facebook

Oproepcontracten (0-urencontracten en min-maxcontracten)

In de mondzorg is circa 6% van al het assisterend personeel werkzaam op basis van een oproepovereenkomst. Welke regels gelden er?

Oproepcontract: wat is het?

Onder oproepcontracten vallen:

  • nulurencontracten voor (on)bepaalde tijd;
  • min-maxcontracten voor (on)bepaalde tijd;
  • contracten waarin voor de eerste zes maanden de loondoorbetalingsplicht is uitgesloten.

Op de loonstrook moet vermeld worden of er sprake is van een oproepcontract.

Minimale oproeptermijn van 4 dagen

Oproepkrachten (lees: werknemers die werkzaam zijn op een contract zoals hierboven weergegeven) hebben er wettelijk recht op om minimaal vier kalenderdagen van te voren te worden opgeroepen. Indien binnen een termijn van vier dagen wordt opgeroepen, is de werknemer niet verplicht om gehoor te geven aan een oproep.

Tot vier dagen van te voren kan de oproep door de tandarts-praktijkhouder worden gewijzigd. Indien de oproep binnen een termijn van vier dagen wordt gewijzigd of ingetrokken, behoudt de werknemer zijn recht op loon over de oorspronkelijke oproep. Een oproep en eventuele afzegging moet schriftelijk of elektronisch plaatsvinden.

Het is aan tandarts-praktijkhouders om te bewijzen dat de oproepkracht de oproep heeft bereikt, waardoor in de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling wordt opgenomen dat de oproepkracht verplicht is om aan de tandarts-praktijkhouder wijzigingen met betrekking tot zijn of haar NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres door te geven.

Aanbod vaste arbeidsomvang na 12 maanden

Praktijkhouders moeten oproepkrachten na 12 maanden dienstverband een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang (lees: vast aantal uren). Het aanbod moet gebaseerd zijn op het gemiddelde aantal gewerkte uren in de voorafgaande twaalf maanden.

Het aanbod moet worden gedaan binnen één maand (in de dertiende maand) nadat de arbeidsovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd.

De oproepkracht heeft maximaal één maand de tijd om het aanbod te aanvaarden.

Indien een praktijkhouder geen aanbod doet, dan heeft de oproepkracht vanaf dat moment recht op loon, gebaseerd op het gemiddelde aantal gewerkte uren in de voorafgaande twaalf maanden.

Deze verplichting betekent niet dat tandarts-praktijkhouders een nieuwe tijdelijk/vast contract moeten aanbieden. De verplichting ziet slechts op het aantal uren dat een oproepkracht werkzaam is.

De oproepkracht is niet verplicht het aanbod voor een vaste arbeidsomvang te accepteren.

Modelbrief “Aanbod vaste arbeidsomvang na 12 maanden” (docx)

Verkorte termijn opzegtermijn nul-urencontract

Voor oproepkrachten met een nulurencontract (en dus niet voor min-maxcontracten) geldt een opzegtermijn gelijk aan de oproeptermijn; vier dagen. De oproepkracht mag bovendien tegen elke dag opzeggen, hij hoeft dus niet tegen het einde van de maand op te zeggen. Dit geldt uitsluitend, indien in het nulurencontract voor bepaalde tijd is opgenomen dat het contract tussentijds opzegbaar is.

Rechtsvermoeden arbeidsomvang 

Naast de plicht voor een werkgever om iedere 12 maanden een vaste arbeidsomvang aan te bieden geldt de mogelijkheid voor een werknemer om een beroep te doen op het zogenoemde rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Dit betekent dat een werknemer een vaste arbeidsomvang kan claimen, indien hij structureel (tenminste drie maanden) meer werkt dan de overeengekomen arbeidsomvang. Dit kan ook bij een nuluren- of een min-maxcontract. Als de gemiddelde arbeidsomvang bijvoorbeeld steeds boven het overeengekomen minimum ligt, dan dient het minimum naar boven te worden bijgesteld. De werkgever heeft wel de mogelijkheid om aan te tonen dat de periode van 3 maanden niet representatief is (en welke periode dan wel), bijvoorbeeld omdat sprake was van incidentele drukte.

LET OP: het gebruik van oproepovereenkomsten voor (on)bepaalde tijd wordt, ten opzichte van vaste contracten met een vaste arbeidsomvang, duurder. Voor meer informatie: WW-premiestelsel 

Loonuitsluitingbeding kan contracten oproepovereenkomst maken

In een contract kan worden opgenomen dat de werknemer geen recht heeft op loon, indien het werk gedurende de eerste 6 maanden wegvalt. Wettelijk wordt een contract met een dergelijke bepaling erin ook als oproepovereenkomst aangemerkt, waardoor bovenstaande regels daar ook op van toepassing zijn. Het kan afhankelijk van de omstandigheden raadzaam zijn om dit beding in de toekomst niet meer in contracten op te nemen.

LET OP: indien een tandarts-praktijkhouder gebruik maakt van de digitale tool ArbeidsovereenkomstDirect, is uitsluitend in het nul-urencontract en min-maxcontract een loonuitsluitingsbeding opgenomen.

Tips bij oproepcontracten

  • Roep oproepkrachten tijdig en schriftelijk/elektronisch op en bewaar oproepen in je administratie, zodat je dit bij geschillen met de werknemer kunt overleggen.
  • Trek (of wijzig) de oproep niet binnen vier dagen in, maar bekijk of de oproepkracht niet patiëntgebonden handelingenkan verrichten (administratief werk);
  • Doe het aanbod voor een vaste arbeidsomvang elektronisch en schriftelijk (per aangetekende post) om ervoor te zorgen dat het aanbod de oproepkracht bereikt.
  • Ga na of in jouw contracten een loonuitsluitingsbeding voor de eerste zes maanden is opgenomen en tref maatregelen voor toekomstige arbeidsovereenkomsten.
  • Voorkom desgewenst een verkorte opzegtermijn voor een oproepkracht, die werkzaam is op basis van een nulurencontract, door in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat deze niet tussentijds opzegbaar is LET OP: dit betekent dat tandarts-praktijkhouders zelf ook niet tussentijds kunnen beëindigen.
personeelszaken