facebook

Prinsjesdag: voorzichtige kans op meer opleidingsplaatsen tandarts per 2021

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
3 minuten
Tweede kamer stoelen
De deur staat op een kier voor uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen. Dat staat in de op Prinsjesdag gepresenteerde rijksbegroting voor 2020. De KNMT zet deze en 6 andere voor tandartsen relevante punten voor u op een rijtje.

Minister Van Engelshoven van OCW geeft in haar begroting aan dat zij binnenkort een advies van het Capaciteitsorgaan verwacht waaruit blijkt dat de capaciteit van de initiële geneeskundeopleiding omlaag kan. In dat geval zal in overleg met minister Bruins van VWS het aantal opleidingsplaatsen tandheelkunde per studiejaar 2021/2022 worden verhoogd.

Voor het eerst sprake van uitbreiding 

KNMT-voorzitter Wolter Brands is voorzichtig optimistisch over het feit dat er nu voor het eerst in jaren wordt gesproken over uitbreiding. 'Uiteraard hadden we liever gezien dat de rijksbegroting concreter was geweest over de ingangsdatum  en het aantal plekken en dat we niet afhankelijk worden van het aantal opleidingsplaatsen geneeskunde. We dringen al jaren bij Tweede- en Eerste Kamerleden en de betrokken ministers aan op voldoende in Nederland opgeleide tandartsen, zodat iedere patiënt toegang heeft tot goede mondzorg. En we horen steeds vaker dat praktijken moeten sluiten omdat ze geen tandartsen kunnen vinden. Het is dus jammer dat minister Bruins (VWS) en zijn collega Van Engelshoven nog niet hebben doorgepakt.' 

Blijven hardmaken voor 311 opleidingsplaatsen 

Het Capaciteitsorgaan heeft in een tussentijds advies becijferd dat er in totaal 71 extra opleidingsplaatsen per jaar nodig zijn om te kunnen voldoen aan de toekomstige vraag naar mondzorg. Dat betekent dat we naar 311 opleidingsplaatsen moeten, in plaats van 240 nu. 

"Praktijken moeten sluiten omdat zij geen tandartsen meer kunnen vinden" 

Brands: “Het aantal tandartsen dat met pensioen gaat neemt toe. De leemte die zij achterlaten wordt deels opgevuld door buitenlandse tandartsen maar dat is geen duurzame oplossing. Wij ontvangen steeds meer signalen dat onze leden praktijken moeten sluiten omdat zij geen tandartsen meer kunnen vinden. Uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen is dus echt urgent.” De KNMT zal zich er hard voor blijven maken dat de regering uiteindelijk 311 opleidingsplaatsen reserveert.

Nog 6 opvallende punten uit de rijksbegroting 2020 voor tandartsen

Visie toekomstbestendige zorg - Speerpunt voor het ministerie van VWS wordt het toekomstbestendig maken van de zorg om aan de stijgende zorgvraag te kunnen voldoen. De komende jaren wordt ingezet op preventie in plaats van curatie, het verplaatsen van zorg door de inzet van moderne en digitale technologie en het aantrekken van voldoende werkers in de zorg. Voor de zomer van 2020 komt het ministerie met een visie hoe ze dit denkt te gaan doen. 

Compensatieregeling - Per 1 januairi gaat de regeling in dat kleine werkgevers compensatie kunnen krijgen voor transitievergoedingen als zij (of hun erfgenamen) hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering, ziekte of overlijden van de werkgever.Naast deze compensatieregeling wordt per 1 april 2020 ook de Regeling compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte ingevoerd.  

Zelfstandigenaftrek - Vanaf 2020 wordt de zelfstandigenaftrek stapsgewijs verlaagd, kondigde het kabinet onlangs aan. Kunnen ondernemers momenteel nog €7.280,- per jaar aftrekken, tot 2028 wordt dit verlaagd tot ongeveer €5.000,-. Deze maatregel is gericht op het verkleinen van het verschil in belastingheffing tussen werknemers en zzp’ers. 

Wettelijk verplichte gegevensuitwisseling - Het ministerie van VWS wil de digitalisering van de zorg fors versnellen. Daartoe wordt in de komende periode in het programma 'Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg' aan de hand van een 'roadmap' de benodigde wetgeving opgesteld voor het digitaal uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners en worden de gegevensuitwisselingen die als eerste verplicht digitaal moeten gaan verlopen aangewezen. 

Antibioticaresistentie - De overheid gaat de 10 Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie verder versterken die zich bezighouden met tegengaan van antibiotica-resistentie en samenwerking in de regio stimuleren. 

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen - Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt met een voorstel over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers.

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
opleidingsplaatsen
praktijkzaken
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
wet- en regelzaken
zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen