Over de vereniging

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen.

Bestuur en besluitvorming

De KNMT is een vereniging. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging. Het wordt ondersteund door een secretaris, die tegelijkertijd directeur is van het verenigingskantoor.

De KNMT heeft 14 regionale afdelingen met elk een eigen gekozen bestuur. De voorzitters van deze regionale afdelingen vormen samen het Vertegenwoordigend College (VC).

Het VC neemt samen met het hoofdbestuur besluiten over de vereniging in de Algemene Vergadering (AV), het hoogste bestuursorgaan van de KNMT. De AV komt één keer per jaar bijeen om het jaarverslag en de jaarrekening goed te keuren.

Daarnaast zet een groot aantal leden zich op verschillende beleidsterreinen of deelonderwerpen in via commissies, project- en werkgroepen.

De Raad van Toezicht, ten slotte, controleert het bestuur.

Kantoor

Het kantoor van de KNMT, dat de vereniging ondersteunt, telt ongeveer 50 medewerkers. Het stelt beleid voor, voert het uit, organiseert menings- en besluitvorming en levert collectieve en individuele diensten aan de leden van de vereniging.

Samenwerking

Samen met andere beroeps- en brancheorganisaties werkt de KNMT aan de beste eerstelijnszorg in de buurt, dichtbij de burger. Dat gebeurt in de Verenigde EersteLijnsOrganisaties (VELO). Op thema's waar we allen belang bij hebben trekken we gezamenlijk op. Organisaties in de VELO zijn ActiZ, KNGF, KNMP, KNOV, LHV, LVe, KNMT en V&VN.