13 november 2019

Het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) is sinds een halfjaar alleen nog bereikbaar voor vragen van patiënten via de voorlichtingswebsite Allesoverhetgebit.nl. Patiënten weten de online vraagbaak goed te vinden, zo blijkt.

10 oktober 2019

De Geschilleninstantie Mondzorg heeft vorig jaar 31 uitspraken gedaan in een geschil tussen patiënt en mondzorgverlener, meldt het jaarverslag 2018 van de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM). Vrijwel alle klachten gingen over de tandheelkundige behandeling. In een enkel geval ging het om bejegening, declaratie en de communicatie    

27 maart 2019

Het aantal klachten van patiënten dat bij de KNMT Klachtenservice binnenkwam, is in 2018 licht gedaald ten opzichte van 2017. Werden in 2018 in totaal 436 klachten in behandeling genomen voor bemiddeling, in 2017 was dit aantal 566. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2018 van de KNMT Klachtenservice.

19 november 2018

De zes Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg – vijf regionaal en één centraal – zijn samengesteld uit juristen en beroepsgenoten. Als een tandarts voor een tuchtcollege verschijnt, zijn die beroepsgenoten dus tandartsen. Als het goed is, zijn dat ‘mensen die zelf met hun voeten in de modder staan’. Wat zijn de eisen voor deze functie en hoe transparant is het benoemingsproces?

24 september 2018

Bij tijd en wijle zien tandartsen nieuwe patiënten bij wie ze twijfelen aan het werk van hun voorganger. Pas echter op voor overhaaste conclusies, dan voorkomt u enerzijds dat u patiënten onnodig ongerust maakt en anderzijds dat u collega's ten onrechte in een kwaad daglicht stelt. Welke stappen kunt u nemen?

28 juni 2018

Een patiënt dient een klacht in omdat hij nooit een behandelplan heeft gezien. Ook zou de tandarts een behandeling hebben gedaan waarom hij niet heeft gevraagd en waarvoor onterecht kosten zijn gedeclareerd. Het Regionaal Tuchtcollege verklaart de klacht ongegrond, het Centraal Tuchtcollege heeft andere overwegingen.

13 juni 2018

De Inspectie ziet af en toe dat patiënten geen gehoor kunnen vinden met hun klacht bij tandartspraktijken. Ze gaat er daarom nu op toezien dat tandartsen op een goede manier omgaan met klachten van hun patiënten. Wat is belangrijk om te regelen?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt eisen aan zorgaanbieders. De KNMT heeft een handreiking opgesteld voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in de mondzorg over de wettelijke verplichtingen die voor hen gelden vanuit de Wkkgz.

De KNMT biedt op Allesoverhetgebit.nl uitgebreide informatie over mondverzorging, over behandelingen bij de tandarts, orthodontist en kaakchirurg en over kosten en vergoedingen. Het Tandheelkundig Informatie Punt beantwoordt online uw vragen. Als u niet tevreden bent, helpen we u met uw klacht.

24 mei 2016

Het aantal klachten is opnieuw gedaald. Daarmee zet de trend van de afgelopen jaren door.