12 maart 2018

Onlangs is het jaarverslag van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) over 2017 verschenen.

21 februari 2018

Per 15 februari 2018 is de inschrijving van de heer J. Payam te Apeldoorn in het specialistenregister Dento-Maxillaire Orthopaedie doorgehaald (artikel 29, derde lid, van de Regeling specialismen tandheelkunde).

Hier vindt u informatie over het (tandarts-)specialistenregister en het opleidingsregister van tandheelkundige specialismen.

Behouden van uw registratie als tandarts-specialist vereist elke 5 jaar herregistratie en aantonen dat u in de voorgaande periode aan de herregistratie-eisen voldeed.

Hier vindt u informatie over inschrijving als tandarts-specialist na afronding van de specialistenopleiding.

De regelgeving voor opleiding en registratie van tandarts-specialisten berust op de Wet BIG en is nader uitgewerkt in de Regeling Specialismen Tandheelkunde en de daaruit voortvloeiende besluiten van het College Tandheelkunde Specialismen (CTS).

28 juni 2016

Sinds 18 januari 2016 gelden er binnen Europa nieuwe regels voor de erkenning en registratie van tandartsen die hun specialistendiploma behaalden buiten Nederland en die in Nederland hun beroep willen uitoefenen.

Aankomend tandarts-specialisten die in Nederland de specialistenopleiding gaan volgen, moeten zich inschrijven in het opleidingsregister orthodontie (DMO) of kaakchirurgie (MKA). Tandarts-specialisten moeten zich inschrijven in het specialistenregister orthodontie (DMO) of kaakchirurgie (MKA).

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit over uw opleiding dat genomen is door de RTS (bijvoorbeeld doorhaling van uw inschrijving in het specialistenregister) of een besluit van uw opleider of opleidingsinstelling (bijvoorbeeld een besluit over de vorm, inhoud of duur van de opleiding), dan kunt u een geschil aanhangig maken. Daarnaast kan een geschil aanhangig worden gemaakt door opleiders of opleidingsinstellingen over bijvoorbeeld de door de RTS beoordeelde individuele opleidingsprogramma’s of het erkennen van opleiders of opleidingsinstellingen.

De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) is belast met het uitvoeren van en het houden van toezicht op de regelgeving van het College Tandheelkundige Specialismen (CTS). Deze regelgeving heeft betrekking op de opleidingen, opleiders en de opleidingsinrichtingen voor tandarts-specialisten en de eisen voor (her-)registratie.