zal dan de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij de praktijk aantoont dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen van de patiënt, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, of de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op dataportabiliteit: meenemen gegevens en overdragen

Dit recht houdt in dat een patiënt persoonsgegevens mag meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. De (kopie van de) gegevens moeten in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan de patiënt worden verstrekt. Het recht op dataportabiliteit geldt voor de gegevens die een patiënt zelf actief en bewust aan een tandarts heeft verstrekt. Het recht op dataportabiliteit geldt niet voor de conclusies, diagnoses of behandelplannen van een tandarts, omdat deze gegevens niet direct door een patiënt aan de tandarts zijn verstrekt.

Recht op informatie over verzamelen en verwerken persoonsgegevens

Meer in het algemeen dient een mondzorgpraktijk patiënten bij inschrijving te informeren over de persoonsgegevens die de praktijk over de patiënten verzamelt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Patiënten kunnen via de privacyverklaring worden geïnformeerd dat hun persoonsgegevens worden gebruikt voor het bijhouden van het patiëntendossier.

Total votes: 10