facebook

Gezamenlijke ambities voor de mondzorg opgesteld

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
3 minuten
Mondzorg ambities 2019-2021
Samen met andere beroepsverenigingen in de mondzorg, cliënten- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit heeft de KNMT gezamenlijke ambities voor de mondzorg vastgesteld. De komende tijd werken de partijen deze ambities samen verder uit tot concrete voorstellen voor verbetering op het gebied van innovatie, preventie en transparantie voor de patiënt. 

Waar deze voorstellen breder zijn dan alleen bekostiging zoeken de partijen aansluiting bij lopende initiatieven of andere organisaties zoals het ministerie van VWS of Zorginstituut Nederland.

 

De ambities die de partijen met elkaar hebben vastgesteld zijn:

  • Meer inzetten op bewezen effectieve preventie;
  • Maatwerk in de bekostiging en organisatie van mondzorg voor jeugd tot 18 jaar;
  • Maatwerk in de bekostiging en organisatie van mondzorg voor kwetsbare ouderen;
  • Verbeteren informatie en transparantie voor de patiënt;
  • Meer ruimte voor innovatie;
  • Meer ruimte voor esthetische of cosmetische mondzorg;
  • ​Toegankelijkheid van de mondzorg op de lange termijn moet geborgd zijn.

Bekijk het overzicht met mondzorgambities 2019 - 2021 (pdf)

Nu uitwerken hoe we ambities gaan waarmaken

Wolter Brands, voorzitter van de beroepsvereniging van tandartsen KNMT, zegt: 'Deze ambities passen goed bij de actuele vraagstukken die er spelen in de mondzorg en bij ons eigen meerjarenplan. We gaan nu concreet uitwerken op welke manier we deze ambities kunnen verwezenlijken. Als KNMT houden we daarbij zowel de belangen van onze leden als de tandheelkunde in het algemeen voor ogen.'

ANT werkt niet mee aan verwezenlijken ambities

De partijen die de ambities onderschrijven zijn beroepsverenigingen KNMT, NVIJ, NVM- mondhygiënisten en ONT, de Consumentenbond en de Patiëntenfederatie Nederland namens de patiënten, Zorgverzekeraars Nederland en de NZa. Beroepsvereniging ANT is lang betrokken geweest en kon zich ook vinden in de ambities. Hoewel het uitgangspunt was om deze met alle partijen uit te werken, heeft de ANT recent besloten niet verder mee te werken aan het verwezenlijken hiervan.

Gezamenlijk vertrekpunt voor verbeteringen in de mondzorg

Ruim een jaar geleden zijn de genoemde partijen gestart met een traject om te kijken naar knelpunten in de huidige bekostiging. De partijen hebben met elkaar verkend waar in de bekostiging en organisatie van mondzorg verbetering mogelijk is. Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de NZa, benadrukt dat de ambities een goede start zijn en een gezamenlijk vertrekpunt om de komende tijd te werken aan concrete plannen voor verbeteringen in de mondzorg: 'We zijn blij dat er vanuit de sector brede steun en inzet is om met deze ambities in de hand te werken aan kwalitatief goede en toegankelijke mondzorg voor iedereen in Nederland.'

Ruimte om de mondzorg voor patiënten te verbeteren

De Patiëntenfederatie Nederland sluit zich daarbij aan. Dianda Veldman, directeur-bestuurder: 'Door deze ambities komt er ruimte om de mondzorg voor patiënten te verbeteren en voor iedereen mondzorg op maat te bieden. We kijken steeds naar het belang van de patiënt en van daaruit werken we graag mee aan het verder brengen van deze ambities.'

Samen werken aan toekomstbestendige mondzorg

Brands: ‘De komende jaren zal de vraag hoe we de zorg bereikbaar en betaalbaar houden hoog op de politieke agenda staan. Ook in onze sector moeten we deze discussie voeren, ook al wordt lang niet alle mondzorg uit de basisverzekering gefinancierd. Om tot goede oplossingen te komen, is breed draagvlak nodig. Daarom is het goed dat we nu met al deze partijen samenwerken aan een toekomstbestendige mondzorg. De NZa heeft ons daarbij de waarborg gegeven dat brede draagvlak essentieel te vinden: nieuwe plannen kunnen niet zonder de steun van de tandartsen gerealiseerd worden. De korte lijnen die we onderling op bestuurlijk niveau hebben versterken het vertrouwen in dit project nog verder.’ 

Infographic met mondzorgambities 2019 - 2021 (pdf)

 

belangenbehartiging
Nederlandse Patiëntenfederatie
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen