facebook

De belangrijkste vragen over KNMT 2.0

Arjen
van
Driel
5 minuten
Bruggen bouwen
De KNMT werkt hard aan de vernieuwing van onze vereniging. Onder de noemer KNMT 2.0 herzien we de verenigingsstructuur en de bestuurscultuur van onze beroepsorganisatie. In dit bericht geven we antwoord op de belangrijke vragen over dit proces.

Waarom moet de KNMT veranderen?

Wat willen we met de verandering bereiken?

Waarom kan dat niet in de huidige structuur?

Hoe ziet het veranderingsproces eruit? Heb ik er als lid iets over te zeggen?

Wat is de planning?

Wie bereidt de plannen voor?

Waarom moet de KNMT veranderen?

Wereldwijd zijn er weinig landen waar de mondgezondheid van de patiënt en de verzorgingsgraad door de tandarts op een hoger niveau liggen dan in ons land. Zorg waar onze patiënten bovendien heel tevreden over zijn. Dat is een mooie positie die we graag zo willen houden. Maar daar is wel wat voor nodig, want de wereld om ons heen verandert in rap tempo. Het maatschappelijke en politieke speelveld wijzigt steeds. Transparantie, professionaliteit en marktwerking zijn leidende begrippen geworden. Duidelijkheid over het medisch handelen, het tonen van medisch leiderschap en optimale toegang van patiënten tot informatie zijn cruciale thema’s die door de KNMT adequaat het hoofd moeten worden geboden.

En dat niet alleen, ook wij als beroepsgroep veranderen in hoog tempo. Naast de praktijkhoudende algemeen practicus is een snel groeiend deel van onze leden werkzaam als zelfstandige zonder eigen praktijk, zijn tandartsen werkzaam in teamverband of aangesloten bij een keten, zijn er meer buitenlandse tandartsen in Nederland werkzaam en neemt het aantal gedifferentieerde tandartsen toe. Het verenigen van een steeds meer diverse achterban en het kunnen behartigen van alle verschillende, en soms ook tegengestelde, belangen stelt andere eisen aan de inrichting en besturing van de vereniging.

Er zijn dus zowel in onze omgeving als binnen onze vereniging ontwikkelingen die van invloed zijn op de zorg die wij leveren. De KNMT wil u daar zo goed mogelijk in ondersteunen. Dat vraagt om krachtige besluitvorming, snel kunnen acteren, weten wat er bij u leeft en u zo goed mogelijk ondersteunen bij uw zorgverlening en praktijkvoering.
 

Wat willen we met de verandering bereiken?

Wat we willen is onze zorg voor de toekomst veilig stellen. Want onze zorg doet ertoe. Een gezonde mond is veel belangrijker dan de meeste mensen denken en zeker ook dan menig stakeholder zich realiseert. Het veilig stellen van onze zorg voor de patiënt vraagt om relevantie, om aantoonbaar toegevoegde waarde van ons als beroepsgroep. Daarvoor zijn drie dingen essentieel: efficiënt besturen, effectief besluiten en dicht bij de leden staan.
 

Waarom kan dat niet in de huidige structuur?

De huidige structuur van de KNMT dateert van 10 jaar geleden. We zijn toen van 34 naar 14 afdelingen gegaan, de algemene vergadering (AV) vond niet langer 2 maar 1 keer per jaar plaats en een aantal bevoegdheden is door de Algemene Vergadering gemandateerd aan het vertegenwoordigend college, bestaand uit de voorzitters van de afdelingen. Deze verenigingsstructuur leverde de eerste jaren voordelen op. Er ontstond meer ruimte voor het hoofdbestuur om efficiënter te kunnen besturen en het vertegenwoordigend college werd als adviserend orgaan directer betrokken bij het bepalen van het beleid. In de loop der jaren is de rolverdeling tussen hoofdbestuur en vertegenwoordigend college echter vervaagd. Het onderscheid in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is onhelder geworden. Deze onduidelijkheid in de aansturing van de vereniging heeft geleid tot trage, soms onduidelijke besluitvorming, een gebrek aan slagkracht en een te sterk intern gerichte focus. Dat is niet langer houdbaar.

