Uitspraken Commissie ex artikel 5

De volgende uitspraken van de Commissie ex artikel 5 ten behoeve van de tandarts-specialist voor mondziekten en kaakchirurgie (kaakchirurg) zijn van kracht.

Uitspraken kaakchirurgie 2010

1. Kosten implantaten door extramuraal kaakchirurg

Kunnen de kosten van implantaten door een extramuraal kaakchirurg middels de code 238062 ("Kosten implantaten") worden gedeclareerd?

In de vigerende tariefbeschikking voor de tandartsspecialist voor mondziekten en kaakchirurgie is bij de code 238062 een tarief van € 0,00 opgenomen. Dit betreft dus het rechtsgeldige tarief dat door de extramuraal werkende kaakchirurg in rekening kan en mag worden gebracht.

De feitelijke kosten van implantaten dienen ter dekkking van het budget van de Instelling voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ) of kunnen in het geval van een niet verzekerde prestatie krachtens de basisverzekering als aanvullende inkomsten door een IMSZ bij de cliënt worden gedeclareerd.

Omdat dit geen rechtsgeldig tarief voor een kaakchirurg betreft, kunnen de feitelijke kosten van implantaten dus niet door een extramuraal gevestigd kaakchirurg worden gedeclareerd.

2. Declaratie vervolgconsult

Wanneer kan 234008 ("Vervolgconsult") worden gedeclareerd?

In de eerste plaats hecht de Commissie er aan om te melden dat de code 234008 geen rechtsgeldige code meer is sinds 1 januari 2009. Volgens de tariefbeschikking van 2008 kan voor eenzelfde ziektegeval de code 234008 in rekening worden gebracht, wanneer er een langere termijn dan een maand is verstreken.

Wanneer het een nieuw ziektegeval betreft dient een consult te worden berekend.

3. Vigerende halveringssystematiek

Hoe dient de vigerende halveringssystematiek bij de codes 234050 ("Apexresectie per kaak, inclusief één behandelde wortel") en 234051 ("Apexresectie, elke volgende wortel") uit tariefgroep II van de tariefbeschikking te worden toegepast?

In de vigerende tariefbeschikking voor de tandartsspecialist voor mondziekten en kaakchirurgie is in de Algemene Bepalingen betreffende Tariefgroep II onder e, tweede alinea, opgenomen dat indien meer kaakchirurgische ingrepen en/of verrichtingen in één zitting, maar niet door dezelfde wond plaatsvinden, het maximum tarief voor de hoogst genoteerde ingreep of verrichting volledig berekend kan worden, vermeerderd met de helft van het tarief dat voor de lager genoteerde verrichtingen is vastgesteld.

De Commissie is van oordeel dat dit van toepassing is op de codes 234050 en 234051. Dit houdt in dat in het geval van meerwortelige gebitselementen voor de eerste wortel de code 234050 volledig wordt gedeclareerd. Voor elke volgende wortel kan en mag per wortel 0,5 x 234051 worden gedeclareerd. In het geval van een driewortelig element dient daarom als volgt te worden gedeclareerd; 1 x 234050, vermeerderd met 2 x 0,5 x 234051.

Voor de volledigheid merkt de Commissie op dat de tariefbeschikking v.w.b. de halveringssystematiek per 1 januari 2006 is aangepast om deze systematiek in overeenstemming te brengen met de zgn. tarieflijst "Overige trajecten en verrichtingen", zoals die rechtsgeldig wordt vastgesteld voor Instellingen voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ).

4. Onduidelijkheden code 239961

Door signalen uit het veld blijkt de code 239961 ("Nemen van afdrukken van boven- en onderkaak voor studiemodellen; het bruikbaar maken van bestaande gebitsprothesen per kaak") onduidelijkheden op te leveren. Dit geldt zowel voor de interpretatie van de code als voor de declaratie daarvan. De Commissie is van oordeel dat het volgende van toepassing is voor deze code.

In het geval van het nemen van afdrukken van boven- en onderkaak voor studiemodellen mag de code 239961 slechts één maal worden gedeclareerd. Het betreft hier volgens de letter boven- en onderkaak gezamenlijk.

In het geval van het bruikbaar maken van bestaande gebitsprothesen per kaak kan en mag de code twee maal worden berekend. De tekst van de tariefbeschikking vermeldt hier immers per kaak.

