facebook

Subsidies en fondsen voor werkgevers van mbo-studenten

De opleiding van een tandartsassistent staat of valt met de beschikbaarheid van een goede opleidingsplek of stageplaats. In de praktijk kampen veel opleidingen echter met een tekort aan geschikte plaatsen, waardoor het aantal studenten dat wordt opgeleid beperkt is.

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om een mbo-student te begeleiden, heeft de overheid enkele subsidies en fondsen ingesteld. Als je een BBL-student in dienst neemt of een BOL-student een stageplek biedt, kun je daarom mogelijk profiteren van enkele financiële voordelen.

Hieronder zetten we de mogelijkheden en voorwaarden voor je op een rij.

BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg)

Een combinatie van werken (minimaal 60%) en leren, waarbij de leerling in dienst is van het bedrijf en tegelijkertijd een opleiding volgt.

Subsidieregeling Praktijkleren

De subsisidieregeling Praktijleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een student. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 euro per gerealiseerde praktijkplaats per jaar, op basis 40 weken begeleiding per studiejaar. Als je in een studiejaar minder weken een student heeft begeleid wordt het bedrag naar verhouding toegekend. Als er meer aanvragen dan het maximale budget binnenkomen, wordt het bedrag evenredig over de aanvragen verdeeld.

Voorwaarden

  • Het bedrijf is voor de periode waarin de begeleiding plaatsvindt door de SBB erkend als leerbedrijf (zie hieronder)
  • De begeleiding vindt plaats op basis van een geldige en ondertekende praktijk-leerovereenkomst. Deze is getekend door het leerbedrijf, de onderwijsinstelling en de student of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger
  • Je kunt alleen subsidie aanvragen voor de weken waarin begeleiding heeft plaatsgevonden
  • Je houdt per student de aanwezigheid bij en kunt aantonen dat van jouw kant uit is voldaan aan de leerdoelen van de opleiding

Aanvragen

Je vraagt de subsidie achteraf aan, op basis van de daadwerkelijk geboden begeleiding. Na afloop van het studiejaar kun je hiervoor een aanvraag indienen. De aanvraagperiode voor het school- en studiejaar 2020/2021 is inmiddels gesloten.  

Belangrijk

  • Via het eLoket dien je je aanvraag voor de subsidieregeling digitaal in. Voor het indienen van de aanvraag heb je eHerkenning niveau 3 nodig. De aanvraag voor eHerkenning neemt 2-7 werkdagen in beslag. Zorg dat je dus op tijd begint met je aanvraag.
  • Mbo-studiejaren eindigen op 31 juli en beginnen op 1 augustus. Als je begeleiding biedt aan een student die later is ingestroomd, bijvoorbeeld op 1 januari, dien je een aanvraag in voor de begeleiding die je hebt geboden van 1 januari tot en met 31 juli. Het jaar daarna dien je dan een aanvraag in voor de overige maanden.

Lees meer over de Subsidieregeling Praktijkleren

Bekijk de tips voor aanvragers

Stagefonds Zorg

Het Stagefonds Zorg is in het leven geroepen om het aantal stageplaatsen in de zorg te vergroten. Sinds het studiejaar 2015-2016 valt de mbo-opleiding Tandartsassistent ook onder het fonds.

In het schooljaar 2019-2020 bedroeg het bedrag per BBL-plaats € 2.251,24. Dit bedrag is op basis van 1 fte, oftewel 1280 uren per studiejaar. Als een student minder uren is begeleid wordt het bedrag naar rato berekend. De hoogte van de uitkering is per studiejaar afhankelijk van het aantal aanvragen en wordt evenredig over het aantal plaatsen verdeeld.

Subsidieaanvragen kun je na afloop van het studiejaar vanaf medio augustus tot 1 oktober indienen. De scholen geven de stageplekken door aan het Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), die je in augustus een aanvraag toestuurt. Als je eind augustus geen aanvraag hebt ontvangen maar wel denkt recht te hebben op een vergoeding uit het stagefonds kun je het beste contact opnemen met het SBB. 

Het kabinet heeft de subsidieregeling Stagefonds Zorg verlengd tot 1 augustus 2022. Dit betekent dat je te zijner tijd ook over het schooljaar 2021/2022 subsidie kunt aanvragen.

Opleidingskosten in mindering brengen op de transitievergoeding

Indien je na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst de BBL-student een transitievergoeding verschuldigd bent, kun je mogelijk de opleidingskosten in mindering brengen.

Bekijk de mogelijkheden en voorwaarden

BOL (Beroeps Opleidende Leerweg)

Ook wel het ‘reguliere onderwijs’ genoemd. Wordt voornamelijk gevolgd door studenten die direct uit het voortgezet onderwijs komen. Studenten zitten voornamelijk op school en lopen daarnaast stage in de praktijk.

Stagefonds Zorg

In het leven geroepen om het aantal stageplaatsen in de zorg te vergroten. Sinds het studiejaar 2015-2016 valt de mbo-opleiding Tandartsassistent ook onder het fonds.

In het schooljaar 2019-2020 bedroeg het bedrag per BOL-stageplaats € 2.328,94.  Dit bedrag is op basis van 1fte, oftewel 1440 uren per studiejaar. Als een student minder uren is begeleid wordt het bedrag naar rato berekend. De hoogte van de uitkering is per studiejaar afhankelijk van het aantal aanvragen en wordt evenredig over het aantal plaatsen verdeeld.

Subsidieaanvragen kun je na afloop van het studiejaar vanaf medio augustus tot 1 oktober indienen. De scholen geven de stageplekken door aan het Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), die je in augustus een aanvraag toestuurt. Als je eind augustus geen aanvraag hebt ontvangen maar wel denkt recht te hebben op een vergoeding uit het stagefonds kun je het beste contact opnemen met het SBB. 

Het kabinet heeft de subsidieregeling Stagefonds Zorg verlengd tot 1 augustus 2022. Dit betekent dat je te zijner tijd ook over het schooljaar 2021/2022 subsidie kunt aanvragen. 

Erkend leerbedrijf

Als je een BBL-student in dienst neemt of een BOL-student een stageplek biedt dien je erkend te zijn als leerbedrijf. Deze erkenning kun je aanvragen bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Dit is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de Subsidieregeling praktijkleren en het Stagefonds Zorg.

tandartsassistenten
personeelszaken
stages