Synoniemen

CTS
19 september 2019

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) is voornemens het Besluit DMO en het Besluit MKA te wijzigen in verband met de Europese Richtlijn.

19 maart 2019

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) is van plan het besluit MKA te wijzigen en maakt het ontwerpbesluit bekend.

26 februari 2018

Onlangs is het jaarverslag van het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) over 2017 verschenen.

19 februari 2018

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stemde in met 2 besluiten vastgesteld door het CTS. Beide gaan in per 1 januari 2018 (met terugwerkende kracht).

03 januari 2018

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) heeft op 8 december 2017 de geactualiseerde besluiten Besluit Dento Maxillaire Orthopaedie en Beluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie vastgesteld. De besluiten zijn inmiddels ter instemming aangeboden aan minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport.

De regelgeving voor opleiding en registratie van tandarts-specialisten berust op de Wet BIG en is nader uitgewerkt in de Regeling Specialismen Tandheelkunde en de daaruit voortvloeiende besluiten van het College Tandheelkunde Specialismen (CTS).

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) is het regelgevende orgaan dat bepaalt aan welke eisen de specialistenopleidingen, opleiders en de opleidingsinrichtingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor erkenning door de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS). Het CTS bepaalt ook de eisen voor (her-)registratie.