facebook

College Tandheelkundige Specialismen (CTS)

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) is het regelgevende orgaan dat bepaalt aan welke eisen de specialistenopleidingen, opleiders en de opleidingsinrichtingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor erkenning door de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). Het CTS bepaalt ook de eisen voor (her-)registratie.

Taken CTS

De taken van het CTS staan vermeld in de Regeling Tandheelkundige Specialismen (pdf) en zijn de volgende:

 • Het aanwijzen/intrekken van deelgebieden der tandheelkunde als specialisme;
 • het vaststellen van het toetsingskader daarvoor;
 • het instellen van een specialistenregister en het vaststellen van de eisen voor registratie, herregistratie, herintreding, schorsing en doorhaling;
 • het vaststellen van voorwaarden die aan de registratie, herregistratie en herintreding kunnen worden verbonden;
 • het instellen of opheffen van één of meerdere opleidingsregisters; het vaststellen van de eisen voor erkenning van de (plaatsvervangend) opleider danwel opleidingsinstellingen alsmede van de voorwaarden die aan de erkenning kunnen worden verbonden;
 • het doen van aanvragen aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een door het CTS vastgestelde titel aan te merken als wettelijk erkende specialistentitel.

Vergaderrooster

Het CTS vergadert in beginsel 2 keer per jaar. Het CTS hanteert een Reglement van Orde (pdf).

Samenstelling

Leden

Het CTS bestaat in totaal uit 15 leden en 2 adviserende leden (pdf). Zij zijn deskundig op het gebied van de opleiding en de registratie in specialismen.

De leden zijn voorgedragen door beroeps- en brancheorganisaties. In artikel 3 van de Regeling Specialismen Tandheelkunde (pdf) staat beschreven welke organisaties leden voordragen. Zij vertegenwoordigen de hele beroepsgroep. De leden voeren hun taak uit zonder last en ruggespraak.

De secretaris CTS en de secretaris RTS zijn adviserend lid van het CTS.

Naam Hoedanigheid Functie
mw. drs. W.J.D.M. van Beers orthodontist lid, tevens voorzitter 
prof. dr. J. de Lange kaakchirurg lid, tevens vicevoorzitter
     
prof. dr. S.J. Bergé kaakchirurg lid
prof. dr. A.J.W.P. Rosenberg kaakchirurg lid
dr. R.H. Groot kaakchirurg lid
dr. G.J. van Beek kaakchirurg lid
mw. drs. C.T.M. Geraedts kaakchirurg lid
mw. drs. L.J. Beumer aios kaakchirurgie lid
dr. R.E.G. Jonkman orthodontist lid
dr. E.M. Ongkosuwito orthodontist lid
mw. prof. dr. Y. Ren orthodontist lid
mw. drs. S.M. Geurts orthodontist lid
mw. drs. H.A. Oostenbrink aios orthodontie lid
vacature  vanuit DOO-T lid
drs. F.S. Kroon Erasmus MC, vanuit NFU lid

 

Adviserende leden

 • mw. mr. A. van der Voort van Zyp (secretaris RTS)
 • mr. M.C.J. Rozijn (secretaris CTS)

Presidium

Een presidium fungeert als dagelijks bestuur van het CTS. Dit bestaat uit de voorzitter (W. van Beers), de vice-voorzitter (J. de Lange) en de secretaris (M. Rozijn) van het CTS.

Procedures

 • Nieuw specialisme

U wilt een vakgebied laten erkennen als specialisme. De duur van deze procedure is 9 maanden tot 1,5 jaar. Hier staat stapsgewijs beschreven hoe het aanvragen van een dergelijke erkenning in zijn werk gaat: procedure erkenning aanvragen (docx). De criteria waaraan een nieuw specialisme moet voldoen staan in het CTS-besluit Toetsingskader Tandheelkundige Specialismen (pdf).
 

 • Besluit wijzigen

U wilt een wijziging aanbrengen in een besluit van het CTS. De duur van deze procedure is ongeveer 9 maanden. Hier staat stapsgewijs beschreven hoe het wijzigen van een besluit in zijn werk gaat: procedure besluit wijzigen (docx).
 

 • Opleidingsplan wijzigen

U wilt het landelijke opleidingsplan van uw beroepsorganisatie wijzigen. Hier staat stapsgewijs beschreven hoe dat in zijn werk gaat: procedure opleidingsplan wijzigen (docx).
 

Actueel


Wijziging van de besluiten MKA, DMO en Covid-19 voor instemming naar minister

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) heeft op 21 juni 2021 enkele wijzigingen van het Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 2020, het Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie 2018 en het Besluit Covid-19 vastgesteld.

