Filters

Thema 2: Totstandkoming tarieven MKA-chirurgie

Vraag: Hoe komen de tarieven MKA-chirurgie tot stand?

Antwoord

De tarieven MKA-chirurgie zijn gebaseerd op kostprijzen van ziekenhuizen en ZBC’s. Jaarlijks leveren alle ziekenhuizen en ZBC’s, waarvan het relatieve aandeel van het gereguleerde segment groter is dan 10% van de totale omzet, verplicht hun kostprijzen bij de NZa aan van DBC-zorgproducten en overige zorgproducten (waaronder de prestaties MKA-chirurgie). De NZa gebruikt deze kostprijzen om de tarieven te berekenen van DBC-zorgproducten en overige zorgproducten in het gereguleerde segment. De huidige tarieven MKA-chirurgie zijn gebaseerd op de kostprijzen die door ziekenhuizen zijn aangeleverd over het jaar 2012.

Toelichting

In april 2012 besloot de NZa om een nieuw kostprijsmodel voor de MSZ vast te stellen. Ziekenhuizen werden verplicht om elk jaar kostprijzen aan te leveren, ook voor de overige zorgproducten MKA-chirurgie.
De kostprijsinformatie over het jaar 2012 vormde de basis voor de herijking van de kostendelen van tarieven MKA-chirurgie per 1 januari 2014.

Aangezien de kwaliteit van de kostprijsberekening niet bij alle partijen in orde was,  tekende de KNMT bezwaar aan tegen deze kostentarieven 2014. Daarop bood de NZa de mogelijkheid om de kostprijzen over 2012 opnieuw aan te leveren. 8 ziekenhuizen maakten van die mogelijkheid gebruik. Op basis van die nieuwe ronde stegen de kostprijzen van MKA-chirurgie en voerde de NZa een tariefverhoging toe per 1 januari 2014. Dit had vooral te maken met de verbeterde toerekening van kosten van verpleging aan de prestaties van MKA-chirurgie.

Echter, er waren nog steeds twijfels over de kwaliteit van de kostprijzen. Gezien de aanhoudende bezwaren van de KNMT en het gegeven dat slechts een beperkt aantal ziekenhuizen nieuwe kostprijzen had aangeleverd, besloot de NZa in overleg met de KNMT en andere branchepartijen een aanvullend onderzoek te starten naar de kostprijzen van de MKA-chirurgie. Ook het toepassen van de halveringsregel kreeg aandacht, evenals het toerekenen van kosten aan verrichtingen zoals consulten, verpleegdagen en dagverpleging.
Op basis van dit onderzoek kon een tariefverhoging van de kostendelen worden doorgevoerd in de integrale tarieven van 2015.

In 2015 werd voor de gehele MSZ (inclusief de MKA-chirurgie) integrale bekostiging ingevoerd: kostentarieven en honorariumtarieven zijn samengevoegd tot één integraal tarief. Ook voor kaakchirurgen was er dus per 2015 geen sprake meer van een apart honorariumtarief.
In de jaren 2014 en 2015 zijn nog wel herijkingen doorgevoerd in het honorariumdeel in verband met een aanwijzing van de minister om een structurele korting door te voeren van € 20 miljoen vanaf 2014 en van € 18 miljoen vanaf 2015.
Aanleiding was het politieke Lente-akkoord van 2012, met daarin diverse bezuinigingen en hervormingen, waaronder een taakstellende besparing voor de MKA-chirurgie.

Per 2017 heeft de NZa de declaratiebepaling voor gecombineerde kaakchirurgische verrichtingen afgeschaft. Daarmee vervielen de MKA-prestaties met de omschrijving ‘uitgevoerd als verrichting met lagere puntwaarde’. Datzelfde geldt voor de tabel met puntwaarden.
Vanaf 2017 kunnen alle MKA-verrichtingen dus als een reguliere prestatie worden gedeclareerd en maakt het voor die declaratie niet meer uit of deze zorg in één of meerdere sessies wordt geleverd. Deze structuurwijziging is macroneutraal doorberekend in de tarieven.
Hiervoor is dezelfde data gebruikt als voor de berekening van de tarieven 2015:

  • kostprijsgegevens van instellingen uit het aanvullend kostenonderzoek kaakchirurgie over het boekjaar 2012;
  • de productiegegevens uit het gegevensonderzoek kaakchirurgie (SIRA);
  • declaratiegegevens van zorgverzekeraars (Vektis) over het jaar 2011.

Na 2015 zijn er geen nieuwe herijkingen doorgevoerd in de tarieven. Wel zijn de tarieven jaarlijks geïndexeerd. Zie ook ‘Thema 3: Tarieven MKA-chirurgie 2019’.

De verplichte kostprijsaanlevering voor ziekenhuizen is opgenomen in de nadere regel: ‘Registratie en aanlevering kostprijzen’ (actuele versie: NR/REG-1740).

Hoe de NZa deze kostprijzen vervolgens gebruikt om te komen tot tarieven is opgenomen in de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg’ (actuele versie: BR/REG-19122a).