De code 239961 is opgenomen in tariefgroep III (Diagnostische en niet-operatieve ingrepen) van de tariefbeschikking voor de tandartsspecialist voor mondziekten en kaakchirurgie. De zogenoemde halveringssystematiek zoals die c.f. de Algemene Bepalingen wel geldt voor tariefgroep II is voor tariefgroep III niet aan de orde. De code 239961 behoeft daarom dus niet te worden gehalveerd.

 

Uitspraken kaakchirurgie 2008

1. Extraorale implantaten

Op welke wijze dienen extraoraal geplaatste implantaten, bijvoorbeeld ten behoeve van neus- of oorprothese, te worden gedeclareerd?

De Commissie is van oordeel dat extraoraal geplaatste implantaten gedeclareerd dienen te worden met de codes 238060, 238061, 238062 en 238063, voor zover deze aan de orde zijn en met toepassing van de juiste halveringssystematiek, zoals die is opgenomen in de "Algemene bepalingen betreffende Tariefgroep II" onder paragraaf e.

2. Consult en verrichting uit Tariefgroep II

Mag er een consult worden gedeclareerd wanneer een behandeling niet direct aansluitend op het consult, maar pas veel later op dezelfde dag wordt uitgevoerd?

In de "Algemene bepalingen betreffende Tariefgroep I" is onder "a. Consult" opgenomen: "Indien een consult direct wordt gevolgd door een verrichting uit Tariefgroep II van de tarievenlijst, wordt het consult niet in rekening gebracht."

De Commissie is van oordeel dat onder "direct" in deze zin dient te worden verstaan "op dezelfde dag".

3. Sinuslift met autoloog bot

Met welke codes dient een sinuslift met autoloog bot te worden gedeclareerd?

Over deze vraag heeft de Commissie zich in 2003 reeds uitgesproken. Deze uitspraak wordt hieronder nogmaals integraal weergegeven:

"De Commissie stelt dat de juiste combinatie zou moeten zijn: 234012 plus 1/2 x 238809 voor het winnen van bot uit de heup. Voor het winnen van bot uit de kin geldt eveneens dat 1/2 x 238809 kan worden gedeclareerd. Het gebruiken van de code 238022 voor sinuslifting is niet juist."

4. Code 234030

Kan naast de code 234030 op dezelfde dag röntgenonderzoek worden gedeclareerd?

De omschrijving van de code 234030 in de tariefbeschikking luidt:

"Kleine verrichtingen; extractie van één of meerdere gebitselementen per kaakhelft, niet in combinatie met één of meer andere ingrepen."

De Commissie is van oordeel dat in deze zin onder "ingrepen" dient te worden verstaan "verrichtingen uit Tariefgroep II".

 Uitspraken kaakchirurgie 2007

Uitspraak Commissie ex artikel 5 voor tandartsspecialisten voor mondziekten en kaakchirurgie inzake de code 239455.

Als de aangevraagde behandeling kan worden uitgevoerd op basis van de extramuraal vervaardigde röntgenfoto('s) is het niet toegestaan om daarvoor de code 239455 te declareren.

Wanneer er geen behandeling volgt op basis van de extramuraal vervaardigde röntgenfoto('s) is de kaakchirurg gerechtigd een consult te berekenen, mits er niet voor hetzelfde ziektegeval binnen één maand voordien eerder een consult is berekend.

Vastgesteld 14 juni 2007

 

Uitspraken kaakchirurgie 2005

Correctie benige kin

Naar het oordeel van de Commissie dient voor een correctie van de benige kin de code 238020 te worden gedeclareerd, ongeacht de wijze van uitvoering van deze ingreep. Het is dus niet toegestaan daarvoor ½ x 238026 te declareren.

Kleine verrichting (234030)

De code 234030 (kleine verrichting kan meermalen per dag worden gedeclareerd wanneer het handelt om niet identieke verrichtingen, die niet door dezelfde wond worden uitgevoerd en mits de halveringssystematiek daarbij correct wordt toegepast..