De wijzigingen houden onder andere in:

 •     de introductie van de mogelijkheid dispensatie te verlenen van de NVMKA-visitatie bij herregistratie;
 •     de introductie van de mogelijkheid om herregistratie vervroegd aan te vragen
 •     verruiming van de tegemoetkoming voor het behalen van punten aan deskundigheidsbevordering vanwege Covid-19

Het wijzigingsbesluit is ter instemming aangeboden aan de Minister voor Medische Zorg.

Wijzigingsbesluit DMO MKA en Covid-19 (pdf)

Instemming minister met Besluit MKA-chirurgie 2020

Vanwege het nieuwe opleidingsplan heeft het CTS eind vorig jaar het Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 2018 aangepast. Dat heet voortaan het Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 2020. De Minister voor Medische Zorg stemde op 11 mei 2021 in met het Besluit MKA 2020 zoals vastgesteld door het CTS op 26 oktober 2020. In het nieuwe besluit zijn met name Entrustable Professional Activities (EPA’s) geïntroduceerd. Daarnaast heeft de opleidingsgroep een grotere rol gekregen bij de beoordeling van aiossen en een van de eisen voor erkenning als opleider is aangepast. Deze moet voortaan ten minste 3 jaar in plaats van 5 jaar kaakchirurg zijn geweest. Dit laatste wordt door dit nieuwe besluit ook gewijzigd in het Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie 2018.

In de Staatscourant van 21 mei 2021, nr. 25570, is mededeling gedaan van de instemming van de minister met genoemd besluit. Het Besluit MKA 2020 treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2021.

Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 2020 (pdf)

Voorgenomen wijziging van enkele artikelen in het Besluit DMO en het Besluit MKA adviesronde in

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) heeft in zijn vergadering van 22 maart 2021 besloten het Besluit Mond, Kaak- en Aangezichtschirurgie 2020 en het Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie 2018 op enkele onderdelen te wijzigen. De beoogde datum van inwerkingtreding voor de wijzigingen is 1 januari 2022.

De wijzigingen betreffen onder andere:

 • het invoegen van een definitie van beroepskwalificatie;
 • de introductie van de mogelijkheid dispensatie te verlenen van de NVMKA-visitatie bij herregistratie;
 • en de introductie van de mogelijkheid om herregistratie vervroegd aan te vragen.

De wijzigingen heeft het CTS voor advies voorgelegd aan enkele relevante partijen. Deze partijen hebben tot 26 mei 2021 de tijd gehad om desgewenst advies uit te brengen.

Overige belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de voorgenomen wijzigingen schriftelijk kenbaar maken, binnen vier weken na publicatie van deze kennisgeving in het Tandartsenblad NT-Dentz. Schriftelijke zienswijzen of vragen kunnen worden gericht aan de secretaris CTS, mr. M.C.J. Rozijn, via cts.knmt@fed.knmg.nl.

De integrale teksten van de voorgenomen wijzigingen:

Lees ontwerpbesluit MKA adviesronde (pdf)

Lees ontwerpbesluit DMO adviesronde (pdf)

Reglement van orde CTS geactualiseerd

Op grond van artikel 11 van de Regeling specialismen en tandheelkunde van de KNMT heeft het CTS een Reglement van orde (RvO). Dit reglement stamt uit 2017 en was ietwat verouderd. Het CTS heeft het geactualiseerd zodat het beter aansluit op de digitale vergaderingen van het CTS. Het CTS stelde het geactualiseerde RvO op 22 maart 2021 vast, zodat het op 1 juli 2021 in werking treedt.

Lees het Reglement van orde (pdf)

 

Geldende regelgeving

 

Besluiten van het CTS

Opleidingsplannen

Jaarverslagen

Jaarverslag CTS 2020 (pdf)

Jaarverslag CTS 2019 (pdf)

Jaarverslag CTS 2018 (pdf)

Jaarverslag CTS 2017 (pdf)

Jaarverslag CTS 2016 (pdf)

Vragen?

Het CTS streeft ernaar om geldende procedures zo helder mogelijk te beschrijven. Heeft u toch nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen. Neem hiervoor contact op met mr. M.C.J. Rozijn, secretaris CTS:
m.rozijn@fed.knmg.nl of tel. nr. 06-55168325.

Contact met het CTS

College Tandheelkundige Specialismen
t.a.v. mr. M.C.J. Rozijn
m.rozijn@fed.knmg.nl
tel. 06-55168325
Postbus 20053
3502 LB Utrecht

tandartsspecialisten
CTS logo