Ook de manier waarop u zich als lid betrokken voelt bij de KNMT willen we verbeteren. Het horen van uw mening is van essentieel belang. Informatie wordt nu vooral online, per nieuwsbrief en via de website, gegeven. Dat werkt snel en is adequaat maar elkaar ontmoeten is en blijft cruciaal voor een vereniging. Collegiale contacten vinden vooral in klein verband plaats. Op lokale schaal, in kringen en waarneemgroepen, of langs de lijn van de inhoud, zoals de IQual-groepen. De afdeling wordt vaak minder als logische eenheid voor collegiale ontmoeting en uitwisseling ervaren. Ook dat vraagt om heroverweging van de verenigingsstructuur.
 

Hoe ziet het veranderingsproces eruit? Heb ik er als lid iets over te zeggen?

Op de Algemene Vergadering van 23 juni 2016 worden de contouren van de nieuwe vereniging geschetst. Die contouren zijn tot stand gekomen op basis van het volgende: informatie uit de peilstations, ledenconsultaties en omgevingsanalyses; verkenningen met het vertegenwoordigend college en bespreking met de afdelingsbesturen tijdens de besturendag van 15 april. Uiteraard is uw mening van belang voor de richting die we kiezen. Na de Algemene Vergadering van 23 juni willen we graag van u weten wat u van de plannen vindt. En hoe u de concrete invulling daarvan ziet. U kunt de komende maanden dan ook enquêtes en peilingen verwachten om u te consulteren. En als u zelf iets aan ons kwijt wilt, dan horen wij dat graag: stuur uw bericht naar LS@knmt.nl.
 

Wat is de planning?

KNMT 2.0 is een intensief proces met een ambitieus tijdpad. KNMT 2.0 is gestart met het besluit van de Algemene Vergadering van 11 december 2015 om de structuur van onze vereniging te herijken. Een blauwdruk voor de nieuwe structuur wordt gepresenteerd op de Algemene Vergadering van 23 juni. In de Algemene Vergadering van december aanstaande wordt de nieuwe structuur bekrachtigd. Per 1 januari 2017 gaan we in de nieuwe situatie van start.
 

Wie bereidt de plannen voor?

Om de veranderingen voor te bereiden zijn een taskforce en 2 commissies gevormd, een commissie cultuur en een commissie structuur. Hierin zitten de volgende personen:

 • Robert Bausch, oud-hoofdbestuurslid en oud-decaan ACTA
 • Nely Berghuis, voorzitter Noord Nederland
 • Gertjan Dicker, voorzitter sectie tandarts-specialisten en kaakchirurg Elkerliek ziekenhuis
 • Arjan van den Dorpel, voorzitter Zuid-West Nederland
 • Richard Kohsiek, voorzitter Midden Nederland
 • Ronald Jonkman, orthodontist
 • Reinout Reijnen, voorzitter Centraal Brabant
 • Guus Siertsema, voorzitter Zuid-Holland Zuid
 • Peter Visser, voorzitter Gelderland Centraal

De taskforce en de commissies worden ondersteund door het bureau van de KNMT:

 • Hans Schirmbeck, secretaris/directeur
 • Erik Markus, plaatsvervangend secretaris/directeur
 • Dianne Paarhuis, hoofd communicatie en public affairs
 • Sasa van Papenrecht, juridisch beleidsadviseur

Zoals eerder aangekondigd treden de leden van het huidige hoofdbestuur terug op de Algemene Vergadering van 23 juni 2106. Zij doen dit om ruimte te bieden aan het vernieuwingsproces. Per diezelfde datum worden de leden van het nieuwe hoofdbestuur benoemd. Zij zullen het veranderingsproject verder uitwerken en implementeren.

Lees ook: Nieuwe KNMT-organisatie steeds concreter

KNMT 2.0

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen