College Tandheelkundige Specialismen (CTS)

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) is het regelgevende orgaan dat bepaalt aan welke eisen de specialistenopleidingen, opleiders en de opleidingsinrichtingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor erkenning door de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). Het CTS bepaalt ook de eisen voor (her-)registratie.

Taken CTS

De taken van het CTS staan vermeld in de Regeling Tandheelkundige Specialismen (pdf) en zijn de volgende:

 • Het aanwijzen/intrekken van deelgebieden der tandheelkunde als specialisme;
 • het vaststellen van het toetsingskader daarvoor;
 • het instellen van een specialistenregister en het vaststellen van de eisen voor registratie, herregistratie, herintreding, schorsing en doorhaling;
 • het vaststellen van voorwaarden die aan de registratie, herregistratie en herintreding kunnen worden verbonden;
 • het instellen of opheffen van één of meerdere opleidingsregisters; het vaststellen van de eisen voor erkenning van de (plaatsvervangend) opleider danwel opleidingsinstellingen alsmede van de voorwaarden die aan de erkenning kunnen worden verbonden;
 • het doen van aanvragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een door het CTS vastgestelde titel aan te merken als wettelijk erkende specialistentitel.

   

Vergaderrooster

Het CTS vergadert in beginsel twee keer per jaar. Het CTS hanteert een Reglement van Orde (pdf).

Samenstelling

Leden

Het CTS bestaat in totaal uit 15 gewone leden. Zij zijn deskundig op het gebied van de opleiding en de registratie in specialismen. De leden zijn voorgedragen door beroeps- en brancheorganisaties. In artikel 3 van de Regeling Specialismen Tandheelkunde (pdf) staat beschreven welke organisaties leden voordragen. Zij vertegenwoordigen de hele beroepsgroep. De leden voeren hun taak uit zonder last en ruggespraak. De secretaris CTS en de secretaris RTS zijn adviserend lid van het CTS.

Naam Hoedanigheid Functie
prof. dr. J. de Lange kaakchirurg lid, tevens voorzitter
prof. dr. S.J. Bergé kaakchirurg lid
prof. dr. J. de Lange kaakchirurg lid
dr. A.J.W.P. Rosenberg kaakchirurg lid
dr. J.E. Bergsma kaakchirurg lid
dr. G.J. van Beek kaakchirurg lid
mw. drs. C.T.M. Geraedts kaakchirurg lid
mw. drs. L.J. Beumer aios kaakchirurgie lid
dr. R.B. Kuitert orthodontist lid
dr. J.G.J.H. Schols orthodontist lid
mw. prof. dr. Y. Ren orthodontist lid
mw. drs. W.J.D.M. van Beers orthodontist lid, tevens vice-voorzitter
mw. drs. M.M.G. Kindt-Ackermans orthodontist lid
mw. drs. E.W. Penning aios orthodontie lid
prof. dr. J.A. Jansen Radboud University, vanuit DOO-T lid
mw. prof. dr. S.M. Peerdeman VUmc, vanuit NFU lid

Adviserende leden:         

 • mw. mr. A. van der Voort van Zyp (secretaris RTS)
 • mr. M.C.J. Rozijn (secretaris CTS)

   

Presidium

Een presidium fungeert als dagelijks bestuur van het CTS. Dit bestaat uit de voorzitter (J. de Lange), de vice-voorzitter (W. van Beers) en de secretaris (M. Rozijn) van het CTS.

Procedures

Nieuw specialisme

U wilt een vakgebied laten erkennen als specialisme. De duur van deze procedure is 9 maanden tot 1,5 jaar. Hier staat stapsgewijs beschreven hoe het aanvragen van een dergelijke erkenning in zijn werk gaat: procedure erkenning aanvragen (docx). De criteria waaraan een nieuw specialisme moet voldoen staan in het CTS-besluit Toetsingskader Tandheelkundige Specialismen (pdf).

Besluit wijzigen

U wilt een wijziging aanbrengen in een besluit van het CTS. De duur van deze procedure is ongeveer 9 maanden. Hier staat stapsgewijs beschreven hoe het wijzigen van een besluit in zijn werk gaat: procedure besluit wijzigen (docx).

Opleidingsplan wijzigen

U wilt het landelijke opleidingsplan van uw beroepsorganisatie wijzigen. Hier staat stapsgewijs beschreven hoe dat in zijn werk gaat: procedure opleidingsplan wijzigen (docx).

Jaarverslag

Jaarverslag CTS 2016 (pdf)

Vragen?

Het CTS streeft ernaar om geldende procedures zo helder mogelijk te beschrijven. Heeft u toch nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen. Neem hiervoor contact op met mr. M.C.J. Rozijn, secretaris CTS:

m.rozijn@fed.knmg.nl of tel. nr. 06-55168325.

Contact met het CTS

College Tandheelkundige Specialismen

t.a.v. mr. M.C.J. Rozijn

m.rozijn@fed.knmg.nl

tel. 06-55168325

Postbus 20053

3502 LB Utrecht