Per 1 januari 2006 vervallen

Ingrepen die voorafgaande toestemming van het ziekenfonds vereisen: In het kader van de Regeling Tandheelkundige Hulp Ziekenfondsverzekering (RTHZ) is voorafgaande toestemming vereist indien de hulp parodontale chirurgie, extractie onder narcose, osteotomie of het plaatsen van een tandheelkundige implantaat betreft (artikel 13 lid 2 RTHZ). Dit geldt ook als het een aanspraak op tandheelkundige hulp in bijzondere gevallen krachtens artikel 8 RTHZ betreft. De verzekerde met extreme angst heeft aanspraak op hulp krachtens artikel 8 lid 2 RTHZ.Vragen CAT 12 oktober 2003

1. Ophogen mandibula met autoloog bot

Kunt u aangeven welke code gedeclareerd dient te worden voor het ophogen van de mandibula met autoloog bot? Volgens het CAT zou dit moeten zijn: 238022, vermeerderd met ½ x 238022 wanneer dit zowel rechts als links wordt uitgevoerd, plus ½ x 238809 voor het eventueel winnen van bot uit de heup.

Kunt u daarnaast aangeven hoe volgens u het winnen van bot t.p.v. de kin of het corpus mandibulae gedeclareerd moet worden?

Na ampel beraad komt de Commissie tot de conclusie dat ingeval er sprake is van een extreem geatrofieerde onderkaak de stellingname van het CAT juist is. Echter in geval van lokale opbouw en enkeltandsvervanging dient te worden gedeclareerd: de codes 238809 en ½ maal 234070 (verwijdering torus palatinus of mandibularis, grote alveolotomie en/of correctie linea mylohyoidea of processus alveolaris per kaak).

2. Sinuslifting met autoloog bot

Kunt u aangeven welke code gedeclareerd dient te worden voor een sinuslifting met autoloog bot? Kunt u daarnaast aangeven hoe volgens u het winnen van bot t.p.v. de kin of het corpus mandibulae gedeclareerd moet worden?

De commissie stelt dat de juiste combinatie zou moeten zijn: 234012 plus ½ x 238809 voor het winnen van bot uit de heup.

Voor het winnen van bot uit de kin geldt eveneens dat ½ x 238809 kan worden gedeclareerd.

Het gebruiken van code 238022 voor sinuslifting is niet juist.

3. Combinatie codes 232152 en 234041

Kan er volgens u naast een plastische sluiting van een oro-antrale perforatie (code 232152) in dezelfde kaakhelft een operatieve verwijdering (234041) worden gedeclareerd? Zo ja, hoe dient dit dan te worden gedeclareerd en zo nee, waarom kan de combinatie niet worden gedeclareerd?

Volgens de Commissie is de combinatie van deze codes wel mogelijk.

Zoals in de tariefbeschikking opgenomen, dient de duurste verrichting (232152) geheel en de goedkopere verrichting (234041) half gedeclareerd te worden.

4. Behandeling meervoudige onderkaakfractuur

Kan de code 238044 (behandeling van een meervoudige onderkaaksfractuur) per kaak 1½ maal worden gedeclareerd?

Volgens de Commissie is dit niet mogelijk voor een meervoudige onderkaaksfractuur, omdat deze gelet op de in de code gehanteerde definitie maar een maal kan worden gedeclareerd. Indien het echter een fractuur van onder- én bovenkaak betreft kan code 238044 wel 1½ maal worden gedeclareerd. Het tweede deel van de omschrijving van de code (.... of van een maxilla- of zygoma-fractuur) is hierop van toepassing.5. Code 238044, inclusief spalken

Klopt het dat de code 238044 inclusief spalken is en derhalve niet in combinatie met code 238048 (intermaxillaire fixatie) kan worden gedeclareerd?

De commissie bevestigt de stelling. Het spalken is inbegrepen in code 238044. Code 238048 is niet bedoeld voor traumatologie.6. Combinatie van code 238041 met spalken

Acht u het correct dat de code 238048 wordt gedeclareerd in combinatie met de code 238041 (de behandeling van fracturen met behulp van spalken per kaak)?

De Commissie acht dit niet correct. Het spalken is inbegrepen in code 238041.7. Declareren van techniekkosten

Wilt u als commissie een landelijke code vaststellen voor het declareren van techniekkosten?

Zorgverzekeraars Nederland en de Specialisten Onderhandelingscommissie Kaakchirurgie van de NMT zijn in mei 2003 overeengekomen, de code 230000 te gebruiken voor techniekkosten en dit onder hun respectievelijke leden bekend te maken.