Filters

De Wet zorg en dwang (Wzd)

Tandartsen die werken met mensen met een verstandelijke beperking of met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie, hebben sinds 1 januari 2020 te maken met de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet regelt onvrijwillige zorg en opnames en heeft de Wet Bopz (Bijzondere opnames psychiatrische ziekenhuizen) vervangen.

Wat houdt de wet in?

Uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan. Onder meer wordt beschreven wanneer er sprake is van onvrijwillige zorg en hoe een besluit tot onvrijwillige zorg genomen dient te worden. Mensen die hun wil niet meer kunnen uiten worden beter beschermd door de nieuwe wet.

Op welke cliënten richt de wet zich?

  1. Cliënten met een Wlz-indicatie met grondslag verstandelijke beperking en/of psychogeriatrische aandoening, die vanwege hun verstandelijke beperking en/of psychogeriatrische aandoening zijn aangewezen op zorg.

  2. Cliënten die in het bezit zijn van een schriftelijke verklaring van een ter zake kundige arts waaruit blijkt dat cliënt een vergelijkbaar regieverlies heeft en behoefte heeft aan zorg. Dit kan zorg zijn vanuit de Wmo, Jeugdwet of Zorgverzekeringswet.

Welke tandartsen krijgen ermee te maken?

De nieuwe wet is met name van invloed op het werk van gedifferentieerde tandartsen, zoals tandartsen Gehandicaptenzorg en tandartsen Geriatrie, die in een instelling of in hun eigen praktijk werken met patiënten met een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg). Daarnaast is er ook een groep algemeen practici die met de wet te maken krijgt.

Hoe werkt de Wet zorg en dwang?

Het uitgangspunt van de Wzd is: Nee, tenzij… Dit betekent dat alleen onvrijwillige zorg mag worden verricht tenzij het echt niet anders kan! Om hiertoe te besluiten moet eerst het stappenplan Wzd worden doorlopen. Dit moet duidelijkheid geven over wat wel of niet is geoorloofd tijdens de behandeling.  

Ga naar het stappenplan (pdf)

Vervolg implementatie en handhaving in 2021

2020 gold als overgangsjaar voor de nieuwe wet Wzd, onder meer bedoeld om zorgaanbieders en zorgverleners ervaring op laten doen en te laten oefenen met de wet. Ook bood het overgangsjaar de mogelijkheid om samen met het veld oplossingen te vinden voor vraagstukken die vanuit de nieuwe wet nog open liggen. In 2021 wordt daaraan een vervolg gegeven met wat minister Van Ark eind december 2020 in haar brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de wet een "gezamenlijke vervolg-implementatieagenda" noemt.

De IGJ zal in 2021 signalerend, stimulerend en agenderend toezicht blijven houden en handhavend optreden indien de kwaliteit en veiligheid in het geding zijn. De IGJ focust in haar toezicht in 2021 op de rechtspositie van de cliënt.

KNMT-bijeenkomsten Wzd in 2021 

In 2020 zou de KNMT enkele bijeenkomsten over de Wet zorg en dwang houden. Helaas konden deze fysieke bijeenkomsten vanwege corona niet doorgaan. Het voornemen is om in 2021 deze bijeenkomsten wel plaats te laten vinden. Hierover zal te zijner tijd nog meer informatie volgen. 

KNMT-presentatie 'De Wet zorg en dwang, ook voor de tandarts van belang?!'

Tijdens de bijeenkomsten zal de KNMT een presentatie houden en zal aan de hand van cauïstiek het stappenplan Wzd worden behandeld. Ook wordt doorgenomen wat je als tandarts kunt doen om gedwongen zorg te voorkomen én kunnen vragen worden gesteld aan enkele deskundigen.

Bekijk de KNMT-presentatie 'De Wet zorg en dwang, ook voor de tandarts van belang?!' (pdf)

Factsheet WGBO en Wzd (pdf)

Brochure Wzd (pdf)

 

Wil je de Wzd uitleggen aan je cliënten? Het animatiefilmpje en het spel van Steffie kunnen daarbij helpen.

De nieuwe Wet zorg en dwang is best ingewikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Steffie – een online uitleg-tool voor mensen met een verstandelijke beperking - heeft daarom een animatiefilmpje en een spel gemaakt dat daarbij kan helpen.

Bekijk het animatiefilmpje waarin Steffie de Wzd uitlegt

Wil je het spel een keer (laten) spelen op een woon- of zorglocatie? Stuur dan een mail aan info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl of bel 088-6781000.